10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konané dne 27. 11. 2019

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Podle obsažených bodů jednání nebyl program tohoto zastupitelstva nabitý jako v jiných případech. Zato se rozhodovalo o dost zásadních tématech, a ty nám zabraly hodně času.

Hned prvním zásadním bodem jednání byl aquapark a další nabídka města Kravaře směrem k Buly aréně. Současná koalice navrhla tři body v této věci:

Varianta 1 – Nabídnout Buly aréně za její podíl kupní cenu max. 30 miliónů Kč.

Předešlý návrh zastupitelstva byl stanoven na maximální částku 20 mil. Kč. Město reprezentované současnou koalicí tedy navýšilo kupní cenu o 10 mil. Kč. Tento návrh nebyl z naší strany podpořen.

Domníváme se, že jsme nabídli Buly aréně lepší alternativu. Informace z jednání mezi vedením města a Buly jsme neměli žádné. Nevěděli jsme, co město nabízelo. Jen z médií jsme věděli, že k dohodě to nespěje. Náš zastupitel Milan. Rostek oslovil koncem října pana Aloise Hadamczika a požádal ho o schůzku, abychom zjistili, zda můžeme být i my nápomocni k řešení dané situace. Setkání se uskutečnilo v pondělí 28. 10. 2019. Jednoznačný postoj pana Hadamczika s nabídkou všech sportovišť zdarma městu je znám a požadavek na poskytnutí dotace rovněž. Z naší strany byla spíš nastíněna možnost nespojovat areál Buly arény s prodejem podílu aquaparku, ale koupě podílu Buly arény na aquaparku za částku, jež bude splatná v ročních splátkách, tak aby si město nemuselo brát úvěr. Spolu s Jistotou jsme proto Buly aréně nabídli za odkup jejího podílu na aquaparku částku max. 25 mil. Kč, jež navrhujeme splácet po dobu 10 let v ročních splátkách 2,5 mil Kč a přitom bychom si na dobu splácení, tedy na dobu deseti let vzali do výpůjčky dětské hřiště „Buly aréna dětem“, a hradili náklady na provoz s tím spojené. Naší snahou bylo získat podporu pro tento návrh, a tak jsme jej představili kolegům ze Sdružení nezávislých kandidátů za Kravaře prosperující, které má k Buly aréně a panu Hadamczikovi blízko. Jednání se zúčastnili všichni zastupitelé Nové síly Kravař a Jistoty a za SNK Za Kravaře prosperující kolegyně Nedělová, kolega Sentenský a kolega V. Hahn. Lze říct, že náš návrh je zaujal, neboť kolega Sentenský se sám nabídl, že jej s panem Hadamczikem projedná. Výsledkem bylo, že náš návrh nebyl na pořadu dne, neboť jsme byli informováni, že se očekávala lepší nabídka ze strany vedení města. Pokud by byl náš návrh přijat, oslovili bychom vedení města s cílem najít pro něj podporu. Další kroky jsme již v této věci nedělali.

Náš postoj neposkytovat podporu Buly aréně formou dlouhodobých dotačních smluv je známý. Bojovali jsme proti těmto smlouvám v minulosti a jsme rádi, že jsme přispěli k tomu, že už žádné nejsou. Zastáváme názor, že obec má poskytovat dotace dle možností rozpočtu, a ne se zavazovat na léta dopředu.

Je třeba ještě dodat, že v nabídce odkupu podílu aquaparku od Buly arény kontaktovala 6 dnů před jednáním zastupitelstva města naše zastupitelka Sandra Hradilová místostarostu Schwarze (odpovědný za aquapark) se žádostí o koordinaci společného postupu v nabídce odkupu podílu. Pan Schwarz na jednání přišel i s radním Viláškem. Sandra Hradilová jim představila náš návrh, ale místostarosta Schwarz práci na společném návrhu odmítl s tím, že materiál do zastupitelstva je již připraven a nic se měnit nebude. Šest dnů před jednáním nejvyššího orgánu. Ještě dostatek času pro koordinaci společného postupu a tím i širší podpory……….., a on nic.

Varianta 2 – Město získá 2/3 podíl v Aquaparku.

Dle druhého návrhu vedení města by měla Buly Aréna převést část svého podílu tak, aby město získalo 2/3 podíl v Aquaparku a mohlo tak činit významná rozhodnutí bez ohledu na menšinového spoluvlastníka. V důvodové zprávě ani v samotném návrhu na usnesení nebyla specifikována kompenzace pro Buly arénu za převod části spoluvlastnického podílu. Tato záhada byla vyřešena den po jednání ZM, kdy jsme od místostarosty obdrželi návrh, jež poslal právní zástupce města protistraně, kde se píše, že jako kompenzaci za převod podílu do výše 2/3 ve prospěch města bude poskytnuta dotace Buly ve výši 2,5 mil Kč/ rok do konce volebního období. Do důvodové zprávy ani do usnesení to nedají, ale tady opět vesele kšeftují. Člověk si říká, proč podávají návrhy do ZM, a nechají si je schválit, když si pak stejně navrhují, co chtějí.

Varianta 3 – podání žaloby na vypořádání spoluvlastnictví.

Tento bod byl z naší strany podpořen, neboť jsme jednoznačně přesvědčeni, že je třeba majetek města a Buly rozdělit, aby obec byla opět svobodná, svrchovaná a nevydíratelná.

Je třeba podotknout, že ani jeden z návrhů nebyl ze strany vedení města s Buly arénou projednán a tedy nebyl ani Buly arénou přijat. Všechno to jsou jen jednostranné návrhy města Kravaře.

Z dalších bodů jednání…

  • Podpořili jsme kotlíkové půjčky našim občanům na pokrytí realizačních nákladů do doby získání dotace.
  • Rovněž jsme podpořili příspěvky všem našim příspěvkovým organizacím na rok 2020 i finanční výpomoc Domovu pro seniory sv. Hedviky, ať mohou v klidu příští rok pracovat.
  • Naopak rozpočet města na rok 2020 naší podporu nezískal, neboť opět neřeší ulici Náměstí. Ještě jako členové koalice jsme požadovali zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) pro stavební povolení ulice Náměstí. Přitom nám bylo architektem Večerkem sděleno, že zpracování PD a zajištění všech souhlasů bude trvat s jistotou 3 roky. Opět se v tomto volebním období slušného parkování a zlepšení průjezdnosti ulice Náměstí nedočkáme. V rozpočtu se rovněž nepočítá se zpracování PD na výstavbu bytů v lokalitě Böhmova (dnes již schválena ulice Slezská) a to ani sociálních ani startovacích bytů pro mladé rodiny, jež máme v programu. Vlastně není dle vyjádření vedení ještě ani určeno, jaké byty se zde budou stavět. Opět se uslo na vavřínech.
  • Podpořili jsme dodatek ke smlouvě s Moravskoslezským krajem ve věci realizace projektu kotlíkových dotací.
  • Nepodpořili jsme obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za svoz komunálního odpadu, kterou se navyšuje poplatek za odpad z 550 Kč na osobu na 650 Kč na osobu., a to z toho důvodu, že jsme se snažili přimět občany k lepšímu třídění odpadu.
  • Zajímavým bodem jednání byla dohoda o narovnání mezi městem Kravaře a zhotovitelem Ostravskými stavbami a.s. ve věci reklamace oplocení školního hřiště – stavba: Sportovní areál včetně technického zázemí“ při ZŠ Kravaře na Komenského ulici. Člověk znalý věci by řekl, proč vlastně dohodu o narovnání dávají k projednání zastupitelům města, když jde o věc, která patří do kompetence rady města. Když se do toho návrhu podíváte blíže, tak zjistíte, že jde o prominutí sankce zhotoviteli za neodstranění závady ve stanovené lhůtě, a prominutí sankce nad 20.000,- Kč už na jednání ZM dle zákona o obcích patří. Následně se dočtete, že ta sankce činí 3.000,- Kč na den. Když se Ing. Rostek zeptal, jak vysoká je ta sankce k dnešnímu dni (27. 11. 2019) a zda byla vystavena sankční faktura, zjistili jsme, že faktura vystavená nebyla a celkovou výši sankce nám nebyl nikdo schopen sdělit, ani starostka, ani právník, ani vedoucí odboru investic a MH pan Kocián. Ten nám dokonce sdělil, že sankce je vlastně hypotetická J. Opravdu odborník na svém místě. Z našeho pohledu jde vlastně o pohledávku a jen tak pohledávku prominout nelze, obzvláště když dosahuje celkem astronomické částky (dle našich zjištění mil. Kč). Vše musíte řádně zdůvodnit, a to zdůvodněno nebylo. Pokud bychom ji schválili, mohli bychom se stát sami terčem trestního stíhání, že jsme nedostatečně bránili práva obce, případně se chybně starali o svěřený majetek. Paní starostka sdělila, že pokud dohodu neodsouhlasíme, musíme schválit podání žaloby o uplatnění nároků z vad výše uvedeného díla vůči společnosti OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. prostřednictvím civilní žaloby u Okresního soudu v Opavě, neboť již jednou prodloužená promlčecí lhůta skončí 11.12.2019. Většina zastupitelů nakonec podpořila žalobu. Prostě ať věc rozhodne soud. V každém případě je jasné, že to tak daleko nemělo vůbec dojít. Opravdu je záhadou co úředníci odboru investic a MH v této věci zainteresovaní dělali, že nám předložili materiál v této podobě a v této fázi. Dohoda stran je vždy nejlepší řešení. Dnes však nevíme, co se zde dělo do doby, než nám na stole tento materiál přistál k rozhodování.

Listopadové jednání zastupitelstva přineslo důležité poznatky. Starostka se není schopna vyjadřovat k jednotlivým bodům. Nechává za sebe mluvit právníky a vedoucí odboru. Když byl v diskuzi položen dotaz na odměny zrušené rozsudkem soudu, došlo k výpadku signálu a přerušení online vysílání. Náhoda? Technická závada nebo úmysl? Projednány byly i další body, jež vyžadovaly koaliční většinu a prošly jen tak, tak. Vedení města si musí uvědomit, že koalice 11 hlasů je velmi křehká.

Pozn.: Opět nás potěšilo, že sledovanost online vysílání z jednání zastupitelstva města je vysoká. V maximu dosahovala více než 220 diváků. Potvrdilo se nám, že prosadit jeho realizaci, byl krok správným směrem.

Kategorie: Aktuality