Zasedání zastupitelstva – únor 2018

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Dosavadní vývoj situace týkající se dotace pro zájmové sdružení Buly Aréna.

Městskému úřadu v Kravařích byl doručen dokument s názvem Možnosti spolupráce Buly Arény a města Kravaře. Dle obsahu uvedeného dokumentu se jedná o soupis požadavků Buly Arény, přičemž v případě nesplnění daných požadavků hrozí Buly Aréna městu Kravaře uzavřením Aquaparku.

Aquaparku byla dne 31. 1. 2018 doručena výpověď smlouvy o dodávce elektrické energie, čímž Buly Aréna důrazně upozornila, že hrozbu uzavření Aquaparku myslí skutečně vážně. Výpovědní lhůta smlouvy o dodávce činí tři měsíce, a pakliže by nebylo vyhověno požadavkům Buly Arény, bude od 1. 5. 2018 Aquapark bez dodávky elektrické energie. Zajímavou skutečností je, že smlouva o dodávkách elektrické energie byla uzavřena až k 3. 8. 2017. Nabízí se tedy otázka, jakým způsobem probíhal odběr elektřiny před tímto datem. Danou otázku jsme předložili na pracovním jednání zastupitelstva města dne 7. 2. 2018, ale  náležitou/uspokojivou odpověď jsme nedostali. Předmětná „předchozí“ smlouva není  fyzicky dohledatelná ani v prostorech městského úřadu, ani v místech Aquaparku. Domníváme se proto, že žádná „předchozí“ smlouva vůbec neexistovala, a odběr elektřiny tedy probíhal stejným způsobem i před datem 3. 8. 2017, aniž by byl jakkoliv smluvně ošetřen.

Co se týče výše zmíněného pracovního jednání zastupitelstva, to lze rozdělit na dvě části. V rámci první, poměrně krátké, části byla věcně projednávána otázka, zda vůbec setrvat v podílovém spoluvlastnictví se spoluvlastníkem, resp. partnerem, který městu vyhrožuje uzavřením Aquaparku, tedy Buly Arénou. Domníváme se, že je skutečně potřeba zvážit, zda a případně za kolik by bylo možné podíl Buly Arény odkoupit, případně zda a za jakou částku městský podíl Buly Aréně odprodat. Nejjednodušší cestou by byla úprava stávající smlouvy o sdružení, kterou má město s Buly Arénou uzavřenou. Aby toho bylo možné dosáhnout, je na prvním místě potřeba vypovědět předmětnou dosavadní smlouvu, kde je výpovědní lhůta 1 rok. Během výpovědní doby by pak poté buď došlo k uzavření nové smlouvy, nebo by po jejím uplynutí jednotliví spoluvlastníci spravovali svůj majetek dle výše svých spoluvlastnických podílů, tedy město Kravaře 3/8 a Buly Aréna 5/8. Dále vyvstal navazující problém, jak naložit s nevýhodnou smlouvou pro dodávky elektrické energie. V této souvislosti zazněl návrh, že výpovědní doba stávající smlouvy by měla být dodatkem smlouvy změněna na délku 1 roku tak, aby mělo město dostatek času zřídit si vlastní odběrní místo elektrické energie.

Druhá, podstatně rozsáhlejší, část pracovního jednání byla však věnována problému, jak velkou dotaci Buly Aréně poskytnout. Pro nulovou dotaci se vyslovila Nová Síla, Jistota a zastupitel Ing. Milan Rostek (ČSSD). Zbývající zastupitelé vyjádřili vstřícnost Buly Arénu dále dotovat, i když se rozcházeli v  názoru, jak velká by daná dotace být měla. Nicméně se většina zastupitelstva shodla na  akceptovatelná částce 2 mil. Kč a o dotaci v této výši měla Rada s Buly Arénou dále jednat. Neúspěch tohoto návrhu dokládá usnesení ze 79. schůze Rady města, neboť v tomto usnesení doporučila Rada zastupitelstvu města (v rozporu s výsledkem pracovního jednání) schválit Buly Aréně jednorázovou dotaci v jí požadované výši, a to 3.100.000 Kč. Smlouva na dobu neurčitou nepřichází z právního hlediska v úvahu.

Ve středu 21. 2. 2018 se zastupitelstvo sešlo v plném počtu a k uvedenému bodu se vedla více než hodinová diskuze. Nová Síla se k tomuto tématu věcně vyjádřila tak, že nejdříve by se zastupitelstvo mělo zabývat samotnou podstatou problému, tedy např. vypovědět stávající smlouvu o sdružení s Buly Arénou a dohodnout nové podmínky, za kterých se bude Aquapark provozovat, včetně nové smlouvy o dodávkách elektrické energie, nebo případně zvážit vypořádání podílového spoluvlastnictví. Zabývat se dotací v situaci, kdy nám spoluvlastník Aquaparku vyhrožuje jeho uzavřením, považujeme za nesmyslné. Nicméně stávající smlouvou o sdružení se zastupitelstvo ještě zabývat přeci jen bude, protože zastupitel Ing. Milan Rostek (ČSSD) navrhnul vypovězení stávající smlouvy jako jeden z bodů příštího jednání zastupitelstva. Návrh na udělení dotace v nižší výši vznesl Petr Jochim (KDU-ČSL), a to ve výši 2 mil. Kč. Udělení dotace by podmínil stažením výpovědi smlouvy o dodávkách elektrické energie a úpravou stávající smlouvy tak, aby výpovědní doba činila 1 rok. Sám pan zastupitel Hadamczik (Za Kravaře prosperující) ovšem prohlásil, že o dotaci v nižší částce než 3,1 mil. Kč Buly Aréna nemá zájem. Protinávrh nenašel u zastupitelů podporu, a proto se hlasovalo o původním návrhu. Pro dotaci ve výši 3,1 mil. Kč hlasovalo 11 zastupitelů.

Kategorie: Aktuality

1 komentář

Komentáře nejsou povoleny.