Pozemek pro hasičárnu, kontrolní výbor, dotace a další témata červnového zastupitelstva

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Zastupitelstvo před prázdninami proběhlo v celku klidně, ale přeci jen s některými body Vás chceme blíže seznámit, především s těmi, ke kterým jsme se chtěli vyjádřit.

V úvodu vyvolal diskuzi zápis z 2. jednání kontrolního výboru, kterému předsedá leadership naší kandidátky Sandra Hradilová. Předmětem kontroly kontrolního výboru (dále jen KV) měly být mimo jiné i veřejné zakázky malého rozsahu (v případě dodávek a služeb jde o veřejné zakázky do 2 milionů Kč bez DPH, a v případě staveb jde o veřejné zakázky cca do 6 miliónů Kč bez DPH). Kontrolní výbor trval na tom, aby veškeré materiály pro KV byly v elektronické podobě k dispozici 14 dnů před jednáním a k tomu přijal odpovídající usnesení. Materiály na jednání KV nebyly včas ze strany městského úřadu připraveny a KV musel změnit program jednání. Je překvapivé, že vedení města v důvodové zprávě obhajuje nepřipravení materiálů třeba tím, že při svém standardním plnění povinností nejsou schopni v krátkém čase nachystat a neskenovat materiály pro KV. Tento důvod je v dnešní době digitalizace, která prorůstá našimi životy ohromnou rychlostí, zcela lichý. Rovněž neobstojí jako důvod, že nás v této době kontroloval (2 dny) Krajský úřad MSK a bylo nutné mít všechny doklady k dispozici. KÚ si totiž pro kontrolu vyžádá vždy jen vzorek a to předem. S digitalizací se potýkají všechny úřady. Dnes je již digitalizace veřejných zakázek zcela běžná a překvapuje nás, že to vedení města po našich úřednících nevyžaduje. Městský úřad v této oblasti kulhá a je evidentní, že zde opět chybí tajemník MěÚ. Při projednávání tohoto bodu nám bylo na dotaz zastupitele Milana Rostka paní starostkou sděleno, že rada města nezveřejňuje zakázky malého rozsahu na profilu zadavatele, ale oslovuje jen vybrané firmy. Zákon toto sice umožňuje, ale nikdo jiný už nemá šanci se přihlásit, neboť o takové veřejné zakázce nedá město navenek vědět.  Pokud bychom je zveřejňovali, bylo by to transparentnější a město by mohlo při vyšší účasti zájemců vysoutěžit lepší cenu. Naopak se může stát, že se nám vítězové budou stále opakovat :-).

Kontrolní výbor rovněž požadoval určit konkrétní osobu z řad vedení města, která bude odpovědná za přípravu materiálů. Z materiálu pro zastupitele vyplývalo, že odpovědná osoba je asistentka paní starostky. Sandra Hradilová apelovala na zastupitele, že úředník by neměl být prostředníkem v komunikaci mezi KV a vedením města. Jsou totiž témata, která s úředníkem projednány být nemohou. Například, že vedení města určité materiály kontrolnímu výboru dát nechce a proč. Tato komunikace by se neměla vést s úředníkem, neboť toto rozhodnutí se dělá jinde a úředník je zde v pozici prodavatele vzkazu a proto nemůže být partnerem pro diskuzi se zastupitelem.

Projednali jsme závěrečný účet města Kravaře za rok 2022 a účetní závěrku za rok 2022. Krajský úřad Moravskoslezského kraje přezkoumal hospodaření města Kravaře za rok 2022. V hospodaření za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.

Schválili jsme poskytnutí dotací na rok 2023 Českému svazu chovatelů, z. s., Základní organizace Kravaře ve výši 220.000 Kč na opravu střechy na budově spolku, společnosti  EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v celkové výši 60.000 Kč (z toho 30.000 Kč na sociální poradentství a 30.000 Kč na sociálně aktivizační služby rodin s dětmi) a společnosti Doma – domácí asistence Kobeřice v celkové výši 55.000 Kč (z toho 30.000 Kč na pečovatelské služby, 15.000 Kč na osobní asistenci a 10.000 Kč na denní stacionář).

Z oblasti místního hospodářství a investic stojí v každém případě za zmínku schválení bezúplatného převodu části (cca 40.000 m2) pozemku parc. č. 5021 k.ú. Kravaře ve Slezsku, z vlastnictví České republiky za účelem výstavby nové hasičské zbrojnice a rovněž jsme vzali na vědomí zpracování projektové dokumentace ve stupni studie na výstavbu nové hasičské zbrojnice. Je to jedna z priorit našeho volebního programu. Lukáš Glabasnia i Sandra Hradilová jsou součástí i hybnou silou stálé pracovní skupiny pro výstavbu hasičárny, a jsme rádi, že se věc významně posouvá dopředu. Současná hasičárna je již dlouhodobě v nevyhovujícím stavu.  Město Kravaře oslovilo Státní pozemkový úřad s žádosti o informace k možnostem nabytí části (cca 40.000 m2) pozemku a bylo nám sděleno, že po prvotním posouzení se jeví, že jsou splněny zákonné podmínky dle § 7 odst. 1 zákona o SPÚ (bezúplatný převod pozemku).

Diskuzi rovněž vyvolal návrh na schválení záměru Města Kravaře prodat pozemky parc.č. 5110, 5109, 5108, 5105, 5099, 5102, 5100, 5164 a 5104 (včetně stavby vodojemu) v k.ú. Kravaře ve Slezsku společnosti SmVak. Jedná se o vodojem u staré pískovny. Teprve v loňském roce se nám podařilo získat do majetku města (zcelit) pozemky pod vodojemem, tak že nás nyní záměr prodat vodojem včetně pozemků překvapil. V dnešní době se začíná trend obracet a některá města a obce se snaží získat zpět vodovody do svého vlastnictví a mít je pod kontrolou. Jsme toho názoru, že se máme starat a pečovat o svůj majetek a ne, když potřebuje opravit, tak jej prodat. Vždyť pak nám může zase sloužit dalších dvacet let. Obec za prodej získá možná cca 2,5 mil, ale časem občan zaplatí zvýšenou cenu vody nejen za tento prodej, ale i za opravu vodojemu, který investor bude muset udělat. Vůbec nepochybujeme, že si to nenechá zaplatit. Tak jaký přínos to občanům přinese. Nevěříme, že kupující bude lidumil a nepromítne to v budoucnu do ceny. Tento návrh jsme nepodpořili, ale i tak získal velmi těsnou nadpoloviční většinu v zastupitelstvu. S ohledem na různorodost názoru bude v této věci ještě svolána pracovní schůzka zastupitelů. O jejich výsledcích Vás budeme informovat.

Na základě průzkumu, jež proběhl na FB, a většinového názoru občanů schválilo zastupitelstvo název pro nově připravovanou sociálně terapeutickou dílnu v Kravařích „Sociálně terapeutická dílna Paprsek“.

V rámci programu jsme měli rovněž projednat bod „Návrh na pořízení změny územního plánu Kravaře – FVE (fotovoltaická elektrárna) – „u Hanůvky. Nakonec byl tento bod stažen, prý z důvodu jeho doplnění a bude projednán až na zastupitelstvu v září. Domníváme se, že hlavním důvodem, proč nebyl tento bod projednán je ten, že neměl většinovou podporu přítomných zastupitelů (5 zastupitelů bylo z jednání omluveno). Zda máme pravdu či nikoliv si počkáme do září. S výsledkem Vás opět seznámíme.

Kategorie: Aktuality