Práce v kontrolním výboru – moje osobní zkušenost

Publikoval(a) Jana Kokešová dne

Kontrolní výbor města Kravaře má sedm členů, jeho předsedkyní je Bc. Irena Sentenská (zastupitelka Kravař za Sdružení nezávislých kandidátů – Jistota) a při svých jednáních se řídí mimo jiné „Jednacím řádem výborů Zastupitelstva města Kravaře“ (který byl schválen zastupitelstvem města Kravaře). Hlavními úkoly výboru je kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, případně plnit další kontrolní úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce.

V praxi to znamená, že při každém svém setkání se kontrolní výbor vždy zabývá usneseními zastupitelstva obce a rady obce, která byla přijata od posledního zasedání. Mimo tento základní okruh pak kontroluje i výkon dalších činností, mezi něž za rok 2019 patřilo např. poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kontrola dotací poskytovaných z rozpočtu města Kravaře, kontrola smlouvy na zajištění veřejného osvětlení Kravař nebo kontrola veřejných zakázek, které byly městem zadány. Co bude kontrolováno a kdy k této kontrole dojde, je schváleno výborem vždy na začátku příslušného roku ve formě tzv. plánu činnosti.

Před každým jednáním je předsedkyní výboru rozeslána pozvánka s návrhem programu, přičemž každý z členů, může podat návrh na jeho změnu. Společně s pozvánkou jsou zasílány také materiály, které jsou pro provedení kontroly nezbytné. V této souvislosti bych pouze podotkla, že k rozesílání zmíněných podkladů (zejména usnesení zastupitelstva obce a rady obce) nedochází vždy s dostatečným časovým předstihem tak, aby měli všichni členové dostatek času se s nimi podrobně seznámit. V budoucnu bych tedy osobně uvítala, kdyby došlo v této oblasti ke zlepšení.

V úvodu samotného jednání jsou pak členové výboru vyzváni, zda chtějí program nějakým způsobem upravit či doplnit a pokud tomu tak není, přistupuje se k samotné kontrole. K jednotlivým projednávaným bodům má každý z členů možnost se vyjádřit, sdělit své stanovisko, případně nesouhlas a důvody, které ho k takovému postoji vedou. Kladné hodnocení si zaslouží skutečnost, že tyto debaty se vždy odehrávají v rámci mezí slušnosti a směřovaly k věcnému a konstruktivnímu řešení věci. V průběhu jednání sepisuji zápis z jednání, který je po podepsání předsedkyní výboru předán zastupitelstvu, jako orgánu, jemuž je kontrolní výbor odpovědný.

Za největší dosavadní úspěch, kterého se kontrolnímu výboru podařilo v souvislosti se svou činností dosáhnout, bylo přijetí „směrnice“ pro rozdělování dotací z rozpočtu města, tedy kritérií, na jejichž základě budou žádosti o poskytnutí finančního příspěvku hodnoceny. Do této doby bylo poskytnutí či neposkytnutí finanční částky čistě na subjektivním uvážení rady nebo zastupitelstva města s ohledem na výši schvalované částky.

Celkově považuji činnost kontrolního výboru za přínosnou, neboť se jedná o následnou kontrolu zákonnosti, na jejímž základě má město ještě možnost zjednat nápravu. Závěrem je potřeba zmínit, že ačkoliv činnost kontrolního výboru probíhala zezačátku na zcela pravidelné bázi, došlo v průběhu roku (patrně jako ve všech oblastech) k jejímu útlumu způsobenému epidemiologickou situací způsobenou šířením nemoci Covid-19. Poslední zasedání výboru je tak datováno k září roku 2020 a v tuto chvíli není schválen ani plán činnosti na rok 2021. Osobně si myslím, že by bylo možné jednání výboru převést na elektronickou platformu, případně materiály ke kontrole (stejně jako dosud) rozeslat elektronicky a poté o jejich správnosti hlasovat per rollam, tedy bez osobní přítomnosti členů výboru.

 

Mgr. Jana Kokšová

Kategorie: Aktuality