Aquapark – aktuální téma současného dění v Kravařích

Publikoval Nová Síla Kravař v

Aquapark se stal hlavním tématem dvou posledních jednání zastupitelstva, rozhodli jsme se proto, že toto téma uceleně zpracujeme. Na začátku se zaměříme na to, co o spoluvlastnictví Aquaparku a jeho provozování říká Smlouva o sdružení, následně se pokusíme odpovědět na několik otázek, které zazněly na těchto jednáních.

Smlouva o sdružení
Dne 15. 8. 2006 byla mezi BULY ARÉNOU – zájmovým sdružením a Městem Kravaře (dále jen Město) uzavřena Smlouva o sdružení (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byla výstavba a provozování Aquaparku na pozemcích specifikovaných ve Smlouvě, kdy k uzavření smlouvy byly pozemky v podílovém spoluvlastnictví, Město vlastnilo podíl ve výši 17/25 a BULY ARÉNA podíl ve výši 8/25 . Odkaz na konkrétní pozemky.

Smluvní strany poskytly pro výstavbu Aquaparku následující majetkové hodnoty:

a) BULY ARÉNA částku 75 mil. Kč (dotace získaná z Ministerstva financí ČR) a spoluvlastnický podíl na pozemcích ve výši 8/25 v hodnotě 941.000 Kč.

b) Město poskytlo částku 42.976.000 Kč a spoluvlastnický podíl na pozemcích ve výši 17/25 v hodnotě 2.024.000 Kč (na výstavbu si Město muselo vzít úvěr ve výši 45 mil. Kč).

Součástí Smlouvy je také rozvazovací podmínka. V případě, kdy BULY ARÉNA nedostane dotaci z Ministerstva financí ČR, bude Smlouva zrušena a k výstavbě Aquaparku nedojde. BULY ARÉNA tedy nechtěla financovat projekt z vlastních zdrojů, případně si na výstavbu vzít úvěr.

Dohoda o provozování Aquaparku:

a) Město zajistí provoz Aquaparku, a to prostřednictvím vlastních zaměstnanců nebo prostřednictvím příspěvkové organizace zřízené Městem, a bude jednat ve věcech sdružení s třetími osobami a správními orgány.

b) BULY ARÉNA se na společné činnosti má podílet kontrolní činností celého provozu Aquaparku.

Dále je ve Smlouvě uvedeno, že: 
Město nese plnou odpovědnost za provoz Aquaparku, včetně případné ztráty z provozu. Pokud se dostane při provozu Aquaparku sdružení do ztráty, jde tato ztráta zcela k tíži Města.

Rovněž byly určeny podíly jednotlivých smluvních stran:

– na nemovitém majetku (pozemky)
BULY ARÉNA          5/8
Město                   3/8

– movitý majetek (budova a vnitřní vybavení Aquaparku) 
BULY ARÉNA          5/8
Město                   3/8

Ve smlouvě je výslovně uvedeno, že náklady spojené s provozem Aquaparku hradí výhradně Město. Za náklady související s provozem Aquaparku se považují rovněž veškeré opravy a údržba Aquaparku.

Vystoupení účastníka a rozpuštění sdružení
Účastník může ze Sdružení vystoupit nejdříve po uplynutí doby 10 let ode dne kolaudace Aquaparku (doba 10 let byla pravděpodobně určena s ohledem na udržitelnost projektu). Výpovědní lhůta činí 1 rok. Rovněž je možné rozpustit sdružení dohodou.

Dodatkem č. 1 ze dne 9. 10. 2006 se město zavázalo nést veškeré náklady archeologického výzkumu, které činily 2 mil. Kč. Město tedy navýšilo svůj podíl ve sdružení o 2 mil. Kč, aniž by došlo ke zvýšení jeho spoluvlastnického podílu, přičemž provedení a financování archeologického výzkumu byl zásadní předpoklad toho, aby se vůbec stavět mohlo.

Dodatkem č. 2 ze dne 9. 3. 2007 došlo ke směně pozemků a vynětí některých pozemků z podílového spoluvlastnictví. Vlastnictví pozemků po dodatku č. 2.

Dodatek č. 3 podepsaný dne 30. 11. 2007 upravil způsob výkonu společné činnosti a hospodaření po kolaudaci Aquaparku tak, že nově:

a) Město zajistí provoz Aquaparku, vyjma provozu restaurace v Aquaparku, a to prostřednictvím vlastních zaměstnanců nebo prostřednictvím příspěvkové organizace zřízené Městem, a bude jednat ve věcech zřízení sdružení s třetími osobami a správními orgány.

b) BULY ARÉNA se na společné činnosti bude podílet kontrolní činností celého provozu Aquaparku a zajištění provozu restaurace v Aquaparku. Jinými slovy si BULY ARÉNA ponechala činnost, která bude generovat zisk, aniž by z tohoto zisku dostalo Město podíl. 

Beze změny zůstala skutečnost, že Město nese plnou odpovědnost za provoz Aquaparku, včetně toho, že ztráta z provozu jde zcela k tíži města.

Dohodou o vypořádání podílového spoluvlastnictví uzavřenou dne 27. 6. 2013 došlo k úpravě spoluvlastnických podílů k pozemkům. K vypořádání spoluvlastnictví došlo na žádost BULY ARÉNY, která si na pozemcích rozšířila svou činnost prostřednictvím zřízeného ubytování pro sportovce. Díky tomuto vypořádání došlo k navýšení podílu Města na pozemcích.

Město Kravaře        7939/10000
BULY ARÉNA           2061/10000

Tolik k majetkovým poměrům a činnosti sdružení vyplývající ze samotné Smlouvy.

A nyní k projednávané problematice.

Aquapark se stal nejdiskutovanějším tématem posledních dvou jednání zastupitelstva. Pan Hadamczik se na posledním jednání zastupitelstva vyjádřil tak, že Aquapark má město ve výpůjčce a že mu za to Město nic neplatí. Jak dokládá výše uvedený rozbor Smlouvy, toto tvrzení není pravdivé. Aquapark je v podílovém spoluvlastnictví Města a BULY ARÉNY a neexistuje tak ani žádný legitimní důvod, proč by mělo Město BULY ARÉNĚ cokoliv hradit.

Celá situace je BULY ARÉNOU, resp. panem radním Hadamczikem podávána veřejnosti v tom smyslu, že BULY ARÉNA přináší služby občanům, a proto je v pořádku, když je provoz dotován z rozpočtu Města. Často se setkáváme s názorem, že jiná města vynakládají mnohem větší finanční prostředky na provoz kulturně sportovních areálů jako je aquapark nebo zimní stadion.

S těmito tvrzeními nemůžeme souhlasit. Je možná pravdou, že jiná města vynakládají na provoz aquaparků větší finanční částky. Ovšem vždy tím dotují obecní majetek, nikoliv majetek, který je, jako v případě Kravař, z větší části soukromé vlastnictví. A proč by se na provozu měla finančně podílet také BULY ARÉNA? Protože je většinovým vlastníkem Aquaparku a předmětem činnosti BULY ARÉNY je poskytování služeb. Jedná se o standartní podnikatelskou činnost a oba subjekty podnikání, tedy Město i BULY ARÉNA by měly nést náklady na svou společnou činnost.

V souladu s uzavřenou Smlouvou Město založilo příspěvkovou organizaci, tato přijala nové zaměstnance a začala Aquapark provozovat. Jedná se o jedinou příspěvkovou organizaci, která působí ve standartním tržním prostředí ovládaném nabídkou a poptávkou. Její provoz je ztrátový a z řad radních často zaznívá názor, že již od výstavby se počítalo s tím, že provoz Aquaparku ztrátový bude. S ohledem na tento předpoklad je formulace ve Smlouvě o úhradě ztrát jen ze strany Města zcela nelogická. Město jako jediný subjekt nemůže dotovat provoz Aquapark unavždy. Rovněž je jasné, že vybavení Aquaparku se bude časem opotřebovávat, budou nutné opravy a výměny strojové techniky, ale i běžného vybavení, které může vidět každý návštěvník. Tato doba právě nastává.

Na posledním jednání zastupitelstva ředitel Aquaparku žádal o dotaci na koupi nové jednotky MaR (měření a regulace). Nová jednotka by měla stát 850.000 Kč a dle Smlouvy by veškeré náklady na tuto koupi a další opravy a údržby mělo nést opět Město. Investice ve Smlouvě nejsou řešeny vůbec. Kdo bude vlastníkem nově koupené jednotky MaR – Město nebo jednotka bude v podílovém spoluvlastnictví? Stávající Smlouva tyto problémy vůbec neřeší. Proč má město platit veškeré opravy? Protože mu to ukládá stávající nevýhodná Smlouva. Smlouva, kterou se Rada již nechce zabývat, protože do konce volebního období současného zastupitelstva zbývá přibližně 5 měsíců.

Do budoucna považujeme stávající situaci za neúnosnou. Co navrhujeme? 
Současnou Smlouvu je dle našeho názoru potřeba vypovědět. Poté bude mít Město výpovědní dobu 1 roku  na to, aby se s BULY ARÉNOU dohodlo na nových podmínkách provozování Aquaparku. Provoz Aquaparku může být dále zajišťován Městem. K úpravě Smlouvy by mělo dojít v oblasti nákladů na opravu a údržbu Aquaparku. Pokud si Aquapark na svou činnost vydělá a bude generovat zisk, měly by se opravy a údržba platit ze zisku (tedy tvořit jakýsi rezervní fond) a zbylou část zisku rozdělit podle velikosti spoluvlastnických podílu. Pokud bude provoz Aquaparku ztrátový, měl by každý spoluvlastník uhradit ztrátu a další náklady na opravu a údržbu rovněž dle výše svého spoluvlastnického podílu.

Samozřejmě by mělo dojít také k úpravě smlouvy o dodávkách elektrické energie.  Aquapark je totiž napojen prostřednictvím BULY ARÉNY k rozvodné síti ČEZ. Nelze opakovat situaci z letošní zimy, kdy BULY ARÉNA vypověděla Aquaparku smlouvu o dodávkách elektrické energie, aby si vynutila získání dotace z rozpočtu Města na svůj provoz. Hrozilo zde uzavření Aquaparku. Vůbec nejlepším řešením by bylo vybudování vlastní elektrické přípojky.

Co se stane, pokud se Město s BULY ARÉNOU nedohodnou na nových pravidlech provozu do konce výpovědní doby?
Po roce by došlo k rozpuštění Sdružení, ale Aquapark by nadále zůstal v podílovém spoluvlastnictví, přičemž podíly obou stran by zůstaly stejné. Správa Aquaparku by spadala pod režim předpokládaný Občanským zákoníkem – oba spoluvlastníci budou mít práva a povinnosti odpovídající jejich podílu na věci, tedy budou mít práva brát z věci užitky, ale zároveň povinnost o věc pečovat, a to podle svých podílů. Jinými slovy, došlo by v tomto směru k určitému narovnání situace, když za současných podmínek nese veškeré náklady Město.

Co když většinový vlastník, tedy BULY ARÉNA přehlasuje menšinového vlastníka – Město Kravaře, může dojít k uzavření Aquaparku?
Přehlasovaný spoluvlastník, jemuž rozhodnutím většinového spoluvlastníka hrozí těžká újma, zejména neúměrné omezení v užívání společné věci nebo vznik povinnosti zřejmě nepoměrné k hodnotě jeho podílu, může soudu navrhnout, aby toto rozhodnutí zrušil. Jinými slovy, BULY ARÉNA se nemůže sama rozhodnout, že uzavře Aquapark, neboť by tím způsobila těžkou újmu Městu.

Co když BULY ARÉNA bude trvat na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví?
Oba spoluvlastníci mají právo spoluvlastnický vztah kdykoli ukončit z vlastní vůle. Platí zde zásada, že nikdo nemůže být nucen, aby ve spoluvlastnictví setrvával. Pokud se BULY ARÉNA rozhodne tento vztah ukončit, pak toto její právo plyne ze zákona. Při vypořádání spoluvlastnictví se upřednostňuje dohoda.

Pokud dohoda není možná, je třeba podat žalobu na zrušení spoluvlastnictví k soudu. Zde se nabízí následující alternativy:

a) Soud rozhodne o rozdělení spoluvlastnictví a přiřkne věc jednomu ze spoluvlastníků za náhradu (to by de facto znamenalo pro Město odkoupit si podíl BULY ARÉNY nebo by si Buly Aréna odkoupila podíl Města).

b) Soud rozhodne o rozdělení spoluvlastnictví reálně dělitelné věci –tato varianta ovšem v našem případě nepřichází v úvahu, protože, Aquapark není možné reálně dělit.

c) Soud rozhodne o prodeji věci a výtěžek se rozdělí mezi spoluvlastníky podle jejich podílů. Realizace této možnosti je ale dle našeho názoru nepravděpodobná. Upřednostňujeme dohodu s BULY ARÉNOU.

Může se kdokoliv z účastníků přestat podílet na provozování Aquaparku? Může jej soud přinutit plnit povinnost vlastníka? 
Ano, může výše uvedeným způsobem, tedy zrušením. Pokud tak činí v době trvání spoluvlastnického vztahu, je možné podat žalobu k soudu.

Tolik k rozboru Smlouvy o sdružení a k současné situaci. V našem zájmu je provoz Aquaparku udržet. Obec však musí ekonomicky a racionálně nakládat s tou částí majetku, která je v jejím vlastnictví. Není možné investovat z veřejných zdrojů do majetku jiné právnické osoby.

Kategorie: Aktuality

12 komentářů

Cyber Tech News · 3. 6. 2020 v 16:28

It’s nearly impossible to find experienced people for this subject, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

rardnip · 4. 6. 2020 v 1:16

https://cpbild.co/4c3d203

KW:
ROBLOX Soulja Boy Free Code JUNE 2020
How To Get Into ROBLOX Clubs Without Premium JUNE 2020
ROBLOX Premium Blog JUNE 2020
Premium ROBLOX Daily Robux JUNE 2020
Hack To Get ROBLOX Toy Code JUNE 2020
Free ROBLOX Gift Card Codes No Survey Or Human Verification JUNE 2020

rardnip · 4. 6. 2020 v 3:51

https://cpbild.co/4c3d203

KW:
ROBLOX Robux Redeem Code Generator No Download JUNE 2020
Infinity Rpg ROBLOX Behind The Premium Door JUNE 2020
ROBLOX Game Card Code Generator JUNE 2020
ROBLOX The Plaza Premium Lounge JUNE 2020
ROBLOX Free Gift Card Code JUNE 2020
Premium Houses Pacifico 2 ROBLOX JUNE 2020

rardnip · 4. 6. 2020 v 6:12

https://cpbild.co/4c3d203

KW:
ROBLOX Toy Code Free Generator JUNE 2020
Free ROBLOX Gift Card Codes No Survey JUNE 2020
How Long Does ROBLOX Premium Stay JUNE 2020
ROBLOX Premium Prices JUNE 2020
ROBLOX Codes For Free Outfits JUNE 2020
Egg Tycoon ROBLOX Codes For Free Eggs JUNE 2020

rardnip · 4. 6. 2020 v 8:44

https://cpbild.co/4c3d203

KW:
ROBLOX Giftcard Code Generator JUNE 2020
Free
ROBLOX : All Promo Codes! (Free Hats) ! JUNE 2020
Premium Purchase Link ROBLOX JUNE 2020
ROBLOX Free Coupon Codes JUNE 2020
ROBLOX Card Code Generator Online JUNE 2020

rardnip · 4. 6. 2020 v 11:11

https://cpbild.co/4c3d203

KW:
ROBLOX Free Robux Gift Card Codes JUNE 2020
Free Codes Bee Swarm Simulator ROBLOX JUNE 2020
Dinsaur Simulator ROBLOX Free Codes JUNE 2020
ROBLOX Generator Code JUNE 2020
Acybgnt6-Ou-7_26yumujomiquym_Wkpva:*** JUNE 2020
ROBLOX Premium Items JUNE 2020

rardnip · 4. 6. 2020 v 13:47

https://cpbild.co/4c3d203

KW:
Where To Get Premium ROBLOX JUNE 2020
ROBLOX Codes That Work For Free Headphones JUNE 2020
Free Rixty Codes For ROBLOX Generator JUNE 2020
Hack Code For Hacking Into ROBLOX Acts JUNE 2020
„Premium Donation (20% Off)“ ROBLOX Kohl’s Admin Infinite 800 R$ JUNE 2020
ROBLOX Premium JUNE 2020

rardnip · 4. 6. 2020 v 16:17

https://cpbild.co/4c3d203

KW:
Free Special Codes On ROBLOX On Untimate Youtubetycoon September JUNE 2020
Free Cards Codes ROBLOX JUNE 2020
Free ROBLOX Gift Card Codes Giveaway JUNE 2020
Flying ROBLOX Hack Code JUNE 2020
I Didnt Get Robux For ROBLOX Premium JUNE 2020
Free Codes For Skywars In ROBLOX JUNE 2020

rardnip · 8. 6. 2020 v 18:27

https://cpbild.co/4c3d203

KW:
Free Working ROBLOX Robux Gift Codes Febuary JUNE 2020
ROBLOX Game Card Code Generator JUNE 2020
ROBLOX Free Obc Code JUNE 2020
ROBLOX Code Free Knife Tally Assassin JUNE 2020
Promotion Code Hack For ROBLOX JUNE 2020
Free Redeem Code Gift Cards ROBLOX JUNE 2020

rardnip · 8. 6. 2020 v 20:05

https://billscheatworld.com/coin-master-hack-android-iOS-2018/

COIN MASTER Hack Version Ios JUNE 2020
How To Download Coin Master Hack Version 2020 JUNE 2020
Can I Hack COIN MASTER With Lucky Patcher JUNE 2020
COIN MASTER Game Legitimate Hack Without Signing Up Or Shareing JUNE 2020
Is COIN MASTER Spin Generator A Scammer JUNE 2020
Free Spins In COIN MASTER Facebook JUNE 2020
COIN MASTER Free Spins Link Haktuts JUNE 2020
0ahukewj5o5bbmezlahuflk0khfsmbueq4dudcas JUNE 2020

rardnip · 8. 6. 2020 v 22:46

https://cbldc.io/ebf5b66

!~ !!Download] Lady Gaga Chromatica ALBUM | FULL @HQ~Mp3
Download | ZIP ~Album LADY GAGA CHROMATICA | Mp3 2020
ALBUM: Lady Gaga – Chromatica (2020)Zip Download
DOWNLOAD MP3!(@Torrent@) Lady Gaga Chromatica Mp3 Album Download Zip File ! Chromatica is the upcoming sixth studio album by American singer Lady Gaga. Originally scheduled for April 10, 2020, the album’s release was delayed to a later 2020 date due to the 2019–20 coronavirus pandemic. Chromatica will serve as a proper follow-up to Gaga’s fifth studio album Joanne (2016), and her first full-length release since the soundtrack album for the film A Star Is Born (2018).

Lady Gaga Chromatica Download Album and it is available for you to listen or download directly to your mobile phone/computer. Also, Share with your friends.
-USA- Best ^Lady Gaga – Chromatica Leak Album 2020: hamiltol. Calling Lady Gaga – Chromatica. Album (^zip^)) 2020 Torrent Download )320 kbps( Mp3 23.)
Lady Gaga’s lasted music albums Lady Gaga Chromatica zip (2020) original file is out for download , the new album free download like can be found below
GET NEW 2020 Lady Gaga Chromatica Download, Working Full update. Talking of fellow Gaga collaborator BloodPop, Tedder continued: “BloodPop is very forward-thinking and progressive. I’m super stoked. took her time and she’s killing it. I think she’s going to give a lot of people what they want.”
L.Album) Lady Gaga Chromatica (2020) Album Full# Download.

Free download ALBUM: Lady Gaga – Chromatica (2020)Zip Download with all the tracks included.

Zip-Mp3) Lady Gaga Chromatica Album Download The 19 track album is the pop star’s follow up to the soundtrack for A Star Is Born, and the album was postponed indefinitely when America went into lockdown because of the coronavirus.
Lady Gaga comes through with yet another album titled “Chromatica” and is right here for your free download.
Artist: Lady Gaga
Album: Chromatica
Genre: Pop
Year: 2020
Quality: 320Kbps MP3

You can Stream & listen to Lady Gaga – Chromatica Album Tracklist] File] “Free Mp3 Download” 320kbps cdq itunes Fakaza flexyjam download datafilehost torrent zippyshare Song below.
FULL LEAKED HERE Lady Gaga Chromatica Download, Lady Gaga Chromatica Zip mp3 Download Album, Lady Gaga – Chromatica 2020 ALBUM FUITES TÉLÉCHARGER

2020 JUNE

Nell · 6. 7. 2020 v 17:18

Hello

My product was damaged.
I made a photo so that you can see what I have received. https://imgurgallery.com/mknvc45
I hope you can help me solve this problem.

Greetings
Nell Cerutty

„Sent from my Android“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.