Zhodnocení volebního období

Vážení spoluobčané,

blíží se konec volebního období. Je to čas, kdy občané hodnotí činnost svých zastupitelů za uplynulé čtyři roky a pomalu začínají přemýšlet nad tím, komu svůj hlas přidělí příště. Ale nejsou to pouze občané, kteří hodnotí a bilancují činnost dosavadního zastupitelstva, a tak nám dovolte ohlédnout se zpátky a posoudit končící volební období očima zastupitelů Nové Síly Kravař. Funkci zastupitele díky Vašim hlasům vykonávají Mgr. Sandra Rostková, Lukáš Glabasnia a Roman Glinz. Neúspěšné povolební vyjednávání nás již podruhé odsunulo do opozice. Práci v opozici jsme si vyzkoušeli již minulé volební období a domníváme se, že jsme po celou dobu našeho působení v zastupitelstvu byli opozicí konstruktivní. Pro volební období 2014 – 2018 jsme se rozhodli působit více pozitivně a více proaktivně navrhovat realizaci alespoň některých bodů našeho volebního programu.

Svým hlasováním jsme podpořili:

 • poskytnutí účelového finančního daru ve výši 500 000,- Kč z rozpočtu Města Kravaře na rok 2015, Myslivecké společnosti Opavice, IČ: 47810637, se sídlem Novodvorská č. p. 990, 747 21 Kravaře,
 • zapojení Kravař do projektu „Nákup dopravního automobilu pro JPO“ za účelem obnovy vozového parku a vybavení JSDH Kravaře JPO II, které by bylo začleněno do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, se spoluúčastí města na financování pořízení zásahového vozidla ve výši maximálně 15 %, realizovaný z dotace ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení,
 • poskytnutí neinvestiční účelové dotace 120 000,- Kč pro SDH Kravaře,
 • poskytnutí neinvestiční účelové dotace 300 000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Kravaře,
 • poskytnutí neinvestiční účelové dotace 800 000,- Kč pro MFK Kravaře,
 • poskytnutí neinvestiční účelové dotace 150 000,- Kč pro SK Kravaře,
 • záměr města Kravaře prodat stavební parcely v lokalitě „U Hranic,“
 • zapojení města Kravaře do spolufinancování kotlíkových dotací ve výši 5 % za podmínky že žadatel bude žádat výměnu kotle pro nemovitost v katastru města Kravaře,
 • vydání „Územní plán Kravaře – změna č. 1 “ formou opatření obecné povahy,
 • podání žádosti o projektovou dokumentaci včetně realizace prvků Plánu společných zařízení z Komplexní pozemkové úpravy Kravaře ve Slezsku a Štítina,
 • setrvání na současném znění OZV 2/2013, které stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na území města Kravaře ze dne 26. 6. 2013,
 • poskytnutí individuální dotace ve výši 400.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Kravaře,
 • poskytnutí individuální dotace ve výši 400 000,- Kč pro MFK Kravaře,
 • poskytnutí individuální dotace ve výši 80 000,- Kč pro SDH Kravaře,
 • poskytnutí individuální dotace ZŠ Kravaře pro rok 2016 ve výši 85 040,- Kč na zakoupení sekačky včetně kartáče na udržování umělých ploch a 14 960,- Kč na zakoupení vysokotlakého čističe a kolébkového zvedáku – vše pro zajištění údržby nového školního hřiště,
 • schválení strategického plánu rozvoje města Kravaře 2016 – 2022,
 • poskytnutí individuální neinvestiční dotace SK Kravaře, z. s. ve výši 120 000,- Kč,
 • nová pravidla pro poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení na program „Kotlíkové dotace,“
 • poskytnutí individuální dotace na rok 2016 MFK, z. s. ve výši 440 000,- Kč,
 • Urbanisticko-architektonickou studii – aktualizace projektové dokumentace městského hřbitova v Koutech,
 • zapojení do projektu „ALLCHEMIE“ spolufinancovaného z Fondu mikro projektů v Euroregionu Silesia, programu Intereg V-A ČR – Polsko,
 • zapojení do projektu „Nové horizonty Pietrovice Wielke – Kravaře“ spolufinancovaného z Fondu mikro projektů v Euroregionu Silesia, programu Intereg V-A ČR – Polsko,
 • schválili jsme název ulice „U Hranic,“
 • generální opravu kotelny včetně rozvodů a projektové dokumentace při MŠ Kravaře – Kouty, p. o.,
 • poskytnutí individuální dotace pro rok 2017 ve výši 400 000,- Kč pro MFK Kravaře,
 • poskytnutí individuální dotace pro rok 2017 ve výši 60 000,- Kč pro SDH Kravaře,
 • poskytnutí individuální dotace pro rok 2017 ve výši 400 000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Kravaře (osvětlení v kostelích),
 • poskytnutí individuální dotace pro rok 2017 ve výši 15 000,- Kč školnímu sportovnímu klubu AŠSK při ZŠ Kravaře,
 • poskytnutí individuální dotace pro rok 2017 ve výši 100 000,- Kč pro SK Kravaře, z.s.,
 • podání žádosti o dotaci na rekonstrukci objektu pro Sociálně terapeutické dílny v Kravařích v rámci 3. výzvy Místní akční skupiny Hlučínsko z. s. (v rámci IROP -Integrovaného regionální operačního programu),
 • poskytnutí individuální dotace pro rok 2017 ve výši 400 000,- Kč pro MFK Kravaře, z. s.,
 • záměr města prodat pozemky bývalého zahradnictví v zámeckém parku,
 • celkový rozpočet města Kravaře na rok 2018,
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Kravaře 2018 -2020,
 • záměr města prodat 15 nově vzniklých stavebních parcel v lokalitě Böhmova,
 • Při schvalování prodeje pozemků v lokalitě „U Hranic“ jsme upozornili vedení města na fakt, že zastupitelstvem města (ZM) nebyl projednán a schválen záměr prodeje těchto pozemků. Na základě toho došlo k dodatečnému zařazení tohoto bodu na jednání ZM a v konečném důsledku k řádnému a nezpochybnitelnému převodu vlastnického práva k pozemkům na nové majitele,
 • z návrhu Nové Síly Kravař jsou z fondu rozvoje bydlení poskytovány občanům půjčky na zakoupení nového kotle. Půjčky mají pomoci překlenout občanům období od vynaložení vlastní investice po získání peněz z dotačního titulu,
 • zatím posledním projektem, do kterého jsme se zapojili, je rekonstrukce dětského hřiště na Štěpánkovické ulici, které nově nese název NEZLOBIŠTĚ. Pro realizaci jsme se snažili získat také dotaci u Nadace ČEZ – Oranžová hřiště. Žádost byla řádně zpracována a podána, bohužel nebyla správní radou Nadace ČEZ schválena, a tak náklady na výstavbu byly uhrazeny z rozpočtu města. Do projektu jsme zapojili také 12 rodin žijících v blízkém okolí hřiště a snažili jsme se co nejvíce naplnit jejich přání a požadavky na vzhled a vybavení nového hřiště,
 • navrhli jsme vypovězení smlouvy o sdružení mezi městem Kravaře a Buly Arénou, zájmové sdružení ve věci provozování aquaparku. Návrh však nebyl přijat,
 • navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Buly Aréna – Aquapark Kravaře, příspěvková organizace na rok 2018 ve výši 850 000,- Kč,

 

Samozřejmě ne vždy jednání zastupitelstva probíhala ve vzájemné shodě, mnohokrát probíhala k jednotlivým bodům obsáhlá diskuze. Uvedené body jsme svým hlasováním nepodpořili, přesto byly návrhy většinou zastupitelů schváleny:

 • peněžní dar pro pana Ing. Andrease Hahna ve výši 100.000,- Kč,
 • peněžní dar pro pana Ing. Petra Muczku ve výši 50.000,- Kč,
 • peněžní dar pro pana Aloise Hadamczika ve výši 50.000,- Kč,
 • neinvestiční účelová dotace 850 000,- Kč pro BULY ARÉNA – zájmové sdružení způsob prodeje stavebních parcel v lokalitě „U Hranic,“
 • peněžní dar ve výši 100 000,- Kč pro paní Mgr. Moniku Brzeskovou,
 • peněžní dar ve výši 65 000,- Kč pro pana Ing. Andrease Hahna,
 • peněžní dar ve výši 65 000,- Kč pro pana Ing. Petra Muczku,
 • poskytnutí individuální dotace ve výši 600 000,- Kč pro BULY ARÉNA – zájmové sdružení,
 • koalice nepodpořila opravu oplocení tenisových kurtů na základě žádosti o poskytnutí dotace předložené SK Kravaře z. s., oddílem tenisu,
 • koalice nepodpořila poskytnutí individuální dotace SK Kravaře z. s., ve výši 100 000,- Kč
 • poskytnutí individuální dotace pro rok 2018 ve výši 3 100 000,- Kč BULY – ARÉNĚ – zájmovému sdružení.

Poskytnutí finančních darů pro uvolněné členy ZM byly diskutabilní vždy. Pravidelně jsme se s tímto návrhem potýkali ve volebním období 2010-2014, ve volebním období 2014-2018 byl návrh na finanční dar předložen v roce 2014 a 2015, poté bylo od této praxe upuštěno. Ožehavým tématem jsou také dotace pro BULY ARÉNU, které dlouhodobě nepodporujeme. Svým aktivním vystupováním jsme velkou měrou přispěli alespoň k tomu, že nedošlo k uzavření nové dlouhodobé dotační smlouvy. Posledním „žhavým“ tématem se stalo současné provozování Aquaparku, neboť dle stávající dohody se BULY ARÉNA na ztrátě z provozu ani na opravách a údržbě Aquaparku finančně nepodílí a po deseti letech fungování už jsou přece jenom některé opravy potřebné. Stávající smlouvou o provozování Aquaparku se tak jistě bude také zabývat nově zvolené zastupitelstvo města.

Název našeho hnutí přesně vyjadřuje to, čeho chceme v Kravařích dosáhnout. Jsme „Nová Síla“, tedy nový přístup, nové myšlenky a nový rozvoj pro naše město. Není nám lhostejné dění v naší obci. Jsme připraveni nadále hájit zájmy našich spoluobčanů v oblastech veřejného života a nepodléhat politickému tlaku. Nadále Vás chceme otevřeně informovat o veškerých důležitých rozhodnutích a dění  na zastupitelstvu. Jsme připraveni ve vedení města převzít odpovědnost za jeho rozvoj. K tomu potřebujeme Vaši podporu a pomoc. Nezůstávejte proto doma a přijďte nás 5. a 6. října podpořit k volbám.