Kandidáti

1. Mgr. Sandra Hradilová
právník

Jsem šťastně vdaná a s manželem vychováváme syna Alexe. Vystudovala jsem Panevropskou vysokou školu v Bratislavě v oboru právo a v právním odvětví nadále i v rámci náplně své pracovní činnosti působím. V současné době pracuji pro statutární město Opava v pozici právníka. Této pracovní příležitosti si velice vážím, protože mi nejen umožnila rozšířit si obzory především v oblasti soukromého práva, ale také mi ukázala praxi dobře fungujícího úřadu.

Členkou kravařského zastupitelstva jsem již tři volební období, krátce jsem působila také jako místostarostka města, nicméně z této pozice jsem z vlastního rozhodnutí odstoupila zejména z důvodu názorových rozporů se starostkou města. Jednání zastupitelstva města se aktivně účastním a uplatňuji své znalosti práva a zkušenosti v oblasti veřejné správy, a to nejen u bodů týkajících se právních a majetkových problémů města.

V průběhu tohoto volebního období se více než dříve projevil zásadní nedostatek ve směřování rozvoje našeho města, kterým se ukázala být absence dlouhodobé perspektivy rozvoje. Jistě bychom všichni ve městě uvítali např. kulturní dům, ale výstavbě takového objektu nejsme o nic blíže, než tomu bylo třeba před deseti lety. Ráda bych se proto zasadila o zřízení Komise pro rozvoj obce, jejímiž členy zabývajícími se dlouhodobými a strategickými investičními akcemi města by byli nejen volení zástupci města, ale též urbanisté, architekti či zaměstnanci města věnující se územnímu plánování. Touto cestou by pak bylo možné lépe posoudit a určit, zda je zamýšlený krok skutečně v souladu s dlouhodobým rozvojem města, či nikoliv.

 


 

2. Lukáš Glabasnia
profesionální hasič

Jmenuji se Lukáš Glabasnia, je mi 36 let, jsem ženatý a mám 2 děti.  Jsem rodák z Koutů, ale již 11 let žiji v Kravařích.

V zastupitelstvu jsem již 3. volební období. Podařilo se nám např. zřídit v Kravařích senior taxi, online vysílání z jednání zastupitelstva, či vyřešit majetkové poměry aquaparku. Momentálně jsem také předsedou komise prevence kriminality a bezpečnostně dopravní, kde navrhujeme radě města Kravaře změny, úpravy a nové podněty v daných oblastech.

Již osmnáctým rokem pracuji jako profesionální hasič u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na stanici v Opavě na pozici hasič technik – strojní služba. Jako velitel družstva jednotky sboru dobrovolných hasičů Kravaře se podílím na řešení mimořádných událostí v Kravařích a okolí (požáry, povodně, technické zásahy atd.) a dále také při činnostech na žádost města Kravaře – řezání stromů, mytí komunikací, školení obsluhy automatizovaného externího defibrilátoru a mnoho dalších.

Věnuji se také preventivně výchovné činnosti pro mateřské a základní školy v Kravařích formou ukázek nebo besed. Jako člen sboru dobrovolných hasičů Kravaře se podílím na pořádání sportovních a kulturních akcích.

Chtěl bych dále pokračovat v rozdělané práci, a to nejen v oblasti bezpečnosti a dopravy. Momentálně je snaha vybudovat optimální zázemí pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Kravaře, které je již několik let nevyhovující. Také podporuji veškerou spolkovou činnost a s tím související kulturní život v našem městě.

 


 

3. Ing. Ludmila Robenková
vedoucí odboru financí

Jmenuji se Ludmila Robenková a jsem rodačka z Kravař, kde bydlím celý život. Pracuji jako vedoucí odboru financí na MěÚ Hradec nad Moravicí. V minulosti jsem pracovala 18 let jako vedoucí odboru financí na MěÚ Kravaře. Za těchto 18 let je mi dobře známá finanční situace města a proto mohu nabídnout své služby a zkušenosti z veřejné správy v oblasti financí a školství. Ve volném čase se věnuji vnoučatům, dobré knize a cestování.

Často si vzpomenu na jednu moudrost, kterou kdysi řekl náš první prezident T. G. Masaryk:

„Nepotřebujeme mravnosti a náboženství abstraktně v soustavách a v knihách, ale v životě, v hospodaření a v politice. Etika není pro psací stůl, náboženství není pro kostel.“

 


 

4. Mgr. Jana Kokešová
právník

Jmenuji se Jana Kokešová, jsem vdaná a po rodičovské dovolené s dcerou jsem se vrátila na svou pozici právníka na Ministerstvu životního prostředí. V Kravařích žiji celý svůj život a vždycky jsem věděla, že jinam se stěhovat nechci. V uplynulém volebním období jsem měla možnost pracovat jako členka kontrolního výboru zastupitelstva obce a troufám si říct, že jeho činnost nebyla zbytečná. I proto bych chtěla nadále přispívat svými znalostmi a zkušenostmi z oblasti veřejné správy k rozvoji a zvelebení města.

Z našeho volebního programu jsou pro mne nejdůležitější otázky týkající se prostředí, ve kterém žijeme, a to především nakládání s odpady v souladu s trendy cirkulární (oběhové) ekonomiky. V tomto směru bychom se rádi zaměřili na zřízení Re-use centra či kompostárny. Za zásadní bod považuji také vytvoření strategického plánu rozvoje, v němž by mělo být jasně řečeno, jakým městem chtějí být Kravaře do budoucna a také stanoveny konkrétní kroky, jak toho dosáhnout. Ráda bych viděla Kravaře jako zdravé a soběstačné místo k životu, které dokáže zvládnout změny budoucí výzvy.

 


 

5. Karel Kotzian
OSVČ – elektrotechnik

Jmenuji se Karel Kotzian. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Ostravě. Jsem OSVČ – živnostník, podnikatel. Pracuji pro firmu Spoltex Kravaře s.r.o., kde zajišťuji opravy a servis šicích strojů. Dále provádím revize elektrických zařízení a zabývám se prodejem náhradních dílu především na historické motocykly.

Ve volném čase se zabývám Genealogii, tvorbou a sestavováním rodokmenů, mototuristikou a historickou radiotechnikou. Do roku 2019 jsem vykonával funkci předsedy Auto Moto Clubu Kravaře z.s., nyní vykonávám funkci místopředsedy. Od roku 2007 jsem místopředsedou spolku projekt Hultschiner-Soldaten z.s., který se zabývá mapováním historie a osudů vojáků z Hlučínska, nasazených během 2. světové války.

V našem městě bych se rád zaměřil na bezpečnost a dopravu – semafory na přechodech pro chodce.

V oblasti kultury našeho města bych se zaměřil na dospívající generaci. Dle mého názoru nemá tato generace v našem městě dostatečně vytvořeny podmínky a prostory pro využití volného času a zábavy. Prostory pro tuto činnost, by bylo možné vybudovat v areálu Mezivodky a využít tyto prostory k více účelům než doposud.

Dále by bylo mým přáním vybudovat na důstojném místě v našem městě pomník vše padlým vojákům našeho města v období 2. Světové války. Pomník by nejen uctil památku všech padlých, ale také by mladším generacím připomínal, jaké útrapy jakákoliv válka přináší. Bohužel naše město za spoustou obcí na Hlučínsku v této věci zaostává.

 


 

6. PhDr. Drahomíra Vitásková
pedagog, sociolog

Jmenuji se Drahomíra Vitásková a od roku 2011 se věnuji pedagogice a vzdělávání v oblasti předškolní, školní a po určitou dobu vysokoškolské. Snažím se prosazovat zájem dětí, školáků a studentů.

Věřím v ohromující budoucí generaci mladých lidí. Ráda bych v možné pozici zastupitele města ovlivnila možnost veřejného dění a podílela se na prosperitě společnosti. Ve svém profesním životě působím jako zástupce ředitelky – učitelka mateřské školy a externí pedagog VŠ Karviné.

Velmi blízká je mi také oblast sociální, kterou bych ráda saturovala v našem městě. Prioritně se také zabývám kulturou a veřejným děním.

„Nic není problém, když víme jak…, společně vše zvládneme“.

 


 

7. Bc. Veronika Heiderová
rodičovská dovolená

Jmenuji se Veronika Heiderová, jsem vdaná a mám dvě malé děti. Narodila jsem se a celý život bydlím v Kravařích. Vystudovala jsem VŠB-TU Ostrava, obor ekonomika a řízení. Po studiu jsem pracovala v oblasti obchodu kontrola cen a přeceňování. Nedílnou součástí byla také komunikace s kolegy a zákazníky.

Ve volném čase se ráda věnuji práci na zahradě a četbě knih. Osobně jsme se mohli v minulosti setkat na městských kulturních akcích nebo na Zámku Kravaře, kde jsem při studiích pracovala jako pořadatel akcí a také průvodkyně zámkem. Zde jsem získala mnoho cenných zkušeností z oblasti kultury.

Ráda bych, aby se kultura více rozvíjela, a nejen pro občany města Kravaře nabízela multižánrovou zábavu pro všechny věkové kategorie. Za Novou Sílu Kravař kandiduji již počtvrté. Tedy již 12 let se společně s kolegy snažím prosadit své nápady a postřehy. V současné době, po dobu posledního volebního období, působím jako člen Finančního výboru města Kravaře. Díky této funkci mám přehled o uskutečněných a plánovaných investičních záměrech města a zastupitelstvu města společně předkládáme návrh rozpočtu.
Své přibývající zkušenosti a znalosti neustále uplatňuji při diskusích a návrzích pro zlepšení městského života jak ve finančním výboru, tak v Nové Síle Kravař. Jsem ráda, že v současné době probíhá rekonstrukce Mateřské školy Kravaře a tím se zvýší kapacita tohoto zařízení. Myslím si, že Kravaře jsou dobrým městem pro život mladých rodin s dětmi a je tedy zapotřebí budovat a rozšiřovat zázemí právě pro ně.

 


 

8. Ing. Rostislav Stoček
OSVČ – obchod IT

Jmenuji se Rostislav Stoček, občanem Kravař jsem od roku 2010 (pocházím z Bohuslavic). Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu stavební v Opavě. Ve 27 letech jsem (při práci) vystudoval obor podniková ekonomika a management na VŠB-TUO. V roce 2003 jsem se rozhodl odjet do Londýna, kde jsem přes tři roky žil, pracoval, a potkával lidi mnoha kultur a národností. Po cestě zpět na prajzkou jsem to vzal přes Prahu, kde jsem čtyři roky pracoval na obchodních pozicích v oboru IT. Z Prahy mě vytáhla zpět (do Kravař) má manželka Renáta. Máme spolu syna Sebastiána. Ve volném čase se věnuji rekreačním sportům (kolo, běh,…) a společenskému dění.

Nyní pracuji jako obchodní manažer v IT. Věnoval jsem se také práci poradce – aktivně jsem pomáhal lidem v těžkých životních situacích, zejména formou oddlužení dle insolvenčního zákona. Jsem členem Strany Zelených.
Proč kandiduji? Protože podporuji myšlenku občanské společnosti – aktivní zapojení občanů do veřejného dění v obci a snažím se začít vždy u sebe.

Rád bych prosadil:
– zklidnění dopravy na ulici Opavská – dodržování povolené rychlosti povede k větší bezpečnosti a zejména snížení hluku.
– výstavba obecních bytů – dostupné byty nejen pro mladé rodiny, seniory, jsou základem moderně fungujícího města.
– otevřená radnice: záznamy z jednání zastupitelstva města, otevřená komunikace a informování občanů.
– rozvoj komunitní energetiky – občané budou moci získanou energii sdílet s dalšími, což jim pomůže vyrovnat se s energetickou a klimatickou krizí.

 


 

9. Krista Kozelková
mzdová účetní

Jmenuji se Krista Kozelková a pracuji na Městském úřadu v Kravařích jako mzdová účetní. Zájem o město mám veliký a ráda bych podpořila praktické, užitečné názory a příjemnější prostředí pro všechny obyvatele města.

Pocházím z Kravař-Koutů a dění města mi není lhostejné, je tu stále co napravovat. Schází nám např. smuteční síň na hřbitově v Koutech. Jsem kritická, ale také sebekritická a upřímná.

Ve volném čase ráda jezdím na výlety a také se věnuji svým vnoučatům.

To jsem já Krista.

 


 

10. Ing. Milan Rostek
projektový manažer

Jmenuji se Milan Rostek a pracuji jako projektový manažer odboru evropských projektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Věřím, že v letošních volbách uspějeme a budeme se podílet na vedení radnice.

Osobně mám rád investiční projekty a program Nové síly jich nabízí několik (bytový dům, obnova Náměstí). V případě úspěchu našeho sdružení jsem připraven nabídnout nabyté znalosti a zkušenosti z oblasti získávání dotací, projektování, realizace staveb či rozvoje regionu.

Vystudoval jsem elektrotechnickou fakultu na Vysoké škole báňské v Ostravě. V MSA, a.s. v Dolním Benešově jsem získal dlouholeté zkušenosti jako elektro projektant a praktické zkušenosti s realizací staveb malých vodních elektráren a čerpacích stanic.

Ve veřejné správě pracuji od roku 2003 nejdříve jako referent, posléze jako vedoucí odboru regionálního rozvoje a kultury Městského úřadu v Kravařích. Od roku 2009 je můj profesní život spojen s řízením projektů a získáváním finančních prostředků z Evropské unie pro Moravskoslezský kraj.

V současné době nejsem členem žádné politické strany. Svůj volný čas věnuji rodině a pracím kolem rodinného domu.

 


 

11. Lenka Strachotová
sanitářka

Jmenuji se Lenka Strachotová a od narození bydlím v Kravařích. Jsem šťastně vdaná a mám již dvě dospělé děti a jednoho vnuka.

Vystudovala jsem střední odbornou školu v oboru prodavačka. Celý život mě to ale táhlo ke zdravotnictví, proto jsem absolvovala kurz zubní instrumentářky a následně i kurz v oboru sanitář. Díky úspěšně absolvovaným kurzům jsem získala práci ve zdravotnictví a od roku 2021 pracuji ve Slezské nemocnici v Opavě.

Práce s lidmi je mi blízká a ráda se učím a zkouším nové věci, jako je například tato kandidatura. Mezi mé koníčky patří vyjížďky na kole, plavání a procházky s pejskem.

Kandidovat jsem se rozhodla, neboť mi záleží na bezpečnosti a dopravní situaci v našem městě a také na sociálních službách, které jsou u nás poskytovány. Všichni jednou zestárneme a budeme potřebovat mít dostupnou a kvalitní péči.

 


 

12. Ing. Jiří Papež
technolog

Jmenuji se Jiří Papež, pracuji jako vedoucí útvaru technologie svařování u Hutních montáží, kde jsem nastoupil po studiích na VŠB TUO. Výkon mého povolání mne zavedl do několika evropských zemí a regionů v naší vlasti, a nejen proto si troufám říct, že mám představu o tom, co může město občanovi nabídnout.

Jsem rodák z Kravař a žiji zde celý svůj život. Své dětství jsem prožíval s kamarády na lukách na rozmezí Kravař a Koutů. A to je jen krátký výčet důvodů, proč mám Kravaře rád a není mi jedno, co se tu děje.

Do zastupitelstva kandiduji sice poprvé, ale o kulturní a politické dění ve městě jsem se zajímal vždy. Když jsem byl osloven, zda jít do voleb za Novou sílu Kravař, dlouho jsem se nerozmýšlel. Jednak se mi zamlouvá volební program a pak spolukandidáty znám osobně a mají moji důvěru. Jsem přesvědčen, že volby do zastupitelstva obcí a malých měst jsou zejména o důvěře v lidi, kteří se osobně znají a kteří mají co nabídnout.

Osobně se chci zasazovat o plnění obsahu našeho volebního programu. Na druhé straně nebudu mít případně problém podpořit ani jakýkoli dobrý a prospěšný projekt jiné kandidující strany. Zajímá mne zejména sociální oblast, protože z vlastní zkušenosti vím, jak se životní plány dokážou znenadání převrátit naruby a každá pomoc je vítána.

 


 

13. Michal Hlubek
OSVČ – revizní technik

Jmenuji se Michal Hlubek, jsem ženatý a mám tříletou a sedmiletou dceru. V Kravařích bydlím již od dětství, kdy jsme se zde s rodiči přestěhovali, jakožto do rodného města mého otce.

Poté, co jsem vystudoval Střední průmyslovou školu, jsem odcestoval za prací na rok do Nizozemska, kde jsem si zkusil různé druhy zaměstnání a také zde pochopil, že nejdůležitější v životě je rodina a s tím spjaté klidné zázemí domova. Po návratu jsem se náhodou dostal k práci servisního a revizního technika plynových zařízení, u které jsem 16 let a která mě pracovně naplňuje.

Sám jsem si vyzkoušel, jak těžké je najít v Kravařích vhodný pozemek pro výstavbu rodinného domu, a proto bych rád pomohl ostatním lidem, kteří nemají to štěstí a stále své vlastní bydlení hledají. Proto za nejdůležitější bod volebního programu považuji možnost výstavby bytového domu.

Ve svém volném čase se věnuji své rodině a práci kolem domu.

 


 

14. David Večerek
státní policista

Jmenuji se David Večerek, je mi 37 let a bydlím v Kravařích. Od roku 2014 pracují jako státní policista, kdy od roku 2016 působím na obvodním oddělení Policie ČR v Kravařích, zároveň jsem členem komise prevence kriminality a bezpečnostně dopravní, která navrhuje Radě města Kravař dopravní změny v rámci katastrálního území města.

Jsem také členem výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Kravařích, kde zastávám funkci velitele družstva. Tímto se podílím na řešení likvidací mimořádných události, jako jsou povodně, požáry, větrné smrště, přívalové deště, atd.

Za jeden z nejdůležitějších bodů našeho volebního programu považují to, aby byla umožněna výstavba nové moderní a v rámci požadovaných norem hasičské zbrojnice, a to za účelem zkvalitnění včasných a rychlých výjezdu při mimořádných událostech, a aby vy občané, jste se mohli na nás při naší práci plně spolehnout.

 


 

15. Mgr. Jana Gebauer, LL.M.
právník

Jmenuji se Jana Gebauer, roz. Papežová a Kravaře jsou po generace domovem celé mojí rodiny, což je hlavní důvod, proč jsem se v Kravařích – Koutech rozhodla zakotvit i já.

Letos poprvé kandiduji za Novou sílu Kravař a jsem připravena podpořit náš volební program, své spolukandidáty a tím také město a jeho občany.

Za důležitou považuji především transparentnost, kterou je podle mě potřeba zlepšit zejména v oblasti hospodaření obce. Jako jednu z cest přitom vidím digitalizaci, kterou lze dále využít i v jiných oblastech správy města za účelem větší a pohodlnější participace občanů na dění ve městě.

Neméně důležité jsou pak pro mě témata v sociální a ekologické oblasti.

Pro sledování výše zmíněných cílů můžu nabídnout zejména své vzdělání a praxi v právní oblasti. Jako vedoucí obchodně právního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava je mou odpovědností smluvní agenda. Mimo jiné, také smlouvy pro oblast veřejných zakázek, které rezonují i na komunální úrovni.

 


 

16. Roman Grygarčík
strojní mechanik

Mé jméno je Roman Grygarčík. Jsem šťastně ženatý a s manželkou jsme vychovali dvě děti.

V současné době pracuji jako strojní mechanik na odboru místního hospodářství na městském úřadu v Kravařích. V minulosti jsem již byl členem zastupitelstva města a celkově kandiduji již potřetí.

Rád bych přispěl ke zlepšení v oblasti bezpečnosti silničního provozu a na úseku s nakládáním komunálního odpadu. Ve svém volném čase se věnuji rodině, zahradě a rád poznávám zajímavá místa naší vlasti.

 


 

17. Ing. Veronika Minaříková
OSVČ – stavební inženýr

Jmenuji se Veronika Minaříková. V Brně jsem vystudovala Vysoké učení technické, stavební fakultu. Tomuto svému oboru, jímž je projektování pozemních staveb, včetně inženýringu, se od ukončení školy věnuji doposud.

Jsem máma dvou úžasných dětí. Také kvůli nim bych se ráda aktivně podílela na zvýšení bezpečného pohybu po městě, zlepšení stravování dětí ve školách i školkách a také na vybudování bezpečného hracího prostoru pro teenagery.

Mezi mé záliby patří především sporty všeho druhu včetně těch extrémních a pobyt v přírodě. S tím souvisí i mé nadšení z myšlenky vybudování re-use centra, které je v dnešní době nedílnou součástí všech pokrokových měst.

Považuji se za společenského člověka, kterému dělá radost potkávat milé lidi, proto velmi ráda podpořím společenské a kulturní akce v Kravařích. Stejně tak jsem nadšená z myšlenky výstavby terapeutické dílny a dalších smysluplných projektů pro naše město.

Přeji nám všem, ať Kravaře vzkvétají a ať se nám tu krásně žije …!

 


 

18. Ing. Daniel Skřeček
specialista kontaktu se zákazníky

Jmenuji se Daniel Skřeček a jsem hrdý otec malého syna Karla. Vystudoval jsem Slezskou univerzitu v Opavě a pracuji jako specialista kontaktu se zákazníky pro energetickou společnost.

Pro kandidaturu jsem se rozhodl, protože nejsem ten, co sedí v hospodě a jen si stěžuje. Je potřeba řešit problémy, se kterými se v našem městě může setkat každý z nás.

Jako stěžejní problém vidím nedostatečnou kapacitu v místních mateřských školách pro děti. Dále je to problém bydlení a to jak absence startovacích bytů pro mladé, tak i absence bezbariérových bytů pro naše starší spoluobčany.

Také si myslím, že je nutné podporovat místní spolky, které se významně podílejí na rozvoji našeho města a to jak ze sportovního hlediska (např. Prajzský běžecký klub Kravaře, z.s.) nebo kulturního (Zámecký klub žen).

 


 

19. Jan Bryš
poštovní doručovatel

Mé jméno je Jan Bryš, jsem rodák z Kravař, je mi 34 let, jsem ženatý a mám dvě děti. Už čtvrtým rokem pracuji pro Českou poštu jako balíkovy doručovatel a protože tu denně jezdím a hovořím s vámi občany, vím, co by se tady dalo vylepšit, popřípadě změnit k vaší spokojenosti.

Chtěl bych přispět k rozvoji města, které mám rád a je mým domovem, protože chci to samé co vy, lepší místo pro naše děti a rodiny.

Vždy budu podporovat projekty a akce věnované dětem, jelikož jsou naše budoucnost a také projekty určené seniorům, protože je naší povinností a radostí starat se o ně.

 


 

20. Leo Řeháček
OSVČ – manuální práce

Jmenuji se Leo Řeháček. Od roku 1994 podnikám v oboru poskytování služeb (drobné manuální práce, odvozy sutě apod.).

Má práce se stala mým celoživotním koníčkem, a proto již několik let aktivně pracuji pro město Kravaře, a především pro jeho občany. Jsem velmi pracovitý člověk, který nesnese nespravedlnost.

Mám moc rád město Kravaře a vážím si našich lidí. S městem jsem spojil svůj osobní i profesní život. Kandiduji proto, aby o důležitých otázkách města rozhodovali slušní lidé a aby vedení města nemělo úzké vazby na podnikatele, kteří využívají svůj vliv.

 


 

21. Roman Glinz
důchodce

Jmenuji se Roman Glinz, nyní jsem již v důchodu, ale přes 30 let jsem podnikal v oboru sklenář.

V letech 2010 – 2018 jsem působil jako zastupitel za Novou sílu Kravař po dobu 2 volebních období. Nyní jsem členem Výboru pro dotace, kulturu a sport.

Ve volných chvílích hraji šachy za Kravaře a zpívám v chrámovém sboru při kostele svatého Bartoloměje. Protože sám rád jezdím na kole, podporuji vybudování asfaltové cyklostezky do Štěpánkovic.