Odpust, dotace spolkům, stavebniny a další témata o kterých byla řeč na březnovém zastupitelstvu

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Ve středu 9.3.2022 proběhlo 21. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře. Z obsahu jednání vybíráme následující:

 • Vzali jsme na vědomí zprávu Městské policie Kravaře za rok 2021. MP Kravaře působí od svého založení v roce 1994 ve městě již 28 let a od konce roku 2020 v počtu pěti strážníků. Nepůsobí jen v našem městě, ale na základě veřejnoprávních smluv může také plnit úkoly i na území jiné obce. V roce 2021 působila v obci Bolatice, Štěpánkovice a Rohov. Uvítáme od občanů zpětnou vazbu, jak jsou s jejich prací spokojeni.
 • Stanovili jsme usnesením počet členů Zastupitelstva města Kravaře na volební období 2022-2026 na 21 členů.
 • Vzali jsme na vědomí zprávu kontrolního výboru a výboru pro dotace, kulturu a sport
 • Schválili jsme:
  • investiční příspěvek ve výši 100.000,- Kč pro Aquapark na pořízení mycího podlahového stroje
  • poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Kravaře ve výši 133.453,- Kč na předfinancování grantu Erasmus+ Školní vzdělávání – Klíčová akce 2 – Partnerství škol s názvem „EUROPE-OUR HOME“.
  • investiční příspěvek ve výši 143.688,70 Kč Mateřské škole Kravaře-Kouty na dofinancování herního prvku
 • Dále byly schváleny individuální dotace na rok 2022 pro následující spolky a sdružení:
  • Sportovní klub Kravaře, z.s., – 275 000 Kč na celoroční provoz spolku
  • SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Kravaře – 105 000 Kč na celoroční provoz spolku
  • Městský fotbalový klub Kravaře, z.s. – 800 000 Kč na celoroční provoz spolku
  • Římskokatolická farnost Kravaře – 350 000 Kč na obnovu pevné plochy farního dvoru
  • Spolek Amatérských Hokejistů – 20 000 Kč na akci KARMAŠ CUP 2022
 • Vzali jsme na vědomí bod „Doplnění žádosti o zařazení pozemků do směny, ÚZSVM“

Na prosincové jednání zastupitelstva jsme projednávali možnost bezúplatného získání několika pozemků, jenž jsou ve vlastnictví státu, které spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM), a to prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Tento převod je však podmíněn protislužbou města kraji, spočívající ve zřízení věcného břemene bezplatného užívání části objektu Městské knihovny pro Úřad práce ČR. Na základě nového jednání se zástupcem ÚZSVM bylo městu doporučeno doplnit žádost o všechny státní pozemky, které se nacházejí v areálu stavebnin TEMPO v Kravařích. Dané pozemky jsou blízko centra a jsou pro obec velmi zajímavé.

TEMPO v prosinci nabídlo městu odkup jejich staveb a pozemků v areálu stavebnin. Zastupitelstvo tehdy nabídku odmítlo, neboť nám bylo sděleno, že nabídka není kompletní a rovněž není podepsána nájemní smlouva na užívání městských pozemků v areálu stavebnin. Pro mnohé z nás to bylo znamení, že vedení bude dále s tempem i ÚZSVM jednat, neboť získat tyto pozemky je určitě v zájmu města. Vedení města však s TEMPEM dále nejednalo, což jsme paní starostce vytýkali. Rovněž nás mystifikovali, v důvodové zprávě, vlastně zde byla uvedena lež, neboť smlouva s TEMPEM byla uzavřena již v říjnu 2021. celá tato kauza je přinejmenším podivná.

Jelikož město s obchodním družstvem TEMPO dále nejednalo, obchodní družstvo nabídlo nemovitosti volně k prodeji a zájemců o daný majetek je prý dostatek. Určitě je v zájmu města tyto pozemky získat a s největší pravděpodobností se tak i stane. Ale jak to může dopadnout? Město se stane vlastníkem pozemků v areálu. Budovy zde stojící vlastní TEMPO. TEMPO má sice uzavřenou nájemní smlouvu s ÚZSVM a na město Kravaře by přešla všechna práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy. Tato smlouva se však dá snadno vypovědět, a to kdykoliv a bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. Novému vlastníkovi nemovitosti by se mohlo stát, že by se během 3 měsíců ocitnul bez přístupové komunikace k svému nově nabytému majetku. Proto jsme včera starostku vyzývali, ať jedná s obchodním družstvem TEMPO o odkoupení jejich budov v areálu stavebnin včetně pozemků, jež zde TEMPO vlastní.

Poznámka:

Z uzavřené nájemní smlouvy mezi městem a TEMPEM vyplývá, že městské pozemky v tomto areálu byly doposud užívány ze strany TEMPA bez řádně uzavřené nájemní smlouvy. Ne, to není legrace, to je fakt. Město Kravaře v ní uplatňuje nárok na vydání bezdůvodného obohacení, a to ve výši běžného nájmu za tři roky.

Je skvělé podnikat na cizích pozemcích, a ještě za to neplatit nájem. To však není chyba TEMPA, ale města Kravaře, které prostě neuplatňuje svůj oprávněný nárok. Zodpovědnost nese vedení města, konkrétně paní starostka. Co však dělají naší úředníci na odboru místního hospodářství a investic pod vedením pana Kociána, kteří městský majetek spravují? Tady to bude vyžadovat změnu.

Dali jsme proto podnět kontrolnímu výboru, aby tuto smlouvu prověřil a rovněž dobu, po kterou TEMPO využívalo naše pozemky ke svému podnikání, aniž bychom jim něco účtovali. Vypadá to totiž tak, že bezdůvodné obohacení můžeme ze zákona vymáhat jen 3 roky zpětně. Kdyby to nebylo k pláči, tak by se člověk tomu i zasmál. Je evidentní, že Kravaře mají peněz dost.

Dále jsme projednávali „Pravidla pro prodej, pronájem, pacht a výpůjčku pozemků a nemovitostí v majetku Města Kravaře“ (dále jen „pravidla“). Předkladatelem materiálu je vedoucí odboru místního hospodářství a investic Ing. Kocián. Tyto „pravidla“ mají upřesňovat zásady, podle kterých bude město postupovat při prodeji, pronájmu, pachtu a výpůjčce, např. obsahové požadavky na žádost, kterou musí žadatel městu předložit, který orgán města schvaluje jednotlivé záměry města, který orgán města schvaluje samotné smlouvy pro prodej, pronájem, pacht a výpůjčku, jakým způsobem dojde ke stanovení kupní ceny a výše pronájmu, splatnost nájmu, jak postupovat při užívání pozemku města bez řádného smluvního vztahu.

Z našeho pohledu tato pravidla nebyla dobře připravena, vykazovala vady a vyvolávaly rozpory (nejzávažněji se jeví snaha města jako samosprávy zasahovat do výkonu státní správy, hlavně stavebního úřadu, kdy stavebnímu úřadu v rámci žádosti o vydání stavebního povolení ukládají tato „pravidla“ nevydávat stavební povolení v určitém případě. „Pravidla“ dále odkazovala na cenovou mapu obce, kterou v Kravařích nemáme apod.). V roce 2014 jsme schválili „Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách města Kravaře“, jež nám předložil ke schválení odbor výstavby. Tyto zásady stejně jako právě navržená „pravidla“ se rovněž věnují podmínek zajištění nové veřejné infrastruktury ze strany města Kravaře a není nám známo, zda jsou tyto dokumenty v souladu. Kolegy jsme přesvědčili, návrh těchto „pravidel“ proto nebyl přijat, a pokud bude znovu předložen doufáme, že dojde k jejich přepracování.

Odpust – letošní odpust jsme schválili v délce 4 dnů, tedy pátek, sobota, neděle a pondělí. Bude se konat ve dnech 19.8.2022 – 22.8.2022. U zámku bude zábava probíhat od pátku do neděle, na Mezivodkách po celé 4 dny. Trochu jsme museli za to zabojovat, protože v usnesení byl návrh jen na 3 dny, ale po intervenci kolegyně Náhlíkové, kolegy Kahlera ale i nás jsme Kravarakum „naše“ pondělí vrátili. Tradice je tradice.

Kategorie: Aktuality