Zasedání zastupitelstva – dětské hřiště u Buly Arény

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Ve středu 22. 2. 2017 proběhlo zasedání zastupitelstva, jehož nejdůležitějším a jediným sporným bodem bylo poskytnutí investičního příspěvku na opravu podlahy dětského hřiště ve výši 700.000,- Kč Buly Aréně. Zastupitelé měli krom výše uvedeného příspěvku rovněž schválit text samotné smlouvy. S tímto bodem se pochopitelně pojila obsáhlá diskuze. Vzhledem k tomu, že opakované apelování na racionální a logický přístup zastupitelů v minulých letech bylo vždy bezúspěšné, přistoupili jsme tentokrát k právnímu aspektu dané věci.

Z textu smlouvy explicitně vyplývá, že se ji právník města snažil právně posoudit dle nařízení Evropské komise č. 651/2014 (obecné nařízení pro blokové výjimky, tedy pro veřejnou podporu, která je slučitelná s vnitřním trhem a nepodlého oznamovací povinnosti Komisi). Při pohledu do textu tohoto nařízení je zcela zřetelné, že již samotná žádost o poskytnutí investičního příspěvku má několik nedostatků.

  • V čl. 6 předmětného nařízení jsou uvedeny náležitosti, které by měla žádost obsahovat. Jedním z nich je i seznam nákladů, jež mají být dle metodického materiálu zároveň rozděleny na způsobilé a nezpůsobilé, a to z toho důvodu, že dotační peníze je možné čerpat jen na způsobilé výdaje. Tyto údaje v žádosti chybí.
  • Dále lze opodstatněně pochybovat o tom, že se jedná o projekt investiční, protože v tomto případě mělo dojít pouze k výměně staré podlahy za novou, chybí zde tedy přidaná hodnota projektu. Dle našeho názoru se jedná o pouhou rekonstrukci, čili nikoliv o investiční projekt.
  • Další podmínka, aby daný projekt mohl být posuzován podle výše uvedeného nařízení, spočívá v požadavku jeho motivačního účinku, Buly Aréna by tedy neměla být schopna zafinancovat projekt z vlastních zdrojů. Dle našeho názoru Buly Aréna dostatkem finančních prostředků disponuje, nenaplňuje tedy motivační účinek a žádost tak nemůže být posuzována v režimu nařízení č. 651/2014.

Z důvodu výše uvedených skutečností jsme tedy dospěli k tomu názoru, že se v případě investičního příspěvku Buly Aréně jedná o veřejnou podporu, která zvýhodňuje Buly Arénu na trhu, a tím také dochází k narušení hospodářské soutěže. Veřejná podpora je legislativou EU umožněna do výše 200.000,- EUR na tři roky (tzv. veřejná podpora de minimis), a to za předpokladu, že bude evidována v registru podpory de minimis. Protože Buly Aréna z městského rozpočtu v letech 2015 a 2016 obdržela částku 4.800.000,- Kč z titulu smlouvy o neinvestičním příspěvku (2.400.000,- Kč ročně + inflace), z titulu daní z příjmu podnikajících fyzických osob 530.000,- Kč a na provoz dětského hřiště 1.200.000,- Kč, tedy celkem 6.530.000,- Kč, což činí přibližně 242.000,- EUR (v této částce nejsou započítány peníze, které Buly Aréna získá z titulu dlouhodobých smluv letos), nemá již na poskytnutí další veřejné podpory nárok.

Vznesli jsme dotaz, kdo je za vytvoření návrhy smlouvy zodpovědný. Paní starostka nám sdělila, že návrh psal právník města, přičemž jednotlivé body vzešly z požadavků rady města. Stojí však za úvahu, zda návrh smlouvy je pro město výhodný či nevýhodný. V bodě IV. smlouvy je uvedeno, že pokud Buly Aréna nedostane pravidelnou roční dotaci na provoz dětského hřiště, vyhrazuje si právo hřiště zpoplatnit. Rovněž nelze souhlasit s bodem V. smlouvy, v němž je uvedeno, že by měl poskytovatel, tedy město Kravaře, respektive jednotliví zastupitelé svým hlasováním prohlásit, že se nejedná o veřejnou podporu de minimis. S tímto článkem nemůžeme než nesouhlasit. Vyzvali jsme všechny zastupitele, aby nepodpořili tento bod jednání, protože se jedná o právně složitou věc a jediný kompetentní orgán, který nám je schopen poskytnout závazné stanovisko a jednoznačně určit, zda se jedná či nejedná o veřejnou podporu, je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Zastupitelé, kteří by hlasovali pro návrh, by se tedy svým hlasováním mohli dopustit protiprávního jednání.

Do diskuze se zapojili rovněž další opoziční zastupitelé, kteří upozornili zejména na fakt, že ve schváleném rozpočtu pro letošní rok peníze na investice nejsou a aby vůbec nějaké investice proběhnout mohly, půjčuje si je rada z fondu oprav, přičemž v tomto konkrétním případě by šlo o poskytnutí velké částky soukromému subjektu. V rámci diskuse se přihlásila také občanka města, která poukázala na skutečnost, že městské hřiště hodláme financovat z dotací, přičemž na soukromé hřiště bychom vynaložili částku 700.000,- Kč.

Přestože jsme zastupitele upozornili na možnost protiprávní jednání, kterého se svým hlasováním mohou dopustit, z 19 přítomných zastupitelů pro návrh hlasovalo 9, 10 zastupitelů se vyjádřilo proti návrhu. Výsledkem tedy je, že zastupitelstvo usnesení prozatím nepřijalo, přičemž paní starostka již dopředu avizovala, že se návrhem budeme zabývat na některém z příštích zasedání zastupitelstva znovu. S tím souhlasíme, ovšem příště již s posudkem z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který si pro tyto účely necháme zpracovat.

Pro představu občanů přikládáme tabulku s finančním plněním ve prospěch Buly Arény. Je na Vašem posouzení, občanů města, zda prostředky vynaložené na provoz Buly Arény již skutečně nebyly dostatečné…

Jmenovité hlasování pro návrh: Mgr. Monika Brzesková, Ing. Andreas Hahn, Eva Jurášková, Bc. Maria Melecká, Ing. Petr Muczka, MUDr. Sylva Náhlíková, Heribert Sentenský, Ing. Jan Skřeček a Monika Ševčíková.

Proti návrhu: Lukáš Glabasnia, Roman Glinz, Bc. Petra Guldová, Petr Jochim, Ing. Herbert Kahler, Ing. Milan Rostek, Mgr. Sandra Rostková, Bc. Irena Sentenská, Martin Schwarz a Petr Vilášek.

Kategorie: Aktuality

1 komentář

Komentáře nejsou povoleny.