Průběh jednání Zastupitelstva města Kravaře dne 4. 11. 2019 očima zastupitelů Nové síly Kravař

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Plánovaný termín jednání zastupitelstva města byl schválen na 6. 11. 2019 dlouhodobě dopředu. Jelikož koaliční torzo zlomilo přeběhlíky a 6. 11. by se asi nesešli všichni, bylo svoláno jednání zastupitelstva na pondělí 4. 11. 2019. Hlavními body jednání měly být doplnění rady města, další postup v jednání o aquaparku a očekávaný bod finančních darů udělených v roce 2015 Monice Brzeskové, Petru Muczkovi a Andreasi Hahnovi.

 

Doplnění Rady

Program jednání byl zastupiteli schválen. Následovala pak dovolba koalice. Po získání přeběhlíků byla Rada města Kravaře doplněna o Evu Juráškovou (ex ODS, nyní co vlastně?). Od této volby se za ODS distancoval Ing. Andreas Hahn. Dále byl do rady zvolen David Bitomský (ex SPD, nyní Trikolora).

Po této volbě odstoupil z funkce radního pan Petr Muczka. Ač to zdůvodnil po svém, bereme to jako úspěch naší politiky a jako důsledek naší otevřené výzvy k rezignaci, kterou jsme zveřejnili společně s kolegy z Jistoty v našem měsíčníku Besedník. Následovala volba posledního radního, kterým se stal pan Petr Vilášek (ANO). Rada je tedy kompletní, složená z přeběhlíků a má těsnou většinu 11 hlasů. Koalice je tedy tvořena 6 hlasy KDU-ČSL, třemi hlasy Hnutí ANO, jedním hlasem SPD potažmo Trikolóra a jedním přeběhlickým hlasem za ODS. Jen budoucnost ukáže, jak bude tato sesbíraná koalice pevná.

 

Aquapark

Dále se braly na vědomí informace ohledně Aquaparku. Místostarostou i starostkou bylo několikrát zmíněno, že se s Buly Arénou jedná a že chod Aquaparku chtějí zachovat, ale neozřejmili žádné konkrétní kroky. Nesdělili, jaké konkrétní návrhy Buly Aréně učinili, ani o čem ještě ve zbývající době chtějí jednat. Z proběhlé diskuse nám připadá, že se více než o samotné vyřešení Aquaparku zabývají tím, jakou výši dotace Buly Aréně přidělit, aby byla spokojená.

Nová síla se vyjádřila na zastupitelstvu jednoznačně. Do doby vyřešení Aquaparku nepodpoříme žádnou dotaci pro Buly, bez ohledu na její výši. Dlouhodobě zastáváme názor, že vlastnictví města a Buly Arény je potřeba rozdělit. Náš cíl je zřejmý. Pokud má město aquapark provozovat, musíme toto zařízení vlastnit ze 100%, ale nesouhlasíme s jeho koupí za každou cenu. Nenecháme se tlačit ke zdi Buly arénou, která podmiňuje:

  1. provoz tohoto zařízení prodloužením smlouvy za stávajících podmínek a přidělením dotace na provoz samotné Buly Arény v požadované výši ročně, nebo
  2. ať si vezmeme všechna sportoviště a pak dotace není vyžadována, ale aquapark zůstane majetkově při starém.

Na dotaci není právní nárok. Bojovali jsme o to, aby zde dlouhodobé dotační smlouvy nebyly, aby obec rozhodovala každoročně o dotacích samostatně, svobodně, dle možností rozpočtu a to se nám povedlo. Navíc udělením dotace Buly se problém Aquaparku pouze oddálí, ale nevyřeší.

Zastupitelstvo dále schválilo návratné finanční výpomoci občanům v rámci kotlíkových půjček a přidělilo dotaci ve výši 100 tis. Kč SK Kravaře na opravu zděného oplocení okolo tenisových kurtů. Dále jsme se věnovali směně a prodeji pozemků.

 

Odměny

Nakonec přichází na řadu v rámci „organizačních záležitostí“ protřásané odměny, jež byly zastupitelstvem města v roce 2015 schváleny na základě usnesení, a to Mgr. Monice Brzeskové (100 tis. Kč), Ing. Petru Muczkovi (65 tis. Kč) a Ing. Andreasi Hahnovi (65 tis. Kč). Tyto usnesení byly zrušeny rozsudkem Krajského soudu v Ostravě v březnu 2018 na základě žaloby Ministerstva vnitra ČR proti městu Kravaře. Ing. Kahler se ujímá úvodního slova a čte nahlas náš společný návrh usnesení včetně důvodové zprávy. V návrhu na usnesení vyzýváme obdarované k vrácení finančních prostředků na bankovní účet města ve lhůtě 7 dnů od schválení usnesení. V opačném případě bude následovat žaloba k soudu. Žádáme, aby každý obdarovaný jednoznačně sdělil, zda finanční prostředky městu vrátil a pokud nevrátil, ať uvede proč.

Ing. Hahn sdělil, že nic vracet nebude. Ing. Muczka vykládal bajku o „danajském daru“ a že spolu se starostkou část odměn věnovali na charitativní účely. Vyjádření starostky bylo bez obsahu, pouze obecné, rádoby líbivé fráze. Místo aby zaujali jasný postoj k dané problematice a přijali odpovědnost za své chování, nechali za sebe mluvit právníka města. Ten ale místo toho, aby hájil zájmy města, hájil zájmy obdarovaných. My jsme vyžadovali stanovisko ke kauze, kterou vedlo proti městu Kravaře Ministerstvo vnitra ČR, a on se vyjadřoval ke kauze, kterou v této věci dříve vyšetřovala policie ČR. Navíc dle jeho názoru starostka nemá povinnost informovat zastupitele, což považujeme za nesmysl, neboť starostka je odpovědná zastupitelstvu ze zákona o obcích. Směšoval rovněž občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost obdarovaných. To, že obdarovaní nejsou trestně odpovědní, neznamená, že nejsou odpovědni občanskoprávně.

Bohužel rozsudek Krajského soudu v Ostravě a rozsudek Nejvyššího správního soudu je zde nerespektován, přestože je závazný. Právník města dále sdělil, že ani ministerstvo vnitra mu neposkytlo jednoznačný výklad. K tomu se za Novou sílu Kravař vyjádřila Sandra Hradilová, která konstatovala, že my jsme se ministerstva vnitra zeptali, zda má město povinnost tyto pohledávky vymáhat a dostali jsme jednoznačnou odpověď:

Podle § 38 odst. 6 zákona o obcích platí: Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.

 Základní povinností obce je povinnost sledovat pohledávky obce a včas tyto pohledávky uplatňovat (může jít o pohledávky z náhrady škody či bezdůvodného obohacení, ale i o jakékoli jiné závazky vůči obci). To mimo jiné znamená, že orgány k tomu kompetentní musejí být včas informovány o existujících závazcích a o nezbytných krocích obce směřujících k uplatnění majetkových práv obce. Zpravidla je stanovena povinnost sledovat závazky příslušnému odboru obecního úřadu (typicky v rámci interních předpisů podle zákona o finanční kontrole), který na ně následně musí upozornit, resp. iniciovat příslušná rozhodnutí (opatření) u k tomu kompetentních obecních orgánů. Porušením této povinnosti bude nečinnost příslušných odpovědných osob (nepředložení věci k rozhodnutí, ale též odmítnutí orgánu se uplatňováním závazku zabývat). Dojde-li k promlčení či prekluzi dluhu, budou za tuto situaci odpovídat členové příslušných orgánů obce, případně zaměstnanci, kteří zanedbáním povinnosti podle § 38 odst. 6 a 7 promlčení či prekluzi způsobili.“

Naše návrhy na usnesení směřující k navrácení finančních darů do obecní pokladny nebyly nakonec většinou zastupitelů přijaty. Pro tyto návrhy hlasovali jen zastupitelé Nové síly Kravař a Jistoty. Slovy tento návrh získal podporu jen 5 zastupitelů. Ostatní zastupitelé se většinově zdrželi hlasování a někteří byli proti. Konkrétní výsledky hlasování zatím nemáme k dispozici.

Je až obdivuhodné, co musí KDU-ČSL ještě ustát, vydržet a strpět, a to dle našeho názoru hlavně proto, že právě Monika Brzesková byla nominována jako kandidát číslo 7 za KDU-ČSL do krajských voleb v Moravskoslezském kraji v roce 2020. V souvislosti s touto nominací jim asi nic jiného nezbývá, než stát za svým lídrem doslova za každou cenu. Ale vždy mají možnost volby. Oni se rozhodli to ustát. Napadá nás otázka:“ Vědělo krajské vedení KDU-ČSL o této kauze před nominací M. Brzeskové na volební kandidátku do kraje na rok 2020?“ Pokud ne, pak by asi vědět mělo a nejen to, ale i občané ostatních obcí našeho kraje.

Kolegyně Sentenská otevřela tuto kauzu na zářijovém zastupitelstvu. Až následně po této schůzi jsme spolu s Jistotou nabízeli KDU-ČSL spolupráci našeho bloku v nové koalici. Přítomní Martin Večerek a Petr Jochim nevěděli o této kauze od své svěřenkyně nic víc, než to co sdělila kolegyně Sentenská. Prý má spis k této kauze u sebe právník. A to my jsme již měli v rukou podklady, jež jsme si vyžádali z Ministerstva vnitra ČR, které přišly během několika dnů. (Žádali jsme je i po starostce, ale u ní trvá vše příliš dlouho). Přitom přeci stačilo paní Brzeskové, dle jejich vlastních slov vzít do rukou jen tu správnou služku, jak nám sdělila na zastupitelstvu 11. 9., a mohla své spolustraníky informovat. Nebo že by byla schopná manipulovat s vlastními lidmi, kteří ji vzali pod svá ochranná křídla? Byla by toho schopná? Odpověď nám přinese až čas.

To, co jsme na jednání ZM v této věci viděli a slyšeli, bereme jako pohrdání a znevažování rozsudků vydanými soudy ačkoliv jsou pravomocné a závazné pro všechny – pro ministerstvo vnitra, které celé řízení iniciovalo, pro město Kravaře, pro všechny zastupitelé. Místo toho, aby sami členové politických stran a jejich koaliční partneři tlačili na obdarované, aby finanční prostředky do rozpočtu vrátili, tolerují toto chování a kryjí ho, čímž se sami vystavují případné odpovědnosti. Chování obdarovaných lze popsat slovy:„Prošlo mi to v roce 2015, projde mi to také nyní.“

Stále ještě věříme, že je běžnou slušností vrátit to, co ti nepatří, obzvláště v případě, když víš, komu to máš vrátit. Domníváme se, že jde o velké morální selhání obdarovaných a jsme přesvědčeni, že v této kauze padla Kravařská komunální politika na samé dno špinavého politického bahna.

Závěrem je třeba říct, že jsme rádi, že se nám ještě v době, kdy jsme byli součásti vedení města, podařilo prosadit realizaci on-line vysílání z jednání zastupitelstva, a že díky tomu nejen občané přítomni v sále, ale i dalších více než 180 diváků mohlo sledovat naše jednání v přímém přenosu a udělat si svůj vlastní názor.

 

Zastupitelé Nové síly Kravař

Kategorie: Aktuality