Květnové zasedání zastupitelstva očima zastupitelů Nové síly Kravař

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Ve středu 18.5.2020 se konalo 12. zastupitelstvo města Kravaře. S ohledem na koronavirovou pandemii a povinné rozestupy mezi jednotlivci se nemohlo konat v jednacím sále zastupitelstva města na městském úřadu, ale ve větších prostorách na zámku v Kravařích. Jednání se zúčastnilo 16 zastupitelů. Omluveni byli Lukáš Glabasnia, Milan Rostek, Andreas Hahn, Šárka Nedělová a Petr Vilášek. Novou sílu Kravař na tomto jednání reprezentovala Sandra Hradilová.

Úvodem jsme obdrželi výčet bodů pro a proti konání letošního ročníku Kravařského Odpustu. Vedení města oznámilo, že tradiční odpustové veselí se letos konat nebude. Neumožňují to vládní podmínky pro pořádání kulturních akcí. Zrušené jsou rovněž Pivní slavnosti.

Dále se již věnujeme samotnému programu. Je překvapující, že se na programu neocitl bod týkající se koronavirové pandemie. Očekávali jsme jeho zařazení hned v úvodu programu, neboť je to věc, která ovlivňuje nejen život v našem městě ale na celém světě. Starostka města nám oznámila, že závěrečná zpráva o pandemii v Kravařích a celkové vyúčtování za město Kravaře bude předmětem až dalšího jednání zastupitelstva města.

Následně schvalujeme kotlíkové půjčky našim občanům na realizaci výměny kotle a zařazení našeho města do území Místní akční skupiny Hlučínsko (MAS Hlučínsko) na další programovací období, odkud rovněž čerpáme dotace na naše projekty.

Dalším bodem jednání bylo schválení závěrečného účtu a účetní závěrky města Kravaře za rok 2019. U těchto bodů se náš zástupce, Sandra Hradilová, zdržela hlasování, neboť v části pohledávky je uvedeno, že všechny pohledávky jsou řádně evidovány, dlužníkům jsou zasílány upomínky a po nezaplacení následně předány k vymáhání právní cestou.“ Dle našeho názoru stále zůstávají nedořešené odměny bývalých místostarostů. Tyto pohledávky by měly být zaevidovány v účetnictví města a následně vymáhány právní cestou. Doposud se tak nestalo. Materiál tedy považujeme za neúplný, a proto nemohl být z naší strany hlasováním podpořen. Dalšími body byly záležitosti týkající se směny, prodeje či odkupu pozemků.

Následovala závěrečná diskuze, kterou otevřel MUDr. Hahn se svými připomínkami, jež se týkaly zápisů ze zasedání krizového štábu. Zastupitelé je totiž obdrželi nepodepsané a v anonymizované podobě. MUDr. Hahn je přesvědčen, že má právo na úplné a nezačerněné zápisy a my mu v tom dáváme za pravdu. V zápisech byly začerněny např. jména členů krizového štábu, počty ochranných pomůcek, které byly vydány zaměstnancům MěÚ Kravaře, počty pomůcek, které šly do obcí v rámci ORP či název obce, jejíž starosta žádal otevření hranic s Polskem. Nemyslíme si, že jde o data, která podléhají některému ze stupňů utajení. V emailu adresovaném všem zastupitelům jsme se dokonce dočetli, že zastupitelé, kteří žádají tyto informace, vytvářejí svými dotazy „kauzy“ z množství vydaných roušek či počtu členů krizového štábu. Není tomu tak. Jde tady především o právo na informace. Je logické, že zastupitelé chtějí mít přehled o situaci jak v Kravařích, tak i v celém správním obvodu, protože Kravaře plní také ústřední roli pro celé ORP. Jsme tzv. určenou obcí a starosta našeho města má s tím spojené jisté povinnosti. Proto zastupitele zajímá, jak probíhala komunikace mezi našim městem a starosty obcí ve správním obvodu, jak dochází k předávání informací, jakým způsobem byla obcím našeho správního obvodu doručena vládou slíbená pomoc. Po celou dobu trvání nouzového stavu jsme v této věci neatakovali vedení města ani krizový štáb. Nechali jsme je pracovat, protože jsme toho názoru, že v takových těžkých chvílích máme držet pospolu, ale pokud jsme jako zastupitelé omezováni ve svobodném přístupu k informacím, tak to nelze přejít bez povšimnutí a po vedení města budeme žádat odpovědi. Na druhou oceňujeme aktivity města směrem k našim občanům v předávání informací týkajících se vládou vydaných opatření i s návodem jak se v danou chvíli chovat, a to jak formou vyvěšování těchto informací na místech s větším výskytem osob, do obchodů, úřadů, bank, tak i předáním těchto informací formou sociálních sítí. Vážíme si práce dobrovolníků a sponzorů a věříme, že vedení na ně nezapomene. Globálně jsme přesvědčeni, že danou situaci zvládá město Kravaře i jeho občané dobře.

V dalším diskuzním příspěvku nás informoval místostarosta Schwarz o situaci ohledně Aquaparku. Proběhla schůzka s právním zástupcem Buly Arény (dále jen BA) ohledně odkupu spoluvlastnického podílu BA na Aquaparku. BA trvá na ceně 30 mil. Kč. Zároveň žádá převzetí dětského hřiště do správy města Kravaře a dohrazení částky 800 tis. Kč za povrch dětského hřiště. Při splnění těchto podmínek BA zřídí věcné břemeno pro elektropřípojku Aquaparku a uzavře smlouvy o dodávkách elektrické energie a tepla pro Aquapark. BA dále žádá uzavření dotační smlouvy na provoz ostatních sportovišť ve výši 2,5 mil. Kč ročně. Místostarosta to výslovně neřekl, ale z jeho vyjádření se dalo vydedukovat, že tento návrh nebyl ze strany vedení města Kravaře akceptován. Nová síla Kravař se kloní k dokončení soudního sporu. Domníváme se, že jen soud je městu schopen zajistit férovou cenu pro odkup spoluvlastnického podílu BA. BA ale přitvrzuje. Nabízí střídavé využívání Aquaparku dle výše spoluvlastnických podílů (jen pro Vaši představu by toto střídavé využívání Aquaparku mohlo vypadat takto: město bude využívat Aquapark 3 měsíce, protože vlastní 3/8 podíl, BA bude využívat Aquapark 5 měsíců, protože vlastní 5/8 podílu Aquaparku). BA Rovněž nevyloučila ani „nedobrovolné převzetí“ Aquaparku, ať už to znamená cokoliv. Na závěr ještě ředitel Aquaparku vyčíslil ztrátu Aquaparku za měsíce březen a duben na 1.330.000 Kč. V této částce je již zohledněna podpora, kterou Aquapark čerpá z programu Antivirus. Aquapark se pro veřejnost znovu otevře 1. června.

Kategorie: Aktuality