Prosincové zastupitelstvo ve znamení Aquaparku a rozpočtu pro rok 2021

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Středa 9.12.2020 patřila poslednímu zastupitelstvu letošního roku. Prosincová zastupitelstva již tradičně provází rozpočet města na následující rok. Kromě rozpočtu se projednaly také příspěvky příspěvkovým organizacím města nebo návratná finanční výpomoc pro Aquapark a Domov pro seniory. Závěr patřil Aquaparku, konkrétně tedy záměru města Kravaře uzavřít dohodu o vypořádání podílového spoluvlastnictví.

V úvodu jednání jsme vzali na vědomí rezignaci MUDr. Jany Wehovské na funkci zastupitelky a složení slibu Mgr. Moniky Kotíkové (obě ANO 2011). Na vědomí jsme rovněž vzali usnesení a zápis z jednání kontrolního výboru a usnesení z finančního výboru. Svým hlasováním jsme podpořili příspěvky městským příspěvkovým organizacím pro příští rok. Hlasovali jsme pro poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Aquapark a Domov pro Seniory. Dobrá zpráva pro občany. Cena stočného pro rok 2021 zůstává stejná, rovněž se nemění ani výše poplatku za komunální odpad.

Nepodpořili jsme rozpočet pro rok 2021. Důvodů bylo hned několik. Dle našeho názoru bychom měli objektivně pracovat s rozpočtem ve výši cca 150 až 170 mil. Kč a ne s 258 miliony jako letos. Rozpočet se nám již několik let stále zvyšuje, ale není to tím, že by výběr vlastních příjmů byl o tolik lepší než v jiných letech nebo že by státní příspěvek z rozpočtového určení daní byl viditelně lepší. Je to tím, že se vedení města dlouhodobě nedaří proinvestovat finanční prostředky z rozpočtu, a ty se nám pak kumulují na bankovním účtu města. Přiznaný zůstatek na účtu je ve výši 104.710.000 Kč (a to jsme přesvědčeni, že zůstatek je ještě vyšší, neboť zde musí být ještě dalších 30 mil. Kč na úhradu platby za koupi Aquaparku). Za tyto prostředky bychom mohli realizovat mnoho nových investic jako je úprava náměstí v Kravařích, vybudování nové hasičárny, výstavbu nové tělocvičny základní školy nebo umořit dluhy na ČOV. Možností a jistě i nápadů by se našlo mnoho. Pokud by se podařilo zhodnotit nakumulované finance na účtu ještě dotačními prostředky, byl by efekt z použití těchto 100 mil Kč pro město ohromný. Tak došlo jen k jejich přelití do rozpočtu následujícího roku (do spotřeby). Rozpočet pro příští rok byl schválen jako schodkový s tím, že schodek ve výši 104.710.000 Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let. Finanční prostředky na realizaci investic jsou. Proč tedy město neinvestuje? Jak jsme slyšeli paní starostku, prý jde o šetrnost vedení. Z našeho pohledu jde o neschopnost proinvestovat tyto finanční zdroje, protože vedení města nemá připravené tak velké investiční projekty, nejsou zpracované projektové dokumentace, a proto nemohou být vypisovány veřejné zakázky na zhotovitele a projekty realizovány.

Dalším důvodem proč jsme nemohli hlasovat pro schválení rozpočtu je ten, že v rozpočtu nejsou vyčleněné finanční prostředky pro koupi Aquaparku. Obchod za 30 (+ 6 mil. Kč dotace), na který rozpočet města nemyslí. Samotné koupi tak hned v lednu bude předcházet rozpočtové opatření Rady, kterým si potřebné finance bude muset vyčlenit. Hned z kraje roku tak bude muset Rada udělat velký zásah ve výši 30 mil. Kč do schváleného rozpočtu. Dalším důvodem je také to, že v investicích na příští rok opět nejsou vyčleněny finance pro projektovou dokumentaci (PD) Náměstí. Přestože všichni víme, že zpracování PD a vyřízení stavebního povolení budou trvat přibližně 3 – 4 roky, vedení města stále odmítá udělat krok vpřed a vyhlásit soutěž na zhotovitele PD.

Závěr patřil Aquaparku, resp. záměru města Kravaře vypořádat spoluvlastnictví s Buly Arénou (BA) tím způsobem, že město od Buly Arény odkoupí její spoluvlastnický podíl na budově a pozemcích Aquaparku. Dlouho jsme přemýšleli, zda podpoříme tento záměr města. Vždyť především my zastáváme názor, že by mělo dojít k vypořádání vlastnictví Aquaparku, a přikláníme se k variantě, že by jej mělo vlastnit a provozovat město, ale ne za každou cenu. Byla zde dána možnost diskuze a oba právníci (města i BA) zde projevili svůj názor. Z výkladu jsme pochopili, že tento záměr je schvalován s tím, jak byly dohodnuty podmínky, za jakých je BA ochotna k vypořádání přistoupit. V situaci, kdy jsou nám známy návrhy smluv, už se nejedná jen o obecný záměr města koupit a vypořádat Aquapark, ale o to, vypořádat spoluvlastnictví s BA určitým konkrétním způsobem uvedeným ve smlouvách. A jelikož s cenou a jednotlivými podmínkami koupě nesouhlasíme, nemohli jsme hlasovat ani pro navržený záměr vypořádání vlastnických vztahů.

Ve volné diskuzi nám bylo sděleno, že Buly Aréna zájmové sdružení jedná se skupinou Penta o provozování Alzheimer centra v budově hotelu a dalších ubytovacích kapacit sportovního komplexu. Kapacita zařízení by měla čítat až 100 klientů, o které by mělo pečovat 50 zaměstnanců. Naše vedení města se má se zástupci Alzheimer centra setkat dne 16.12.2020. Sportoviště a restaurace BA zůstanou i nadále v provozu.

Dále jsme obdrželi informaci, že se chýlí ke konci oprava propustku v Komárově na silnici 1/11, tak že bychom se v nejbližší době (snad k 18.12.), měli dočkat snížení množství nákladních automobilů projíždějících našim městem a nákladní doprava by se měla vrátit k normálu.

Kategorie: Aktuality