Zasedání zastupitelstva – souhrn příspěvků za rok 2016 a starší

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Zasedání zastupitelstva – červen 2016

Dvanácté zasedání Zastupitelstva města Kravaře se uskutečnilo dne 22. června 2016. Přítomno bylo celkem šestnáct zastupitelů. Počínaje tímto zasedáním jsou všichni zastupitelé města vybaveni materiálem v elektronické podobě.

Průběh zasedání se obešel bez relativně větších komplikací, vše bylo projednáno rychle a bezkonfliktně. Z podstatných bodů je třeba zmínit, že byla schválena smlouva o úvěru na nákup nového traktoru s příslušenstvím, rovněž byly odsouhlaseny neinvestiční dotace pro Sportovní klub Kravaře, a to ve výši 120 000 Kč, valná část programu byla opět věnována pozemkovému majetkovému vypořádání s občany a s tím souvisejícímu schvalování prodeje pozemků a uzavírání smluv. Dále byly odsouhlaseny čtyři žádosti o poskytnutí půjčky v rámci kotlíkových dotací, kdy každý žadatel obdržel částku ve výši 100 000 Kč. Následně byly přijaty nové podmínky pro poskytování návratných účelových zápůjček na program „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, podpora úspěšným žadatelům města Kravaře z Fondu rozvoje bydlení města Kravaře na rok 2016 s termínem vyhlášení 23. 6. 2016 a termínem pro podání žádostí do 23. 10. 2016. Bylo rovněž rozhodnuto o zapojení města Kravaře do mikro projektu v rámci další přeshraniční spolupráce s městem Ratiboř v oblasti bezpečnosti a společného řízení rizik, konkrétně se jedná o investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení (v rámci programu INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO – PŘEKRAČUJEME HRANICE 2014 – 2020).

Závěr zasedání byl věnován podnětné a kontroverzní diskusi. Nejzásadnějším a nejdiskutovanějším problémem uplynulých týdnů se ukázalo být vybudování dětského hřiště na Dvořisku, s tím rovněž souvisí článek v regionálním týdeníku Opavsko a také financování provozu dětského hřiště u Buly arény. Nejen opoziční zastupitelé, ale také řada občanů není spokojena se současným stavem, kdy hřiště u Buly arény je dotováno do výše 100 % svých provozních nákladů, zatímco finance, které by byly určeny na výstavbu dětského hřiště na Dvořisku či revitalizaci dětského hřiště Mír na ulici Čeňka Trunčíka, jsou výhledově nereálné. Vedení města zopakovalo své stanovisko, že má v úmyslu řídit se vyjádřením dendrologa a s odkazem na závěry ve zmiňovaném vyjádření dětské hřiště budovat nehodlá. Nejen k problematice dětského hřiště, ale také k otázce přerozdělování dotací pro rozličné spolky se vyjádřil náš zastupitel, pan Roman Glinz. Prezentoval zde názory mnoha občanů, kteří se podivují a dotazují, jak může docházet k tomu, že dětské hřiště v Koutech u Buly arény dostává plnou částku, o niž si zažádá, přičemž jiným organizacím dotace pokryje jen absolutní minimum nezbytných nákladů. Pan Glinz závěrem přednesl představenstvu města doporučení zamyslet se nad současnou grantovou politikou města tak, aby peněžní prostředky v podobě dotací byly přidělovány rovnoměrně a spravedlivě.

Lukáš Glabasnia


Zasedání zastupitelstva – prosinec 2015

Na prosincovém zastupitelstvu se pravidelně setkáváme s opakujícími se tématy – rozpočet a odměny pro uvolněné členy zastupitelstva města. 

Rozpočtové provizorium

Pro první tři měsíce příštího roku bylo schváleno rozpočtové provizorium. Tento návrh jsme hlasováním rovněž podpořili. Hlavním důvodem byl fakt, že stále ještě není přesně známo, v jaké výši obdržíme dotaci na vybudování školního hřiště při základní škole, neví se tedy, jak velký příjem z dotace bude a z jaké části bude obec hradit hřiště z vlastních zdrojů. Rozpočtové provizorium nebylo v Kravařích schváleno poprvé. Návrh a jeho odůvodnění jsme v tomto konkrétním případě odsouhlasili, ale dle našeho názoru by schválení provizoria mělo být opatřením spíše výjimečným a bylo by třeba dávat pozor, aby tento institut nebyl nadužíván.

Odměny

Jedním z dalších bodů jednání byl návrh na poskytnutí peněžního daru. Pro paní starostku byla schválena odměna ve výši 100.000,- Kč, pro pány místostarosty byla odsouhlasena částka 65.000,- Kč, pro každého z nich. Stejně jako v loňském roce jsme se hlasování zdrželi. S poskytováním odměn sice obecně souhlasíme, ovšem ne v navrhované výši. Dle našeho názoru by jednorázová odměna pro uvolněné členy zastupitelstva měla být poskytnuta v maximální výši jednoho násobku měsíční odměny.

Zásady pro výstavbu

Opětovně předloženým bodem zasedání byly zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách města Kravaře. Jedná se o lokality, jež postrádají napojení na veřejnou infrastrukturu a na vybudované příjezdové komunikace. Dané téma bylo v rámci jednání diskutováno, výsledkem rozpravy nad předloženým materiálem bylo zapracování námi navrhovaných změn, v rámci samotného hlasování jsme tedy schválení těchto zásad podpořili. Dále bylo z naší strany požadováno, aby zásady byly přístupné na internetových stránkách města.

Půjčky na nové kotle

Opětovně řešeným tématem několika posledních zastupitelstev se staly kotlíkové dotace. Na předchozí schůzi zastupitelstva byl přijat návrh, aby bylo z obecního rozpočtu, ve srovnání s maximální schválenou výší dotací pro Moravskoslezský kraj, žadatelům poskytnuto 5 % finančních prostředků navíc. Využili jsme této příležitosti a navrhli jsme, aby občanům byly navíc poskytovány z fondu rozvoje bydlení  krátkodobé (překlenovací) půjčky, a to na období před proplacením dotace. Zásadní problém totiž vidíme v prvotní investici, kterou občan musí vydat z vlastních peněžních zdrojů, kdy až následně, jsou-li podmínky pro získání dotace splněny, obdrží proplacené peníze z dotačního titulu. Vedení města vyšlo našemu požadavku vstříc a přislíbilo, že tyto půjčky budou umožněny. Dále však bude ještě nezbytné ujasnit si, ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, na základě jakých kritérií bude občanům půjčka poskytnuta (předběžné schválení dotace, podaná žádost o dotaci), poté zastupitelstvo rozšíří program fondu rozvoje bydlení o tuto položku a určí maximální částku, která bude moci být občanům z fondu poskytnuta. Dané téma by mělo být projednáno na nejbližším zasedání zastupitelstva, tedy 24.02.2016.


Zasedání zastupitelstva – září 2015

Zastupitelstvo ve středu 23. 09. 2015 bylo zaměřeno především na odkoupení a prodej městských pozemků.

Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách

Problémovým bodem jednání byly zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách města Kravaře. Samotný materiál byl velmi složitý a obsáhlý a jistě by si zasloužil řádné prodiskutování se všemi členy zastupitelstva. Bod ideální k pracovnímu jednání. Namísto takovéhoto kolektivního projednání byla daná záležitost probrána pouze členy rady, zastupitelstvu pak bylo předloženo pouze doporučující usnesení, přičemž bylo ze strany rady očekáváno, že věc bude zastupitelstvem schválena bez dalších připomínek.

Chápeme nutnost nastavení určitých pravidel, je bezesporu nezbytné poskytnout občanovi jasný „manuál“, tedy pravidla a způsob, jakým se bude postupovat v případech, kdy se občan dostaví na úřad s dotazy týkajícími se napojení na veřejnou infrastrukturu, tedy typicky zda a za jakých podmínek město napojení na veřejnou infrastrukturu občanovi poskytne.

Netvrdíme zde, že předložený materiál je zcela nevyhovující. Nedostatek spatřujeme především v termínu „rozvojová obytná zóna města Kravaře“. Tento termín je, dle našeho názoru, velmi vágní a dal by se libovolně vztáhnout na kteroukoli část území Kravař, ostatně v předmětném materiále jeho definice zcela chybí. Vzhledem k výše uvedenému jsme se tedy rozhodli, ve shodě s ostatními členy opozice, zdržet se hlasování. Ačkoli daný bod sice pro tentokrát schválen nebyl, opětovně se o něm bude jednat na zastupitelstvu následujícím.

Výměna kotlů

Další bod programu jednání zastupitelstva se týkal dotačních příspěvků určených na výměnu kotlů v jednotlivých domácnostech. V dané souvislosti jsme hlasovali pro zapojení města Kravaře do operačního programu životní prostředí v rámci cíle snížit emise z vytápění domácností. Pro Moravskoslezský kraj je vyčleněno přibližně 469 mil. Kč, které budou moci občané Moravskoslezského kraje využít na výměnu starého kotle pro vytápění domácností. Kravaře jsou v rámci zpracované mapy zařazeny do míst s nejvíce znečištěným ovzduším, žadatelé mají možnost obdržet dotaci na výměnu kotle ve výši až 85%. Moravskoslezský kraj je předběžně rozhodnutý přispět ze svého rozpočtu těmto žadatelům dalších 5% a zastupitelstvo rozhodlo o finančním podíle rovněž ve výši 5% uznatelných nákladů. Z uznatelných výdajů projektů může žadatel obdržet dotaci celkově až ve výši 150.000,- Kč. V současné době je v tzv. Fondu rozvoje bydlení vyčleněna částka ve výši cca. 1.500.000,- Kč. Konkrétní pravidla ještě budou upřesněna, ale finanční prostředky by prvním úspěšným žadatelům mohly být poskytnuty již z rozpočtu města Kravaře na rok 2016.

Zajímavá a podnětná byla rovněž diskuze následující po hlavním programu zasedání. Řešil se zde především odpust, a to například skladba jeho programu, problematika opilé mládeže, otázka, zda pro příští rok zrušit rádio Kiss, zda na danou akci byla policie adekvátně připravena a podobně. Pokud jde o samotný program, radní se zavázali na jeho kvalitě a pestrosti pro následující roky zapracovat. Nezbývá tedy než doufat a počkat, co přinese příští rok…

Mgr. Sandra Rostková


Zasedání zastupitelstva – červen 2015

Zastupitelstvo ve středu 24.06.2015 proběhlo ve vzájemné shodě, k předloženému materiálu neměla Nová Síla výhrady. Ocenili jsme dárce krve a zachránkyni lidského života, odsouhlasili jsme realizaci investiční akce „Revitalizace sportovního areálu Kravaře“(oprava školního hřiště). Z programu i z následné závěrečné diskuze pak vyplynulo pro občany několik důležitých informací:

školní hřiště

Město Kravaře podalo žádost o dotaci z regionálního operačního programu Moravskoslezsko na rekonstrukci školního hřiště při Základní škole v Kravařích. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny přibližně na 9,5 mil. Kč. Tento projekt proběhne nezávisle na získání dotace a do 31.12.2015 bude realizován. Náhled výkresu atletického ováluNáhled výkresu volejbalového hřiště.

školní jídelna

V posledních dnech se po Kravařích nesly různé fámy ohledně školní jídelny. Pro uklidnění situace uvádíme, že jsme ze strany Rady města byli ujištěni, že provoz školní jídelny bude zachován a nepřevezme ji žádný soukromý provozovatel. V jídelně nastanou od září určité změny. Žáci si budou moci vybírat ze dvou základních jídel, 2 kompotů (salátů), bude také možnost žákům zakoupit snídani. V letošním roce se objevily problémy se zálohovými platbami a následným vyúčtováním. Proběhla kontrola v jídelně a nebyla zjištěna žádná pochybení. Od září budou mít rodiče možnost kontrolovat svého strávníka přímo z domu prostřednictvím internetu. Rodiče budou včas o všem informováni.

Příští zastupitelstvo proběhne 23.09.2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře.


Zasedání zastupitelstva – duben 2015

Hlavními tématy posledního zastupitelstva dne 22.04.2015 byly příspěvky spolkům a způsob prodeje pozemků v lokalitě „U Hranic“.

Spolky

Zastupitelstvo schvaluje dotace nad 50.000,- Kč, k projednání byly žádosti od níže uvedených spolků. Částky nižší rozděluje rada. Materiál ke stažení.

organizace

výše schváleného příspěvku ZM

Myslivecká společnost Olšinka

/

Školní sportovní klub

/

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska DSH Kravaře

120.000,- Kč

Římskokatolická farnost Kravaře

300.000,- Kč

Buly Aréna – zájmové sdružení

850.000,- Kč

Městský fotbalový klub Kravaře

800.000,- Kč

SK Kravaře

150.000,- Kč

Protinávrh opozice směřoval k výši příspěvku Myslivecké společnosti Olšinka účelově určených na opravu střechy. Pro opoziční návrh, aby myslivcům byla schválena dotace ve výši 51.000,- Kč na opravu střechy myslivecké chaty v Koutech bylo z přítomných 19 zastupitelů 10 pro, 6 proti a 3 se zdržel hlasování. Scházel nám tedy 1 hlas k prosazení tohoto návrhu.

Pro původní návrh, abychom žádost myslivců a Školního sportovního klubu vzali na vědomí jsme nehlasovali vůbec, protože dle našeho názoru může zastupitelstvo dotaci schválit nebo neschválit, ale ne vzít žádost o dotaci na vědomí.

Hlasovali jsme proti návrhu na schválení částky 600.000,- Kč na provoz a 250.000,- Kč na opravu povrhu dětského hřiště v Koutech, protože dle našeho názoru, je výše tohoto příspěvku neadekvátní.

Pozemky

Návrh na prodej pozemků ve veřejné dražbě byl předložen v nezměněné podobě. Tentokrát návrh prošel. Pro hlasovalo 11, proti hlasovalo 3 a hlasování se zdrželo 5 zastupitelů. Setrvali jsme na svém stanovisku z minula a zdrželi jsme se hlasování, protože souhlasíme s prodejem těchto pozemků, ale ne se způsobem prodeje veřejnou dražbou.

Před zastupitelstvem proběhla pracovní porada, kde JUDr. Šeberlová, která připravuje dražbu pro město, odpovídala na dotazy zastupitelů. Na této poradě jsem navrhla, abychom alespoň do záměru města prodat předmětné pozemky dali dvě podmínky a to, aby bylo již ze záměru zřejmé, že pozemky jsou určeny výhradně k rodinné zástavbě a aby každý dražitel směl vydražit jen jeden pozemek. JUDr. Šeberlová vysvětlila, že co do počtu vydražených pozemků nemůžeme zájemce omezit. Navrhovali jsme možnost aukce pozemků. Rozdíl mezi dražbou a aukcí spočívá ve způsobu, jakým přechází vlastnické právo. Zatímco u dražby přechází vlastnické právo příklepem, u aukce je sice příklepem vybrán vítěz, ale zároveň se s tímto vítězem uzavírá smlouva, ve které by mohly být podmínky. Vždyť jsme nechtěli nic jiného než omezit možné spekulace s pozemky a povinnost vystavět rodinný dům do určité doby (např. pěti let).

Ať už byly podmínky navrhované v záměru nebo v dražební vyhlášce, nebyly ze strany koaličních zastupitelů reflektovány s tím, že podmínky odrazují případné zájemce.

Sandra Rostková


Zasedání zastupitelstva – březen 2015

Minulou středu proběhlo čtvrté zasedání zastupitelstva, kde se nejdiskutovanějším bodem stal způsob prodeje stavebních parcel v lokalitě „U Hranic“. Možnosti jsou dvě – veřejná dražba nebo přímý prodej. Je třeba říci, že obě tyto možnosti mají svá pro a proti. Mezi velká pozitiva dražby patří rychlost a transparentnost. Naopak velkou nevýhodou je snadný odkup pozemků se spekulativním záměrem. Ve veřejné dražbě si město nemůže klást podmínky, například povinnost vlastníka pozemku vystavět dům do určité doby. 

Koalice dala jasně najevo, že preferuje metodu veřejné dražby. Dá se říci, že ostatním členům zastupitelstva nebyla dána jakákoli příležitost, aby byl tak důležitý bod se všemi řádně prodiskutován. Nejčastěji opakovaným argumentem byla transparentnost. Veřejnou dražbou se totiž celá odpovědnost za prodej pozemků přesouvá na dražebníka, tedy na odbornou společnost, která dražbu provede. Tento způsob je jistě organizačně jednodušší a opravdu rychlý, ale dle našeho názoru ne nejlepší. 

Metoda přímého prodeje je bezesporu náročnější. Bude třeba dobře stanovit kritéria, dle kterých se budou nabídky jednotlivých žadatelů hodnotit. Úkol je to jistě náročný, ale s pomocí právníka ne nesplnitelný. 

Právě proto, že si přejeme, aby lokalita „U Hranic“ skutečně sloužila k výstavbě rodinných domků ve výhledu několika let a aby se jednotlivé pozemky dostaly do rukou občanů, kteří v Kravařích opravdu chtějí bydlet a ne pouze koupit pozemek, který dále prodají, rozhodli jsme se, že návrh koalice nepodpoříme. 

Na jednání bylo přítomných 18 zastupitelů. Z těchto osmnácti bylo pro návrh 9, proti návrhu 5 a 4 zastupitelé se zdrželi hlasování.

Schéma pozemků v lokalitě „U Hranic“ ke stažení.

Sandra Rostková


Zasedání zastupitelstva – únor 2015

Již třetí zasedání zastupitelstva proběhlo 25. února 2015. Přítomno bylo 18 zastupitelů. Na tomto jednání byl složen slib nového zastupitele za stranu ANO 2011, pana Petra Viláška. Pan Vilášek nahradil ve funkci paní Kateřinu Pechatou, která podala písemnou rezignaci na funkci člena Zastupitelstva města Kravaře.

Dále došlo k pojmenování nové autobusové zastávky na ulici Novodvorská a také byly předloženy materiály k pořízení obrazových záznamů z jednání zastupitelstva. 

Ke stažení: 
Pravidla pro zveřejňování záznamů
Finanční náklady na pořízení tohoto zařízení

Návrh na usnesení obsahoval doporučení vzít předložený materiál na vědomí. K tomuto bodu proběhla velice obsáhlá diskuze. Projednávána byla především problematika ochrany osobních údajů a otázka umístění kamer. Jak vyplývá z předloženého materiálu, Úřad pro ochranu osobních údajů jasně udává, co se smí a nesmí zveřejnit, problematičtější je z tohoto hlediska spíše zveřejňování záznamů, kdy je nutné některé osobní údaje tzv. vypípat. Nová síla Kravař navrhovala hlasovat o návrhu na usnesení ve znění „Zastupitelstvo města schvaluje pořídit zařízení pro obrazové záznamy ze zastupitelstva“. Náklady na pořízení by činily částku cca 280 000 Kč. Poté by bylo nutné uhradit ještě asi 15 000 Kč za každé další jednání zastupitelstva. Domníváme se, že tato částka by rozpočet města nijak zvlášť nezatížila. Jak se ukázalo, k přijetí této varianty chyběla především politická podpora. Pro tento návrh bylo pouze 8 zastupitelů (Nová síla Kravař –  3, Jistota  – 2, ANO 2011 – 2 a ČSSD – 1). Koaliční strany hlasovaly 6 hlasy proti a 4 zastupitelé se hlasování zdrželi. Výsledkem je, že zastupitelstvo usnesení nepřijalo. Tato otázka však může být ještě v budoucnu znovu projednána.

Z dalších důležitých projednávaných bodů je nutné ještě uvést, že se konečně podařilo dořešit situaci kolem myslivecké chaty v Kravařích. Zastupitelstvo myslivcům schválilo částku 500 000 Kč na pořízení chaty do svého vlastnictví s tím, že v případě pozdějšího prodeje má město na tento objekt předkupní právo.

Dále by měli zbystřit všichni hasiči, rybáři, včelaři, fotbalisté, zkrátka všichni členové kravařských spolků. Došlo ke změně právní úpravy rozpočtových pravidlech. Od tohoto roku se žádosti o dotace/příspěvky podávají ve lhůtě a v souladu s pravidly určenými Zastupitelstvem města.  
Dotaci pro letošní rok je možné žádat ve lhůtě do 30. 3. 2015.

Lukáš Glabasnia


Zasedání zastupitelstva – prosinec 2014

Dne 15. 12. 2014 proběhlo 2. zasedání zastupitelstva města Kravaře. Přítomno bylo celkem 20 zastupitelů. Po úvodních organizačních záležitostech došlo nejdříve k ocenění za dárcovství krve, poté následovalo vyhodnocení soutěže „Plavecká soutěž měst 2014“, kde byli v 6 kategoriích ocenění nejlepší plavci.

Nejdůležitější body programu zasedání, které byly schváleny:

  • Poskytnutí peněžních darů pro starostu, uvolněného místostarostu a neuvolněného místostarostu za minulé volební období, v navrhované výši 100.000,- Kč starosta a 50.000,- Kč každý místostarosta. Nejdříve byl Martinem Schwarzem (ANO) podán protinávrh na snížení částek na polovinu. Tento návrh jsme sice podpořili, ale přijat nebyl. Hlasovalo se tedy o původním návrhu, který přijat byl (pro 11 zastupitelů), Nová Síla se zdržela. (S odměnou souhlasíme, ale ne v navrhované výši.)
  • Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím za rok 2015.
  • Rozpočet města Kravaře na rok 2015, kde se ovšem nepočítá s příspěvky pro spolky. Naše strana se opět zdržela. Souhlasíme s celkovým objemem příjmů a výdajů, ale nesouhlasíme s nulovou položkou určenou pro spolky, dále také s vysokými náklady na reprezentaci a na právní služby. Zároveň ale schvalujeme prostředky vyhrazenými na koupi nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (dotace EU).
  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou došlo k navýšení částky poplatku o 50 Kč na osobu za kalendářní rok. Ing. Milan Rostek (ČSSD) podal protinávrh na ponechání původní částky 500 Kč, tento návrh jsme sice rovněž podpořili, ovšem přijat opět nebyl. Pro navýšení bylo 11 zastupitelů, Nová síla byla proti.
  • Stanovení ceny stočného a poplatku za používání kanalizace s účinností od 1. 1. 2015, kde částka zůstala stejná jako v roce 2014

V závěrečné diskuzi byl na naši stranu občankou města vznesen dotaz týkající se konkrétního bodu našeho předvolebního programu, a to možnosti online vysílání zasedání zastupitelstva. Vedoucí oddělení informatiky byl proto pověřen úkolem zjistit, za jakých podmínek by takovýto přenos bylo možno realizovat a jaká by byla jeho předběžná cena, paní starostka byla dále požádána, aby byly výsledné informace na příštím zasedání zastupitelstva města Kravaře předloženy jako bod jednání.  


Zasedání zastupitelstva – listopad 2014

Program ustavujícího zastupitelstva byl ryze volební. Většinou zastupitelů byla do funkce starostky zvolena Mgr. Monika Brzesková, 1. uvolněným místostarostou byl zvolen Ing. Petr Muczka, 2. uvolněným místostarostou Ing. Andreas Hahn. V tomto pořadí budou také starostku zastupovat v době její nepřítomnosti. 

Rada města zůstala v téměř nezměněné podobě. Namísto Alfonze Viláška se členkou rady stala Mgr. Monika Brzesková.  V otázce celkového složení rady a jednotlivých výborů zastupitelstva města odkazujeme na usnesení z 1. zasedání zastupitelstva.

Rovněž byl schválen jednací řád zastupitelstva, kterým se řídí nejen zastupitelé, ale také veřejnost, chce-li do jednání zastupitelstva určitým způsobem zasahovat. Z tohoto hlediska je důležitý článek 6 odstavce 7-11 jednacího řádu. 

„7. Veřejnost se do rozpravy přihlašuje písemně u předsedajícího nebo zvednutím ruky. Při používání systému HKZ se členové zastupitelstva přihlašují do rozpravy pomocí tohoto systému. Ke slovu je možné přihlásit se jen do té doby, pokud předsedající neudělí závěrečné slovo nebo pokud nebyl hlasováním členů zastupitelstva stanoven konec rozpravy.

8. Maximální délka vystoupení v rozpravě je 5 mnut. Diskutující může požádat o prodloužení doby trvání vystoupení.


9. Předsedající udělí slovo všem přihlášeným členům zastupitelstva v pořadí, v jakém se přihlásili. K podání vysvětlení nebo upřesnění předkládaného materiálu nebo projednávané problematiky, popř. zodpovězení dotazu, podnětu či připomínky, udělí předsedající slovo také vedoucímu odboru městského úřadu, zástupci výboru a komise rady (…).


11. Po vystoupení přihlášení dle odst. 7 a 9 udělí předsedající slovo přihlášeným občanům města, kteří dosáhli věku 18 let, fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území města nemovitost, aby mohli na zasedání zastupitelstva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nebo se vyjádřit k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu za uplynulý rok.“

Kategorie: Aktuality

2 komentáře

Komentáře nejsou povoleny.