Dotace spolkům, navýšení rozpočtu města a další body jednání únorového zastupitelstva

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Vraťme se ještě jednou k poslednímu jednání zastupitelstva, které proběhlo dne 24.2.2021. Koupě Aquaparku byla pro nás prioritou, a proto jsme článek, týkajících se koupě podílu BA na Aquaparku, upřednostnili před ostatními body jednání.

K této věci se proto nechceme obsáhle vracet, snad jen krátce a to z pohledu, jež naznačila paní starostka na jednání, že bylo zastupitelům vyhrožováno v souvislosti s hlasováním o této záležitosti. Jako zastupitelé Nové sily Kravař můžeme prohlásit, že jsme neobdrželi žádnou vyhrůžku v souvislosti s rozhodováním o Aquaparku. Za celou dobu kdy se o této věci jednalo, bylo jen jedním z řad zastupitelů oznámeno, že zváží možnost nechat prověřit toto rozhodnutí zastupitelstva, bude-li prohlasována alternativa koupě podílu za 30+6 mil. Kč. Pokud je to toto oznámení, tak jej nepovažujeme za výhrůžku. Možnost prověřit rozhodnutí zastupitelstva má každý občan. Tak, jak to bylo podáno starostkou města, kdy hovořila o odvaze zastupitelů hlasovat pro návrh, to vypadalo, že výhrůžka má jiný rozměr, než ono oznámení. Zde by nám to paní starostka a zastupitelé, kterých se to týká, měli vysvětlit a neponechat to jen v této obecné rovině.

V dalších bodech jsme projednali následující:

  • zvolili jsme čtyři občany do funkce přísedících Okresního soudu v Opavě na období 2021 – 2025. Okresní soud rozhoduje v některých věcech v senátech, složených z předsedy senátu (soudce) a dvou přísedících. Přísedící jsou voleni na dobu čtyř let a jsou voleni zastupitelstvy obcí v obvodu daného okresního soudu.
  • Vzali jsme na vědomí „Zprávu o činnosti Městské policie Kravaře za rok 2020“. Jen pro informaci uvádíme, že od tohoto roku slouží u městské policie (MP) 5 strážníků, do roku 2019 byli jen 4.
  • Schválili jsme dotace pro níže uvedené spolky. Upozorňujeme, že zastupitelstvo rozhoduje o požadavcích na dotace nad 50 tisíc Kč. Požaduje li žadatel méně než 50 tis. Kč, rozhoduje o tomto požadavku rada města.
Spolek Schválená výše dotace účel
Sportovní klub Kravaře, z. s. 260.000 Kč Pokrytí provozních nákladů pro rok 2021
SH ČMS –Sbor dobrovolných hasičů Kravaře 90.000 Kč Pokrytí provozních nákladů pro rok 2021
Římskokatolická farnost Kravaře 350.000 Kč na opravu topení a výmalbu kostela sv. Mikuláše v Koutech
Městský fotbalový klub Kravaře, z. s. 720.000 Kč Pokrytí provozních nákladů pro rok 2021
Jezdecký klub Nový Dvůr Kravaře, z. s. 30.000 Kč Rekonstrukce venkovní jízdárny
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kravaře 90.000 Kč Výměna oken a dveří na rybářské chatě
BULY ARÉNA – zájmové sdružení, 6.000.000 Kč výdaje za elektřinu, vodné stočné, mzdy, revize a opravy vzduchotechniky, strojních zařízení, chlazení a technického zázemí sportovního zařízení, a to v kalendářních letech 2021 a 2022.

Spolkovou činnost považujeme za velice významnou pro naše město, proto naši podporu získali všechny Spolky s výjimkou BULY ARÉNY – zájmového sdružení. Jsme přesvědčeni, že tato dotace měla být součástí smlouvy o vypořádání podílového spoluvlastnictví, neboť schválení dotace byla podmínka BA, aby došlo k vypořádání spoluvlastnictví na Aquaparku. Rovněž jsme zastávali zásadu, že do vyřešení Aquaparku nepodpoříme žádnou dotaci pro BA. Pro zajímavost si připomeňme rok 2019, kdy nebyla schválena dotace BA z důvodu, že nebyla řádně odůvodněna. Přitom tehdejší žádost byla odůvodněna stejně jako v letošním roce, tedy výdaji na elektřinu, vodné, stočné, mzdy zaměstnanců a podobně. V roce 2019 toto zdůvodnění nestačilo, aby BA dotaci získala, letos to nebyl žádný problém. (Pro úplnost uvádíme, že v roce 2020 BA žádost o dotaci nepodala). A nyní něco k zamyšlení. V žádosti mají také uvedeno, že žádají dotaci na dva roky z důvodu velké finanční ztráty způsobené Covid-19. S tímto důvodem jít se žádostí na město Kravaře? Jak vidíme, i to je možné, ale spíše by se měli obrátit na českou vládu a program Covid sport nebo Covid ubytování. Jen tak by nás zajímalo, co uvedou ve zdůvodnění v případné žádosti v těchto programech? Snad to, že již z tohoto důvodu obdrželi dotaci ve výši 6 mil. Kč od města Kravaře? A co ostatní naše spolky, že by se i ony přihlásili se žádostí o dotaci z tohoto důvodu? Každý aktivní spolek ve městě má přece z důvodu Covid-19 ztrátu.

  • Podpořili jsme občany v rámci 3. výzvy kotlíkové dotace a odsouhlasili jim příspěvek z rozpočtu města ve výši 5.000 Kč na osobu.
  • Podpořili jsme rovněž dotaci na činnost sociálních služeb EUROTOPIA.CZ, o.p.s. ve výši 60.000 Kč a to částkou 30.000 Kč na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a částkou 30.000 Kč na odborné sociální poradenství.
  • Svým hlasováním o rozpočtovém opatření č.2/2021 jsme navyšovali rozpočet. Dle našeho názoru vedení města ze zůstatku roku 2020 nepřevedlo finance ve výši 30 mil. Kč na koupi podílu Aquaparku do rozpočtu 2021. Při schvalování rozpočtu jsme na to upozorňovali a ptali se, zda tuto částku v rozpočtu na letošní rok mají, že jí v rozpočtu nenacházíme. Ústy místostarosty Schwarze nám na veřejném jednání ZM bylo sděleno, že částku v rozpočtu mají. Jednoduše řečeno, nebyla tam. A jelikož na účtu peníze byly, a nemohou existovat veřejné prostředky mimo rozpočet, bylo potřebné toto rozpočtové opatření schválit.
  • Rovněž se zastupitelstvo věnuje snad každé jednání majetkoprávnímu narovnání hranic pozemků, odkoupení pozemků, prodeji pozemků i jejich směně. Ne jinak tomu bylo i na tomto jednání.
  • Zastupitelstvo města také rozhodlo, že vyhoví návrhu BULY ARÉNA – zájmového sdružení na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem. Tuto žádost jsme svým hlasováním podpořili. Tato změna územního plánu má význam pro přeměnu Buly Arény jako sportovního objektu na objekt poskytující sociální a zdravotní služby (Alzheimer centrum).
  • Zastupitelstvo rovněž vzalo na vědomí průběžnou zprávu o sociální službě drogové prevence, předkládanou společností OPEN HOUSE o.p.s., která provádí na území města terénní práce spojené s lidmi ohroženými touto závislostí.
  • V diskuzi nás paní starostka seznámila s vývojem jednání ve věci koupě pozemku pro novou hasičskou zbrojnici. V současné době vlastník nabízí koupi celého pozemku a nejen požadovaných 2 900 m2. Vrací se tedy do hry možnost vybudovat malé integrované bezpečnostní centrum, kde by mohli být na jedno místě spolu s hasiči rovněž i policisté (PČR, MP) a možná i záchranná služba. Dospějeme-li k tomuto záměru, účast jednotlivých složek bude určitě předmětem dalších jednání. Takový to projekt byl z naší strany již dříve podporován a ne jinak je tomu i nyní.
Kategorie: Aktuality