Výbor pro dotace a jeho (NE)fungování

Publikoval(a) Roman Glinz dne

Výbor pro dotace, kulturu a sport byl zřízen zastupitelstvem města Kravaře v počtu sedmi členů.  Předsedou je Petr Vilášek (ANO), členové jsou Monika Ševčíková (bezpartijní), Eva Jurášková (ODS?), MUDr. Vítězslav Hahn (SNK – Za Kravaře prosperující), Marek Dehner (JISTOTA), Ing. Petr Kotzian Ph.D (KDU – ČSL). Novou sílu reprezentuje Roman Glinz. Výbor se schází 2x ročně a posuzuje žádosti o dotace, které přišly do předem stanoveného termínu.

Před každým jednáním je předsedou výboru rozeslána pozvánka s návrhem programu. Společně s pozvánkou jsou zasílány také materiály s přehledem částek, které spolky obdržely v minulých letech. Výbor dává doporučení jednak radě města u částek do 50 tis. Kč včetně a také zastupitelstvu města u částek nad 50 tis. Kč. Je na radě/zastupitelstvu, zda dá na doporučení výboru při svém rozhodování. V letošním roce je v rozpočtu města pro dotace vyčleněná maximální částka 5,4 mil. Kč.

Na výboru se mají posuzovat jednotlivé žádosti spolků. Bohužel, samotná žádost žadatele, ze které bychom se dověděli nejen výši částky, kterou spolek pro daný rok požaduje, ale rovněž i na jaký účel ji žádá, nám není předložena. Rozhodujeme tedy jen na základě tabulky, ze které je zřejmé, jakou výši dotace daný spolek obdržel v minulých letech a o jakou žádá dnes. Bod po bodu se prochází žádost každého spolku a vede se k tomu diskuze, jakou částku doporučit ke schválení radě či zastupitelstvu města.

V materiálu vždy vidíme návrh předsedy výboru a místostarosty, který se jednání výboru pravidelně účastní. Z jednání výboru je zcela evidentně vidět, že materiál je už dopředu předjednán s vedením města a po nás se často chce v podstatě formální schválení. Často u malých spolků, které žádají dotaci cca 10 – 15 tis. Kč dochází z mého pohledu k nesmyslnému krácení. Naopak je zarážející, že zastupitelstvem města byla následně schválena dotace pro Buly Arénu (dále jen BA) ve výši 2 x 3 miliony korun, tedy 3 mil. Kč pro rok 2021 a 3 mil. Kč pro rok 2022, aniž bychom ve výboru tyto částky doporučili či nedoporučili zastupitelstvu ke schválení. Když jsem podotknul, že dotace pro BA není součástí programu jednání výboru, místostarosta odpověděl, že to není v kompetenci výboru. Jak to, že není v kompetenci výboru? Jednou máme doporučovat či nedoporučovat orgánům města ke schválení dotace, tedy všechny dotace, i ty pro BA. Tady není něco v pořádku. Nedávno jsme v opozici bojovali (a né sami), aby finanční prostředky pro spolky byly lépe, spravedlivěji rozdělovány. A dnes tito lidé v zastupitelstvu, kteří se dostali do koalice, rozhodují stejně, jako minulá garnitura. Člověk si klade otázku, zda změnili názor, nebo tak rychle zapomněli, o co nám i jim šlo? V této souvislosti mě zarazila také další skutečnost, že zastupitelstvo schválilo dotaci BA rovněž pro rok následující, k čemuž by vůbec nemělo dojít, neboť žádosti o dotace mají spolky podávat pouze pro současný rok. BA tak byla zvýhodněna oproti ostatním spolkům. Je to jen další důkaz toho, že tyto dotace (2 x 3 mil. Kč) v celkové výši 6 miliónů korun byly součástí dohodnuté kupní ceny za aquapark. Nešlo tedy jen o těch 30 miliónů korun, o kterých se nás snaží vedení přesvědčit, ale o 30 + 6 mil. Kč na dotacích. Je to skandální.

Do budoucna bych uvítal, aby nám předložili k posouzení alespoň kompletní materiály nezbytné pro naši práci. Samotná žádost o poskytnutí dotace podaná žadatelem mezi tyto materiály bezesporu patří.

 

Roman Glinz

Kategorie: Aktuality