Průběh listopadového zastupitelstva 2020

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

V pondělí 2.11. proběhlo 14. jednání zastupitelstva města Kravaře v tomto volebním období. Jednalo se o náhradu za zrušené zastupitelstvo z důvodu povodní, které mělo proběhnout dne 14.10. Novou Sílu reprezentují Sandra Hradilová a Milan Rostek. Lukáš Glabasnia je z pracovních důvodů omluven.

Na programu nebyly žádná kontroverzní témata, snad všechny body na programu byly schváleny jednomyslně všemi přítomnými zastupiteli.

  • Zastupitelstvem byla schválena OZV stanovující podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejně přístupných sportovních a kulturních podniků. OZV dává oznamovací povinnost pořadatelům veřejně přístupných podniků, oznámit konání nejméně 30 dnů předem MěÚ Kravaře.
  • Zastupitelstvo schválilo rovněž žádosti občanů o bezúročné kotlíkové půjčky. 126 občanům nyní může MěÚ vyplatit kotlíkovou půjčku a občané mohou realizovat výměnu kotlů, aniž by potřebovali k profinancování vlastní zdroje.
  • Schválili jsme dotaci Římskokatolické farnosti Kravaře ve výši 400.000 Kč na opravu plotu kolem hřbitova.
  • Schválili jsme investiční příspěvek ve výši 900.000 Kč Domovu pro seniory Sv. Hedviky na provedení II. Etapy Klimatizace.
  • Pravidelně se na ZM věnujeme také směně, prodeji a koupi pozemků. Nejinak tomu bylo také teď. Neschválili jsme úplatné nabytí pozemku od státu na Dvořisku a žádáme o bezúplatný převod do vlastnictví města Kravaře. Schválili jsme prodej pozemků formou elektronické aukce. Rovněž jsme schválili záměr města Kravaře prodat nově vzniklé pozemky. Veškeré informace k pozemkům včetně jejich konkrétního vymezení naleznete na úřední desce města Kravaře.
  • Zajímavou debatu otevřel dotaz zastupitele Andrease Hahna ve věci souhlasu s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro veřejné osvětlení u novostavby prodejny LIDL. Ze samotného návrhu smlouvy o smlouvě budoucí nebylo nejen jemu ale i dalším zastupitelům zřejmé, kudy přesně věcné břemeno veřejného osvětlení povede, kterou část bude provozovat a hradit město a kterou stavebník. Ačkoliv rada města tento bod již projednala a doporučila zastupitelstvu smlouvu schválit, neobdrželi jsme na tento dotaz od vedení města ani radních odpověď. Jelikož byli z jednání zastupitelstva hned na úvod paní starostkou omluvení snad všichni vedoucí odboru, tedy i vedoucí MH a investic Ing. Kocián, nebyl zde nikdo, kdo by na něj odpověděl. Namísto schválení smlouvy o smlouvě budoucí došlo tedy pouze k jejímu vzetí na vědomí. K opětovnému projednání tohoto bodu se vrátíme na dalším jednání ZM.
  • Schválili jsme dohodu o narovnání (reklamace oplocení školního hřiště). Soud nařídil oběma stranám sporu dojít k dohodě pomocí mediátora, na což obě strany přistoupily. Na druhý pokus se tedy vedení města podařilo vyjednat podmínky mediační dohody, které jsme požadovali. Tedy že veškeré náklady, včetně nákladů za materiál půjdou za zhotovitelem stavby, tedy Ostravskými stavbami. Pokud Ostravské stavby splní svou část dohody, nebude uplatňována sankce ze strany Města Kravaře. Vedení města jsme upozornili na to, že mediační dohoda není závazná a bylo by dobré (pro případ nedodržení dohody ze strany zhotovitele) převzít obsah dohody do obsahu soudního rozhodnutí.

Z diskuze:

Ptali jsme se na soudní spory týkající se Eiffage Construction (ČOV). Ze zápisů a usnesení Rady totiž vyplývá, že ústavní stížnost podaná městem Kravaře byla odmítnuta. Dle našeho názoru je jediná možnost města, jak se domoci již uhrazených finančních prostředků podat žalobu na tehdejšího právního zástupce města. Město totiž spor prohrálo hlavně proto, že se právní zástupce bez omluvy nedostavil k soudu, ačkoliv byl řádně předvolán. Celé řízení soud zkoncentroval, což v praxi znamená, že na později uplatněné důkazy (například u odvolacího soudu), hlavně znalecké posudky nemohl soud brát zřetel. Dle našeho názoru to stojí minimálně za vyhodnocení celé situace nezávislým advokátem a případné podání žaloby. Vedení města v tom absolutně nemá jasno. A i když ještě podání žaloby úplně nezavrhlo, viděli jsme spíše smíření s celou situací a jejich odevzdaný postoj. Je to škoda, neboť město s tímto přístupem přijde asi o 4 miliony korun. Následně jsme byli informováni, že po úspěchu žaloby na město ze strany Eiffage Construction, je tady i druhá žaloba této strany ve věci čerpání bankovní záruky při odstraňování vad díla. Bylo nám oznámeno, že bude-li tato žaloba rovněž úspěšná, přijde město dokonce o 20 mil. Kč. To si absolutně nedovedeme představit. Navrhujeme celou situaci analyzovat třeba jinou právní kanceláří a najít zcela jasné argumenty v náš prospěch. Soud přece nemůže trestat město za to, že jednalo zákonem předpokládaným způsobem a čerpalo dohodnuté bankovní záruky. Pro Vaše přiblížení uvádíme, že se vracíme v čase cca do roku 2014.

Na základě dotazu kolegyně Náhlíkové se dále diskuze vedle k proběhlé změně dopravního značení na ulici Náměstí. Nejprve chceme říci, že změnu dopravního značení považujeme za přínosnou. Určitě došlo k zlepšení bezpečnosti a plynulosti celého provozu na ulici Náměstí. Stojí však za zamyšlení, zda by se pro oční ordinaci, kde jezdí sanitky, pacienti s handicapem či s doprovodem, nedalo najít řešení. Kolegyně Náhlíková přišla s návrhem, aby jen před oční ordinací místo značky zákaz zastavení byla umístěna značka zákaz stání. Touto úpravou by řidič zastavil před ordinací, doprovodil pacienta do ordinace a šel si přeparkovat vozidlo. Vytvoření parkovacích míst formou zálivů rovněž vnímáme jako vhodné řešení, které se vlastně nejvíc blíží konečnému řešení (parkování) na ulici Náměstí. To, že paní Filipová je ochotna se finančně podílet na této stavbě případně vybudovat si zálivy sama považujeme za velmi vstřícné, ale došlo by zde k situaci, kde bude rozdílný vlastník pozemku a samotné stavby (zálivu). V případě, že by se obec rozhodla pro realizaci zálivu, jsme proto, aby tyto změny realizovala sama. Na základě shora uvedeného chceme jen říct, že jsme nakloněni tomu, najít v této věci řešení. Z reakce místostarosty Martina Schwarze a radního Petra Jochima nám vyplynulo, že paní Filipová odmítla městem nabízené varianty (zřízení parkovacího místa v zadní části svého pozemku – ve dvoře, parkování pro tělesné postižené na protější straně náměstí) a ze strany radních není vůle nalézt jiné než jimi navržené řešení, které by celou situaci vyřešilo. Domníváme se, že tak dochází jen ke  zbytečnému vyhrocení celé situace. To, co tam máme teď, přeci není konečné řešení. Našim cílem je finální úprava náměstí. Úvodní stupeň projektové dokumentace je již zpracován. Navrhovali jsme již dříve, aby vedení města v rozpočtu myslelo na projektovou dokumentaci (PD) pro stavební povolení a uvolnilo z rozpočtu potřebné finanční prostředky. Do této chvíle se nic nestalo. Přitom ze schůzky s architektem, která se konala přibližně před dvěma lety jsme všichni přítomní zastupitelé obdrželi informaci, že zpracovaní PD pro stavební povolení a jeho vyřízení budou trvat cca 3 roky.  Opět jsme dost času ztratili a budeme muset čekat dále.

Příští zastupitelstvo se snad bude konat prostřednictvím videokonference. Po našem apelu město nakupuje licence na Microsoft 365, který by měl videokonference umožnit. Zásada veřejnosti při jednáních zastupitelstva musí být zachována, takže možnost zúčastnit se by měli dostat také občané. Dohoda o Aquaparku stále ještě není připravená. Dojde-li k uzavření dohody, dočkáme se mimořádného zastupitelstva jen kvůli Aquaparku.

Kategorie: Aktuality