Aquapark – konzervování společného majetku je odloženo. Dotace spolkům a další důležitá témata z jednání zastupitelstva z 19.2.2020.

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Program jednání 11. ZM konaného dne 19. 2. 2020 byl doplněn o bod týkající se Aquaparku, což jsme očekávali. Tímto bodem jsme také hned začali. Město obdrželo návrhy Buly Arény (BA) na řešení současné situace, které přikládáme v příloze. Dle obsahu sdělení je BA ochotna bavit se pouze o těchto třech variantách, pokud nebudou městem akceptovány, v pátek proběhne schůzka za účelem zakonzervování Aquaparku. Návrhy BA nejsou ničím novým a stanovené ultimátum o konzervování odmítáme. BA za rok jednání neustoupila ani o krok a neustále žádá dotace, které chce mít jisté na 10 let dopředu. Nová síla bojovala celou dobu proti dlouhodobým dotačním smlouvám. Vždy jsme chtěli, aby město mohlo svobodně rozhodovat o dotacích dle svého aktuálního rozpočtu. Každá organizace působící v Kravařích může žádat o dotace. Podmínky pro udělování dotací se mohou každý rok měnit a každý žadatel musí tyto změny sledovat a přizpůsobit se jim. Po podání žádosti žadatel čeká, zda vůbec a případně v jaké výši dotaci dostane. BA by tak podpisem dlouhodobé dotační smlouvy dosáhla určitého privilegovaného postavení vůči ostatním žadatelům. Rozhodnutí tohoto zastupitelstva by zatížilo i další volební období a noví politici by nemohli s touto situací nic dělat, kdyby byl rozpočet města jakkoliv napjatý. I nadále věříme, že nejlepším řešením je oddělení majetku Města a BA. Proto s návrhy BA nemůžeme souhlasit.

Nyní k samotnému průběhu tohoto bodu jednání. Právní zástupce města Kravaře JUDr. Aleš Klech hodnotí dosavadní průběh jednání, které ukončuje slovy, že další právní kroky probíhají nebo se chystají, ale z taktických důvodů je nechce blíže konkretizovat. Poté starostka vyzývá k diskuzi. Sama koalice nepřichází s žádným návrhem. Zkritizovali jsme současné vedení za neinformování zastupitelů v záležitosti Aquaparku. To, že byla podána žaloba na vypořádání spoluvlastnictví, jsme se dozvěděli z Besedníku. Text žaloby, ačkoliv byla podána v prosinci 2019, nemáme k dispozici dodnes. Odvolání, jež podala BA ve věci předběžného opatření jsme rovněž neobdrželi a přitom nás velmi zajímalo, o co se návrh BA opírá. Z osobních schůzek nejsou tvořené zápisy a vedení o nich hovoří ve velmi obecné rovině, obvykle sdělí pouze to, že jednají. Rozhodnutí krajského soudu jsme dostali v pondělí 17.2. ačkoliv je datováno 23.1.2020 a na internetovém portálu justice.cz je celá věc skončena 4.2.2020. Návrh Buly Arény (BA) je zastupitelům doručen obratem, to se vedení nedá upřít. Jinak máme pro vedení města novinku. Zastupitelé za Novou sílu Kravař jsou členové zastupitelstva stejně jako koaliční zastupitelé a mají stejné právo na informace. Z naší strany bylo správně podotknuto, že z nás vedení vytváří zastupitele druhé kategorie, kterým je odpíráno právo na informace.

Toto jednání zastupitelstva města bylo rovněž skvělou příležitostí k tomu říci občanům, že pokud dojde na nejhorší a Aquapark bude uzavřen, budou lidem vyplaceny finance uložené na permanentkách. Ujistit je, že budou včas informováni např. internetovými stránkami města, případně prostřednictvím médií o tom jak svůj nárok uplatnit. Tuto příležitost starostka nevyužila. Překvapeni museli být také zaměstnanci Aquaparku, když slyšeli, že většinový vlastník Aquaparku žádá jeho zakonzervování, což by prakticky vedlo k ukončení jejich pracovního poměru. Na jednání bylo evidentní, že je stále občanům potřeba vysvětlovat jak situace vlastně vypadá. Jeden z občanů městu vytýkal, že nechceme dát na aquapark 3 mil. ročně a oni, že chtějí plavat. Evidentně nemá informace o tom, že Aquapark provozuje město, že si vydělává na sebe svou činností a že ztráty, opravy a investice dotuje naše obec. Vypadá to, že tento občan vůbec nepochopil, že 3 mil. ročně máme dávat BA na její provoz. Paní Chlebusová, provozující plaveckou školu Hastrmánek, se nás ptala, co má říct svým klientům, když dojde k zavření zařízení a naše vedení na to nereagovalo. Odpovídal jí náš zastupitel Milan Rostek v tom smyslu, že chápeme její situaci, neboť se ve stejné situaci nacházejí naši občané a zaměstnanci Aquaparku, naší příspěvkové organizace. Obec není ta, která chce Aquapark zavřít, ale že vlastníme jen tří osminový podíl, který nám neumožnuje většinově rozhodovat a že stejnou otázku musí položit především i protistraně.

Vedení města chtělo po zastupitelích nějaké návrhy, přitom samo vedení nepřišlo s žádným. Naše zastupitelka Sandra Hradilová za nás navrhla, ať s BA jednají o dočasné dohodě o správě a provozu Aquaparku. Tato dohoda by platila do doby, než bude soudní cestou pravomocně vyřešen spor o rozdělení spoluvlastnictví. BA by se v ní zavázala, že bude městu poskytovat elektrickou energii a Aquapark by stále provozovala příspěvková organizace, ale hlavně, město by získalo právní titul na provozování Aquaparku, který v tuto chvíli nemá. Na tento návrh reagoval právní zástupce BA JUDr. Bernatík s tím, že jeho klient nebude souhlasit s užíváním svého většinového podílu bez toho, aniž by měl možnost o něm rozhodovat. Navrhli jsme tedy, ať BA sama navrhne, jakým způsobem se chce podílet na provozování Aquaparku.

Podle posledních zpráv nedošlo k páteční schůzce obou stran ohledně konzervování Aquaparku. Obec uspěla s nově podaným předběžným opatřením u Okresního soudu v Opavě (přikládáme v příloze). Aquapark jede zatím dál. Další jednání mezi stranami by se mělo uskutečnit v průběhu příštího týdne.

Z dalších bodů jednání:

  • Odsouhlasili jsme žádost o dotaci na rekonstrukci sportovního areálu Olšinky.
  • Vydali jsme obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví, že školský obvod obou mateřských škol tvoří území města Kravaře. Nově je tedy možné, aby děti z Kravař navštěvovaly MŠ v Koutech a naopak.
  • Ve věcech majetkových jsme vyhověli hlasováním někomu zcela, jinému žadateli alespoň částečně a v jednom případě se nám nepodařilo pomoci jednomu mladému žadateli, který měl zájem odkoupit pozemky (louka, orná půda), které byly již dvakrát nabízené zastupitelstvem k prodeji, ale v tomto případě ho současná koalice odmítla. Náš zastupitel Lukáš Glabasnia navrhl změnit usnesení zastupitelstva ve prospěch žadatele, ale nebyli jsme úspěšní. O postoji a hlasování koalice si myslíme své.
  • Odsouhlasili jsme následující individuální dotace z rozpočtu města Kravaře:
Spolek Výše dotace v Kč
Myslivecký spolek Olšinka Kravaře-Kouty na rekonstrukci myslivecké chaty 25.000
Myslivecký spolek Olšinka Kravaře-Kouty, na celoroční provoz spolku 30.000
Auto Moto Club Kravaře – „Oldtimer Parade-Výstava historických vozidel“ 10.000
Auto Moto Club Kravaře na celoroční provoz spolku 19.000
Český svaz chovatelů, z.s. na výměnu oken 90.000
Školní sportovní klub AŠSK při Základní škole Kravaře, p.o. 25.000
Sportovní klub Kravaře, z.s. 300.000
Sbor dobrovolných hasičů Kravaře, „Oslavy 120. let od založení SDH Kravaře“ 60.000
Sbor dobrovolných hasičů Kravaře celoroční provoz spolku 100.000
Městský fotbalový klub Kravaře, z.s. na celoroční provoz spolku 800.000

 

Z diskuze:

100 let od připojení Hlučínska k Československu

Po projednání celého programu jsme v diskuzi jen krátce vzpomenuli 100 let od připojení Hlučínska k Československu. Dne 3.2. se k tomu konal slavnostní sněm Hlučínska v Dolním Benešově, na kterém však chybělo naše politické vedení. Je to ostuda, že si nenašli čas na tak slavnostní chvíli obzvláště, když zde byli oceňováni občané i našeho města. V souvislosti s tím Milan Rostek vedení vytýkal i nedostatečnou propagaci především mezinárodní konference, která se k tomu konala k historii regionu v kulturním domě v Hlučíně 4.2.. Myslíme si, že by se v Kravařích našlo dost občanů, které tato problematika zajímá, a kteří by se chtěli konference zúčastnit. Paní starostka nám sdělila, že se tomu věnovala ve svém úvodníku v Besedníku, a že toto vidí jako dostatečné, neboť to byla akce Muzea Hlučínska p.o. v Hlučíně a města Hlučína. Je tedy třeba poděkovat městu Hlučín a Muzeu Hlučínska, že na sebe vzalo tak náročný, ale významný úkol. Byly doby, kdy naše obec byla vlajkovou lodí Hlučínska, bohužel byla. Hlučínsko je naše rodná hrouda, která nás spojuje, kde máme svoje kořeny, ať sedí na radnicích v celém regionu jakákoliv politická reprezentace. Historie se našim regionem přímo valila a jeho obyvatelé byli velmi zkoušeni. Střídaly se zde státy, státní zřízení, režimy, procházely zde války a lidé, kteří zde žili, se s těmito těžkými životními změnami snažili vyrovnat, jak nejlépe uměli. Zastupitel Rostek připomenul, že dodnes nemáme v našem městě památník padlým z druhé světové války, tak jak tomu je v Kobeřicích, Bolaticích, Štěpánkovicích a v mnoha jiných obcích. Jak si jsme to v devadesátých letech minulého století zapomnělo napravit. V našich městských částech máme umístěny jen pamětní desky v našich kostelích. V souvislosti s tím navrhl radě města, aby se tím to podnětem zabývala. Starostka sdělila, že bude očekávat i náš návrh. Samozřejmě se budeme snažit i my přispět s našim návrhem.

Pro zájemce přikládáme odkaz na záznam z mezinárodní konference v Hlučíně.

Odměňování zaměstnanců Aquaparku

Rovněž jsme otevřeli problematiku odměňování zaměstnanců na Aquaparku. Dozvěděli jsme se, že zde došlo ze strany vedení kromě navýšení mezd zaměstnancům (v souladu s nařízením vlády, což je v pořádku) také i k plošnému odebrání části jejich osobního příplatku, aniž by byl zaměstnancům sdělen důvod, a to dle našeho názoru v pořádku není. Ke snížení nebo odnětí osobního příplatku přiznaného zaměstnanci může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li v okolnostech, za nichž byl osobní příplatek přiznán, k takové změně, která odůvodňuje jeho další poskytování v menším rozsahu nebo která vyžaduje jeho odnětí.
Místostarosta Schwarz byl o tomto problému dopředu informován. Slíbil, že problematiku osobních příplatků zaměstnanců Aquaparku stejně jako celý pracovní řád Aquaparku nechá zkontrolovat právníkem města, ale přenesl to jen na ředitele Aquaparku, takže se nezměnilo nic. Uvidíme, zda zaměstnancům pomůžeme, ale pokud nedospějeme k řešení s vedením města a Aquaparku, necháme to posoudit Státním úřadem inspekce práce. Jsme totiž přesvědčeni, že sebrat bez uvedení důvodu zaměstnancům část osobního příplatku není v souladu se zákonem, a že v takovém případě zaměstnancům patří vyplatit příplatek celý.

Kategorie: Aktuality