Fotovoltaika v Kravařích, pozemky pro novou hasičárnu a další témata ZM

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Vážení spoluobčané, stalo se zřejmě poprvé za celou dobu našeho působení v zastupitelstvu, že jsme neměli z pracovních a rodinných důvodů, na zářijovém jednání ZM své zastoupení. O to hůř se nám předkládá tato zpráva. Čerpáme z útržků záznamu z jednání, jež byl na kanále youtube ještě 22.9. večer před jeho stažením či vymazáním. Oficiální zápis z jednání ještě není k dispozici, i přesto Vám přinášíme novinky z jednání nejvyššího orgánu města, tak jak jsme je zaznamenali.

Škatule hejbejte se! Tak by se dalo nazvat již po několikáté přeobsazení kontrolního výboru (dále jen KV). Před pouhými třemi měsíci se stala novou předsedkyní KV Petra Guldová (KDU-ČSL). Nyní na své členství v tomto výboru rezignovala Eva Jurášková. Její místo zaujal Heribert Sentenský (SNK – Za Kravaře prosperující). Poté přímo na jednání ZM rezignovala Petra Guldová na své předsednictví (členkou zůstává) a na její návrh byl zvolen předsedou právě Heribert Sentenský. Došlo tak alespoň k jistému narovnání kontrolních mechanismů, když kontrolní výbor nepovede člen koalice, ale opoziční zastupitel.

Zastupitelé schválili příspěvek Aquaparku ve výši 500.000 Kč. Za částku 200.000 Kč bude pořízen upgrade pokladního systému, ve zbylé části se jedná o neinvestiční příspěvek na pokrytí zvyšujících se cen energie do konce roku 2021.

Dále následovala běžná majetkoprávní problematika. Zamítnutí návrhu občana na odkup části pozemku od obce, majetkoprávní narovnání pozemků ve vlastnictví města Kravaře, které jsou užívány občany bez jakéhokoliv smluvního vztahu. Zastupitelé také schválili záměr směny pozemků, nebo kupní smlouvu na odprodej části pozemků ve vlastnictví města Kravaře.

Napodruhé zastupitelstvem prošel návrh dohody o narovnání mezi městem a manžely, kteří tvrdí, že vlastnické právo k spornému pozemku vydrželi. V podstatě se jedná o jeden z problémů popsaných výše – manželé léta užívají městský pozemek, aniž by k němu měli jakýkoli smluvní vztah. Běžně se v takovýchto případech uzavírá s občany kupní smlouva, tedy právní vztah mezi městem a občany je úplatný. V tomto případě zastupitelé schválili bezúplatný převod vlastnického práva městského pozemku s pouhým tvrzením občana, že vlastnické právo k pozemku vydržel. Jediný rozdíl mezi těmito a jinými občany je ten, že manželé podali na město žalobu k soudu. Je až s podivem, že se město tak lehce vzdalo majetku, za který celou tu dobu jistě platilo jako vlastník daň z nemovitostí. Ať nám nikdo neříká, že neví, že obhospodařuje cizí majetek.

Zastupitelé schválili odkoupení pozemků pro výstavbu nové hasičské zbrojnice. Více než 7.000 m2 v lokalitě u Aquaparku je více než dostačujících pro výstavbu nejen hasičské zbrojnice, ale celého integrovaného bezpečnostního centra – což byl také od počátku náš záměr. Odkup těchto pozemků podporujeme a věříme, že schvalování kupní smlouvy bude již s naší podporou.

Zastupitelé rovněž schválili dvě obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) týkající se odpadu – OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a druhou, OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Touto vyhláškou došlo k navýšení poplatku o 50,- Kč na osobu, tedy od 1.1.2022 budeme hradit poplatek za odpady ve výši 700,- Kč/osoba.

Došlo k schválení střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Kravařích a programu zlepšování kvality ovzduší.

Fotovoltaika

Asi nejvíce očekávaným bodem bylo schválení či neschválení změny územního plánu zkráceným postupem. Návrh podali zemědělci, kteří jsou s ČEZem dohodnuti na pronájmu pozemků pro výstavbu fotovoltaických elektráren (dále jen FVE). Lokality, kde by FVE mohly stát jsou tři – Nový dvůr, Hanůvka a Kutské louky (podél cyklostezky). Na jednání zastupitelstva vystoupil zástupce ČEZu. Mluvil velmi obecně a v podstatě apeloval na zastupitele, aby dali FVE zelenou, protože ČEZ je pro město seriózní, spolehlivý a dlouholetý partner. Místy naznačoval, že z toho pro obec budou plynout určité výhody. Na toto velmi neurčité vystoupení reagoval Ing. Andreas Hahn, který požádal zástupce ČEZu, aby mluvil na rovinu a řekl jasně, co ČEZ pro Kravaře udělal a jaké výhody to pro město bude mít. Zástupce ČEZu opět velmi mlhavě sdělil, že ČEZ udělal Kravařím výhodnou nabídku na výstavbu kogenerace pro Aquapark (o této nabídce nemáme žádné podrobnosti) a další výhodou má být 400.000 Kč ročně do rozpočtu města, respektive 4.000,- Kč za hektar. Je rovněž zajímavé, že Centrum volného času v Kravařích obdrželo z Nadace ČEZ dar na projekt nového hřiště pro děti zájmových kroužků v hodnotě 962.000 Kč. Do diskuze se zapojil rovněž zastupitel Heribert Sentenský, který se zeptal, zda město bude mít písemnou smlouvu na oněch 400.000 Kč ročně. Myslíme si, že šlo o oprávněný požadavek, ale dle reakce zástupce ČEZu to vypadá, že takovou smlouvu město mít nebude.

Z materiálu, který obdrželi zastupitelé vyplývá, že samotná koalice nemá absolutně jasno v tom, zda v Kravařích FVE chce či nechce mít. A když chce mít, tak si musí říct za jakých podmínek to dovolí. Z toho co jsme viděli to vypadá tak, že Rada si s tím nevěděla rady, když doporučila zastupitelstvu schválit Nový dvůr, neschválit Kutské louky (cyklostezka) a k lokalitě Hanůvka nepřijala žádné usnesení. Usuzujeme, že jediným kritériem pro schválení lokality Nový dvůr byl ten, že to tam nepůjde vidět. Viditelnost může sloužit jako pomocné kritérium, ale jistě ne jediné. Vůbec nevíme, zda bude mít ČEZ zájem stavět FVE pouze na jedné nebo na dvou lokalitách. Nevíme, jaká bude úhrada do rozpočtu ze strany ČEZu, v případě jedné či dvou lokalit. Ani nevíme, jak na částku 400.000 Kč vlastně přišli. Pro tak významnou korporaci jako je ČEZ je částka 400.000 Kč naprosto směšná. Je potřeba si uvědomit, že FVE budou stát na místě 30 let s možností prodloužení o dalších 10 let. Bude město dostávat stejnou částku po celých 30 či 40 let? Bez navýšení o inflaci? Je tady příliš mnoho otázek, ale odpovědi na ně nemáme.

Zastupitelé schválili lokalitu Nový Dvůr, neschválili Koutské louky (cyklostezku) a k Hanůvce nebylo přijato žádné usnesení. Tento bod byl zastupitelům předán předčasně. U tak významné otázky, kterou stavba FVE bezesporu je, mělo město informovat občany, mohla proběhnout veřejná diskuze, každý si k tomu mohl říci svoje. Zajímal nás názor občanů na toto téma, a proto jsme jej přednesli na našich webových  a facebookových stránkách. Diskuze přinesla většinově negativní reakce občanů na výstavbu FVE v otevřené krajině. Je vidět, že toto téma je věc veřejná a veřejnost k ní není lhostejná.

Vedení města vzalo nabídku ČEZu a předložilo ji zastupitelstvu ke schválení. Z váhavého potupu vedení města je patrné, že se nepustili s ČEZem do vyjednávání o lepších podmínkách pro město. Pokud se vedení města rozhodlo FVE podpořit, tak teď je ta chvíle vyjednávat. Teď po městu ČEZ potřebuje, aby změnilo územní plán. A cokoliv se vyjedná, musí být písemně ujednáno, ačkoliv není jasné, zda ke stavbě FVE dojde. Občanský zákoník i s takovými situacemi počítá. Máme smlouvy o smlouvě budoucí, můžeme smlouvy uzavírat s podmínkami, že nastane jejich účinnost až ve chvíli, kdy elektrárny budou stát, máme nepojmenované smlouvy. Měli bychom dát ČEZu najevo, že pokud nebudeme mít dohodu s nimi v písemné podobě, nemohou se změnou územního plánu počítat.

Je víc než pravděpodobné, že tímto tématem se zastupitelé budou zabývat znovu možná už na prosincovém zastupitelstvu města, minimálně lokalitou Hanůvka, ke které nebylo přijato žádné usnesení.

Kategorie: Aktuality