Aquapark – podezřelý klid. Přijde bouře?

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Aquapark – podezřelý klid. Přijde bouře?

V současné době to vypadá tak, jako by se vůbec nic od konce listopadu nedělo. Takový zvláštní klid. Když jsme si přečetli zápis z jednání rady města z 20. 1. 2020, informoval zde místostarosta Schwarz radu o tom, že aquapark i nadále spravuje příspěvková organizace města a v současné době se spor mezi Buly arénou zájmovým sdružením a městem Kravaře nachází v tzv. “pokojném stavu“. No uvidíme, jak dlouho tento „pokojný stav“ vydrží. Níže rekapitulujeme naše zjištění za měsíce prosinec 2019 a leden 2020.

Na náš e-mailový dotaz týkající se reakce Buly arény na nabídky města schválené 27. 11. 2019 zastupitelstvem města nám e-mailem odpověděla paní starostka. Město obdrželo odpověď od právního zástupce Buly arény JUDr. Bernatíka, že jeho klient není v tuto chvíli jednoznačně rozhodnut, jak na návrhy města reagovat a požádal o lhůtu k vyjádření. O tom zda bylo podáno odvolání ve věci předběžného opatření týkajícího se elektrické energie pro aquapark, nemělo město žádné informace. Dne 23.12. 2019 jsme obdrželi informaci (překvapivá iniciativa ze strany vedení), že Buly aréna podala odvolání proti předběžnému opatření vydaném Okresním soudem v Opavě, které se týká zajištění dodávek elektrické energie pro aquapark. Dále se z oznámení dozvídáme, že 20. 12. obdrželo město e-mail, že Buly aréna nesouhlasí s žádným z návrhů, které schválilo zastupitelstvo města a které byly Buly aréně zaslány prostřednictvím právní kanceláře Forlex, která město Kravaře zastupuje. O dalším postupu nás paní starostka bude informovat. Žádné další informace jsme k dnešnímu dni jako zastupitelé neobdrželi. Říkáme si, asi se opravdu nic neděje.

Oficiálně až z Besedníku jsme se dověděli, že město podalo žalobu k soudu na vypořádání majetku aquaparku mezi městem a Buly arénou. Do dneška jsme neobdrželi ani text odvolání proti předběžnému opatření podaného Buly arénou ani žalobu města Kravaře na vypořádání majetku. Zatím jsme si téměř o všechno museli říct a písemně. Nedostatečné podávání informací nám připadá ze strany vedení jako záměr. Jste v opozici, tak ovšem vědět nemusíte. Tak nám nic jiného nezbyde, než si tyto materiály opět vyžádat písemně. Jsme přesvědčeni o tom, že jde o materiály nezbytné pro práci zastupitele. Tato kauza je velmi složitá a v případě aquaparku jde o nemalý majetek, který má být rozdělen (nebo koupen, či prodán), tak je zcela zřejmé, že nás to zajímá. Vždyť i my zastupujeme město Kravaře.  Je zřejmé, že tento problém vyžaduje širší spolupráci napříč politickým spektrem. Bohužel, vedení to asi vidí jinak.

PRŮLOM V KAUZE PENĚŽITÉ DARY !!!!!!

Ve věci peněžitých darů poskytnutých Mgr. Monice Brzeskové, Ing. Andreasi Hahnovi a Ing. Petru Muczkovi na základě usnesení Zastupitelstva města Kravaře ze dne 16. prosince 2015 došlo k průlomu. Tajemník městského úřadu 20. 1. 2020 radu města informoval, že pravomocným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 3. 2018, č. j. 22 A 120/2016-66, bylo výše uvedené usnesení zastupitelstva zrušeno, a tudíž byly peněžité dary Ing. Andreasi Hahnovi a Ing. Petru Muczkovi vyplaceny neoprávněně. Dále jim sdělil, že paní starostka Mgr. Monika Brzesková má závazky vůči městu již vyrovnány.

Pro nás tedy milé překvapení. Nevíme, co přimělo paní starostku finanční prostředky najednou vrátit, ale byl to jeden z našich cílů, aby poskytnuté finanční dary skončily zpět na účtu města, a jsme za to rádi. Spekulujeme, že tím důvodem proč finance vrátila, by mohla být především její kandidatura v letošních krajských volbách za KDU-ČSL a tento problém její kandidatuře určitě neprospívá,  a snad to byl tlak samotné KDU-ČSL ať se starostka očistí. Jinak bylo pro nás nepochopitelné, proč ji v sedle po takovém průšvihu ještě drží.  Tato kauza ukázala paní Brzeskovou ale i oba tehdejší místostarosty v jejich lidské přirozenosti. My jsme sice nedosáhli jejího odvolání, což by si dle našeho názoru zasloužila, ale právě tato kauza ji ukázala v roli obyčejného člověka. Najednou její kladná pověst (image) která jí předchází, utrpěla značné trhliny. Vždyť šlo o peníze do vlastní kapsy a proto se raději rozhodla od roku 2016 o celé kauze mlčet, neinformovat zastupitelstvo o žalobě Ministerstva vnitra ČR, o prohraném sporu u Krajského soudu v Ostravě. Naopak ještě našla(i) v sobě tu odvahu (spíše drzost) a i po prohraném sporu podalo město Kravaře kasační stížnost (forma odvolání se proti rozsudku) k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Daný soud stížnost zamítl a tím potvrdil rozsudek Krajského soudu v Ostravě a přesto i nadále věc tajila před nejvyšším orgánem města. Jen aby jí (jim) neoprávněně vyplacené finanční prostředky zůstaly. Jen na okraj podotýkáme, že podání kasační stížnosti vyžaduje právní zastoupení a můžete si být jisti, že i když nejde o částku nějak vysokou, ale i toto zastoupení platila obec, neboť vedení přece hájilo rozhodnutí našeho zastupitelstva, tedy města.

Nebýt zveřejnění této kauzy z naší strany a ze strany sdružení Jistota, jsme přesvědčeni o tom, že finance na účtu města určitě neskončí. Teď ještě uvidíme, jak se k tomu postaví další dva účastníci, pánové Petr Muczka a Andreas Hahn. Obec si v této věci nechává zpracovat znalecký posudek. Co má být jeho obsahem nevíme a ani nám to nebylo sděleno. Překvapivě pro nás byli ale oba pánové vyzváni samotnou radou města k vrácení peněžitého daru, a to nejpozději do 29. 2. 2020 a to buď zasláním na bankovní účet města Kravaře, nebo sjednáním splátkového kalendáře v uvedeném termínu. Starostka už to má za sebou, tak teď se radní hrnou na ně. Když jsme my předložili návrh, aby zastupitelstvo vymáhalo neoprávněně vyplacené finanční prostředky, byli jsme neúspěšní. Jen pět zastupitelů, zástupců Nové síly a Jistoty hlasovalo pro tento návrh. Nyní je sami radní vyzývají k úhradě. To je také posun dopředu. Hlavně že se věc napraví v souladu se zákonem. Kauzu budeme i nadále sledovat a bude-li to potřeba, aktivně konat patřičné kroky tak jako doposud.

 

Další doplňující zprávy z Kravař

Městský úřad

  • Každoročně rada města stanoví na návrh tajemníka počet zaměstnanců městského úřadu. Pro letošní rok budeme mít 64 úředníků. Oproti loňsku tady máme nárůst +2 zaměstnance. Jeden nám přibude na sociálním odboru (Konečně! Vedoucí odboru o něj žádá už léta a navíc kontrola MěÚ vytkla, že jeden zaměstnanec na odboru chybí) a druhý bude dělat tiskového mluvčího. Konečně budeme „IN“. Městská policie navíc posílí o jednoho strážníka. Celkově jich bude tedy 5. Doufejme, že to bude ke prospěchu věci.
  • Budete-li požadovat po našem úřadu informace dle zákona č. 106/1999 Sb., svobodném přístupu k informacím, seznamte se nejdříve se sazebníkem úhrad nákladů za poskytnutí těchto informací, který je přílohou č. 1 naší směrnice č. 34 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím. Uděláme to i my. Zatím danou přílohu nemáme k dispozici.
  • Připravuje se přesun Informačního centra města Kravaře z budovy úřadu na zámek v Kravařích. S tím to názorem se ztotožňujeme. Oddělení kultury a zámek Kravaře prezentují město navenek a je dobře, že i vedení na tomto úseku bude jen jedno. Cílem by mělo být sjednotit prezentaci nejen našeho města a předpokládáme, že i Svazku obcí Hlučínska západ, který má v Kravařích své sídlo a kterému Kravaře předsedají.

Odpady

Kromě toho, že budeme platit v roce 2020 za sběr komunálního odpadu 650,- Kč na hlavu, což jste se dozvěděli už z našeho Besedníku, budeme moci i v Kravařích odevzdávat použité jedlé oleje z domácností, neboť došlo k uzavření smlouvy o sběru a likvidaci odpadu jedlého oleje mezi městem Kravaře a společností Trafin Oil, a.s.. Věříme, že nám vedení řekne, od kdy to bude a zda budou nádoby rozmístěny po městě nebo bude sběr probíhat ve sběrném dvoře.

Školství

Od 1. 2. 2020 máme nového ředitele Základní školy v Kravařích, příspěvkové organizace, Na základě konkurzního řízení jim byl jmenován Mgr. Lukáš Kramný. Přejeme mu v jeho nové a náročné funkci hodně úspěchů.

Kategorie: Aktuality