Aquapark – aktuální téma současného dění v Kravařích

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Aquapark se stal hlavním tématem dvou posledních jednání zastupitelstva, rozhodli jsme se proto, že toto téma uceleně zpracujeme. Na začátku se zaměříme na to, co o spoluvlastnictví Aquaparku a jeho provozování říká Smlouva o sdružení, následně se pokusíme odpovědět na několik otázek, které zazněly na těchto jednáních.

Smlouva o sdružení
Dne 15. 8. 2006 byla mezi BULY ARÉNOU – zájmovým sdružením a Městem Kravaře (dále jen Město) uzavřena Smlouva o sdružení (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byla výstavba a provozování Aquaparku na pozemcích specifikovaných ve Smlouvě, kdy k uzavření smlouvy byly pozemky v podílovém spoluvlastnictví, Město vlastnilo podíl ve výši 17/25 a BULY ARÉNA podíl ve výši 8/25 . Odkaz na konkrétní pozemky.

Smluvní strany poskytly pro výstavbu Aquaparku následující majetkové hodnoty:

a) BULY ARÉNA částku 75 mil. Kč (dotace získaná z Ministerstva financí ČR) a spoluvlastnický podíl na pozemcích ve výši 8/25 v hodnotě 941.000 Kč.

b) Město poskytlo částku 42.976.000 Kč a spoluvlastnický podíl na pozemcích ve výši 17/25 v hodnotě 2.024.000 Kč (na výstavbu si Město muselo vzít úvěr ve výši 45 mil. Kč).

Součástí Smlouvy je také rozvazovací podmínka. V případě, kdy BULY ARÉNA nedostane dotaci z Ministerstva financí ČR, bude Smlouva zrušena a k výstavbě Aquaparku nedojde. BULY ARÉNA tedy nechtěla financovat projekt z vlastních zdrojů, případně si na výstavbu vzít úvěr.

Dohoda o provozování Aquaparku:

a) Město zajistí provoz Aquaparku, a to prostřednictvím vlastních zaměstnanců nebo prostřednictvím příspěvkové organizace zřízené Městem, a bude jednat ve věcech sdružení s třetími osobami a správními orgány.

b) BULY ARÉNA se na společné činnosti má podílet kontrolní činností celého provozu Aquaparku.

Dále je ve Smlouvě uvedeno, že: 
Město nese plnou odpovědnost za provoz Aquaparku, včetně případné ztráty z provozu. Pokud se dostane při provozu Aquaparku sdružení do ztráty, jde tato ztráta zcela k tíži Města.

Rovněž byly určeny podíly jednotlivých smluvních stran:

– na nemovitém majetku (pozemky)
BULY ARÉNA          5/8
Město                   3/8

– movitý majetek (budova a vnitřní vybavení Aquaparku) 
BULY ARÉNA          5/8
Město                   3/8

Ve smlouvě je výslovně uvedeno, že náklady spojené s provozem Aquaparku hradí výhradně Město. Za náklady související s provozem Aquaparku se považují rovněž veškeré opravy a údržba Aquaparku.

Vystoupení účastníka a rozpuštění sdružení
Účastník může ze Sdružení vystoupit nejdříve po uplynutí doby 10 let ode dne kolaudace Aquaparku (doba 10 let byla pravděpodobně určena s ohledem na udržitelnost projektu). Výpovědní lhůta činí 1 rok. Rovněž je možné rozpustit sdružení dohodou.

Dodatkem č. 1 ze dne 9. 10. 2006 se město zavázalo nést veškeré náklady archeologického výzkumu, které činily 2 mil. Kč. Město tedy navýšilo svůj podíl ve sdružení o 2 mil. Kč, aniž by došlo ke zvýšení jeho spoluvlastnického podílu, přičemž provedení a financování archeologického výzkumu byl zásadní předpoklad toho, aby se vůbec stavět mohlo.

Dodatkem č. 2 ze dne 9. 3. 2007 došlo ke směně pozemků a vynětí některých pozemků z podílového spoluvlastnictví. Vlastnictví pozemků po dodatku č. 2.

Dodatek č. 3 podepsaný dne 30. 11. 2007 upravil způsob výkonu společné činnosti a hospodaření po kolaudaci Aquaparku tak, že nově:

a) Město zajistí provoz Aquaparku, vyjma provozu restaurace v Aquaparku, a to prostřednictvím vlastních zaměstnanců nebo prostřednictvím příspěvkové organizace zřízené Městem, a bude jednat ve věcech zřízení sdružení s třetími osobami a správními orgány.

b) BULY ARÉNA se na společné činnosti bude podílet kontrolní činností celého provozu Aquaparku a zajištění provozu restaurace v Aquaparku. Jinými slovy si BULY ARÉNA ponechala činnost, která bude generovat zisk, aniž by z tohoto zisku dostalo Město podíl. 

Beze změny zůstala skutečnost, že Město nese plnou odpovědnost za provoz Aquaparku, včetně toho, že ztráta z provozu jde zcela k tíži města.

Dohodou o vypořádání podílového spoluvlastnictví uzavřenou dne 27. 6. 2013 došlo k úpravě spoluvlastnických podílů k pozemkům. K vypořádání spoluvlastnictví došlo na žádost BULY ARÉNY, která si na pozemcích rozšířila svou činnost prostřednictvím zřízeného ubytování pro sportovce. Díky tomuto vypořádání došlo k navýšení podílu Města na pozemcích.

Město Kravaře        7939/10000
BULY ARÉNA           2061/10000

Tolik k majetkovým poměrům a činnosti sdružení vyplývající ze samotné Smlouvy.

A nyní k projednávané problematice.

Aquapark se stal nejdiskutovanějším tématem posledních dvou jednání zastupitelstva. Pan Hadamczik se na posledním jednání zastupitelstva vyjádřil tak, že Aquapark má město ve výpůjčce a že mu za to Město nic neplatí. Jak dokládá výše uvedený rozbor Smlouvy, toto tvrzení není pravdivé. Aquapark je v podílovém spoluvlastnictví Města a BULY ARÉNY a neexistuje tak ani žádný legitimní důvod, proč by mělo Město BULY ARÉNĚ cokoliv hradit.

Celá situace je BULY ARÉNOU, resp. panem radním Hadamczikem podávána veřejnosti v tom smyslu, že BULY ARÉNA přináší služby občanům, a proto je v pořádku, když je provoz dotován z rozpočtu Města. Často se setkáváme s názorem, že jiná města vynakládají mnohem větší finanční prostředky na provoz kulturně sportovních areálů jako je aquapark nebo zimní stadion.

S těmito tvrzeními nemůžeme souhlasit. Je možná pravdou, že jiná města vynakládají na provoz aquaparků větší finanční částky. Ovšem vždy tím dotují obecní majetek, nikoliv majetek, který je, jako v případě Kravař, z větší části soukromé vlastnictví. A proč by se na provozu měla finančně podílet také BULY ARÉNA? Protože je většinovým vlastníkem Aquaparku a předmětem činnosti BULY ARÉNY je poskytování služeb. Jedná se o standartní podnikatelskou činnost a oba subjekty podnikání, tedy Město i BULY ARÉNA by měly nést náklady na svou společnou činnost.

V souladu s uzavřenou Smlouvou Město založilo příspěvkovou organizaci, tato přijala nové zaměstnance a začala Aquapark provozovat. Jedná se o jedinou příspěvkovou organizaci, která působí ve standartním tržním prostředí ovládaném nabídkou a poptávkou. Její provoz je ztrátový a z řad radních často zaznívá názor, že již od výstavby se počítalo s tím, že provoz Aquaparku ztrátový bude. S ohledem na tento předpoklad je formulace ve Smlouvě o úhradě ztrát jen ze strany Města zcela nelogická. Město jako jediný subjekt nemůže dotovat provoz Aquapark unavždy. Rovněž je jasné, že vybavení Aquaparku se bude časem opotřebovávat, budou nutné opravy a výměny strojové techniky, ale i běžného vybavení, které může vidět každý návštěvník. Tato doba právě nastává.

Na posledním jednání zastupitelstva ředitel Aquaparku žádal o dotaci na koupi nové jednotky MaR (měření a regulace). Nová jednotka by měla stát 850.000 Kč a dle Smlouvy by veškeré náklady na tuto koupi a další opravy a údržby mělo nést opět Město. Investice ve Smlouvě nejsou řešeny vůbec. Kdo bude vlastníkem nově koupené jednotky MaR – Město nebo jednotka bude v podílovém spoluvlastnictví? Stávající Smlouva tyto problémy vůbec neřeší. Proč má město platit veškeré opravy? Protože mu to ukládá stávající nevýhodná Smlouva. Smlouva, kterou se Rada již nechce zabývat, protože do konce volebního období současného zastupitelstva zbývá přibližně 5 měsíců.

Do budoucna považujeme stávající situaci za neúnosnou. Co navrhujeme? 
Současnou Smlouvu je dle našeho názoru potřeba vypovědět. Poté bude mít Město výpovědní dobu 1 roku  na to, aby se s BULY ARÉNOU dohodlo na nových podmínkách provozování Aquaparku. Provoz Aquaparku může být dále zajišťován Městem. K úpravě Smlouvy by mělo dojít v oblasti nákladů na opravu a údržbu Aquaparku. Pokud si Aquapark na svou činnost vydělá a bude generovat zisk, měly by se opravy a údržba platit ze zisku (tedy tvořit jakýsi rezervní fond) a zbylou část zisku rozdělit podle velikosti spoluvlastnických podílu. Pokud bude provoz Aquaparku ztrátový, měl by každý spoluvlastník uhradit ztrátu a další náklady na opravu a údržbu rovněž dle výše svého spoluvlastnického podílu.

Samozřejmě by mělo dojít také k úpravě smlouvy o dodávkách elektrické energie.  Aquapark je totiž napojen prostřednictvím BULY ARÉNY k rozvodné síti ČEZ. Nelze opakovat situaci z letošní zimy, kdy BULY ARÉNA vypověděla Aquaparku smlouvu o dodávkách elektrické energie, aby si vynutila získání dotace z rozpočtu Města na svůj provoz. Hrozilo zde uzavření Aquaparku. Vůbec nejlepším řešením by bylo vybudování vlastní elektrické přípojky.

Co se stane, pokud se Město s BULY ARÉNOU nedohodnou na nových pravidlech provozu do konce výpovědní doby?
Po roce by došlo k rozpuštění Sdružení, ale Aquapark by nadále zůstal v podílovém spoluvlastnictví, přičemž podíly obou stran by zůstaly stejné. Správa Aquaparku by spadala pod režim předpokládaný Občanským zákoníkem – oba spoluvlastníci budou mít práva a povinnosti odpovídající jejich podílu na věci, tedy budou mít práva brát z věci užitky, ale zároveň povinnost o věc pečovat, a to podle svých podílů. Jinými slovy, došlo by v tomto směru k určitému narovnání situace, když za současných podmínek nese veškeré náklady Město.

Co když většinový vlastník, tedy BULY ARÉNA přehlasuje menšinového vlastníka – Město Kravaře, může dojít k uzavření Aquaparku?
Přehlasovaný spoluvlastník, jemuž rozhodnutím většinového spoluvlastníka hrozí těžká újma, zejména neúměrné omezení v užívání společné věci nebo vznik povinnosti zřejmě nepoměrné k hodnotě jeho podílu, může soudu navrhnout, aby toto rozhodnutí zrušil. Jinými slovy, BULY ARÉNA se nemůže sama rozhodnout, že uzavře Aquapark, neboť by tím způsobila těžkou újmu Městu.

Co když BULY ARÉNA bude trvat na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví?
Oba spoluvlastníci mají právo spoluvlastnický vztah kdykoli ukončit z vlastní vůle. Platí zde zásada, že nikdo nemůže být nucen, aby ve spoluvlastnictví setrvával. Pokud se BULY ARÉNA rozhodne tento vztah ukončit, pak toto její právo plyne ze zákona. Při vypořádání spoluvlastnictví se upřednostňuje dohoda.

Pokud dohoda není možná, je třeba podat žalobu na zrušení spoluvlastnictví k soudu. Zde se nabízí následující alternativy:

a) Soud rozhodne o rozdělení spoluvlastnictví a přiřkne věc jednomu ze spoluvlastníků za náhradu (to by de facto znamenalo pro Město odkoupit si podíl BULY ARÉNY nebo by si Buly Aréna odkoupila podíl Města).

b) Soud rozhodne o rozdělení spoluvlastnictví reálně dělitelné věci –tato varianta ovšem v našem případě nepřichází v úvahu, protože, Aquapark není možné reálně dělit.

c) Soud rozhodne o prodeji věci a výtěžek se rozdělí mezi spoluvlastníky podle jejich podílů. Realizace této možnosti je ale dle našeho názoru nepravděpodobná. Upřednostňujeme dohodu s BULY ARÉNOU.

Může se kdokoliv z účastníků přestat podílet na provozování Aquaparku? Může jej soud přinutit plnit povinnost vlastníka? 
Ano, může výše uvedeným způsobem, tedy zrušením. Pokud tak činí v době trvání spoluvlastnického vztahu, je možné podat žalobu k soudu.

Tolik k rozboru Smlouvy o sdružení a k současné situaci. V našem zájmu je provoz Aquaparku udržet. Obec však musí ekonomicky a racionálně nakládat s tou částí majetku, která je v jejím vlastnictví. Není možné investovat z veřejných zdrojů do majetku jiné právnické osoby.

Kategorie: Aktuality