Fotovoltaika podruhé, nabídka TEMPA k uplatnění předkupního práva, petice občanů z ulice Cihelní a další zajímavá témata červnového zastupitelstva

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Ve středu 8.6.2022 proběhlo 22. zasedání Zastupitelstva města Kravaře. Přítomných bylo 16 zastupitelů. Novou sílu reprezentují Milan Rostek a Sandra Hradilová. Lukáš Glabasnia je z pracovních důvodů omluven.

Vzali jsme na vědomí:

 • usnesení a zápis z 10. jednání výboru pro dotace, kulturu a sport,
 • usnesení a zápis z 10. jednání kontrolního výboru,
  • Kontrolní výbor se zabýval otázkou kontroly smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Kravaře a Tempo, obchodní družstvo. Na základě předložených podkladů dospěl k závěru, že v minulosti nebyla žádná smlouva o užívání městských pozemků Tempem uzavřena. Stávající smlouva byla uzavřena dne 15.10.2021, ale doručena na městský úřad byla až dne 8.12.2021, tedy v den konání zastupitelstva města na kterém starostka tvrdila, že ji doposud nemají (náhoda?). Smlouva nebyla opatřena podacím razítkem a evidenčním číslem. Kontrolní výbor se rovněž zabýval situací na náměstí, ale to až někdy příště v samostatném článku.
  • zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Kravaře za rok 2021,
  • celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné a poplatku za kanalizaci za rok 2021.

  Schválili jsme:

  • neinvestiční dotaci ve výši 50 tis. Kč určenou k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti JSDH Kravaře,
  • individuální dotaci 10 tis. Kč společnosti Tichý svět o.p.s., na aktivity spojené s informovaností o sluchovém postižení,
  • závěrečný účet města Kravaře za rok 2021,
  • účetní závěrku za rok 2021,
  • navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Domov pro Seniory o 2 mil. Kč na úhradu provozních nákladů roku 2022,
  • navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Městský Aquapark Kravaře o 2,5 mil. Kč na úhradu provozních nákladů v roce 2022. V tomto bodě jsme upozornili ředitele Aquaparku na nutnost soutěžit ceny energií (hlavně plynu), čímž by mělo dojít k úspoře, neboť Aquapark nakupuje plyn přímým nákupem z burzy, tedy nejdražším možným způsobem. Schválení příspěvku jsme podpořili, ale je potřeba také úsporných opatření ze strany Aquaparku. Proto jsme také navrhli, aby ředitel Aquaparku nechal zpracovat projekt na fotovoltaickou elektrárnu na střeše Aquaparku, na kterou lze získat podporu jak z národních, tak evropských zdrojů,
  • investiční příspěvek pro ZŠ Kravaře ve výši 120.000 Kč na dofinancování nákupu nového varného kotle,
  • majetkoprávní narovnání skutečného stavu užívání pozemku na ulici Vyhlídalova a U Kapličky,
  • směnu, prodej, ale i koupi městských pozemků. Rozhodli jsme o uzavření darovací smlouvy na část pozemku pod cyklostylovou Kravaře – Štítina (město obdarovaný). Dále jsme schválili darovací smlouvu s Moravskoslezským krajem na pozemky pod chodníky na ulici Bolatické (město obdarovaný),
  • poskytnutí dotace pro EUROTOPIA.CZ o.p.s. ve výši 60.000 Kč na činnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 30 000 Kč a pro registrovanou sociální službu odborné sociální poradenství ve výši 30 000 Kč.
  • Fotovoltaické elektrárny

  Neschválili jsme pořízení změny územního plánu pro stavbu fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) v lokalitě „Kutské Louky.“ Pro neschválení hlasovalo 11 zastupitelů, zdrželi se 3 zastupitelé a proti byli 2 zastupitelé.

  V případě změny územního plánu pro FVE „U Hanůvky“ nebylo přijato žádné usnesení. Pro neschválení hlasovalo 8 zastupitelů, proti byli 4 zastupitelé a zdrželi se také 4.

  V obou případech jsme hlasovali pro neschválení FVE, protože nesouhlasíme s výstavbou FVE na orné půdě. Umístěme panely na střechy městských objektů. Mohli bychom finančně podpořit také občany, kteří chystají instalaci fotovoltaických panelů na střechy rodinných domů, stejně jako podporujeme výměnu nevyhovujících kotlů v domácnostech. Dalším důvodem, proč jsme nepodpořili výstavbu FVE, je nedostatek informací ze strany vedení města. Vedení města se zastupiteli nejedná na rovinu a nesděluje nám všechny informace. Na jednání ZM místostarosta sdělil, že jednají s ČEZ o výstavbě kogenerační jednotky pro Aquapark, kterou ČEZ údajně z velké části zaplatí. O tomto slyšíme poprvé. Přítomen byl také jeden z žadatelů o změnu ÚP, který (kromě jiného) argumentoval dnešní dobou a potřebou vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů. Uvědomme si ale, že z výstavby FVE by město samotné ani jeho občané neměli žádné výhody a výstavba by neměla vliv na energetickou soběstačnost města. Dále si uvědomme, že město Kravaře neodpovídá za energetickou bezpečnost České republiky.

  • Stavebniny

  Napsali jsme další díl seriálu o stavebninách TEMPO. Byla nám TEMPEM zaslána nabídka k uplatnění předkupního práva. Vedení nás o této věci informovalo začátkem května. Cena budov a pozemků ve vlastnictví TEMPA se dražbou vyšplhala na 12,3 mil. Kč. Za tuto cenu nám všechny budovy a pozemky v jejich vlastnictví nabízí TEMPO k prodeji. TEMPO ale zapomnělo, že zákonné předkupní právo svědčí městu jen ke dvěma stavbám, které stojí na městských pozemcích. V tuto chvíli pouze upozorňujeme TEMPO, že nám předkupní právo nabídli špatně. Vyzýváme je, ať nám nabídku k uplatnění předkupního práva nabídnou správně a jasně sdělí, za kolik každou jednotlivou budovu nabízejí městu k prodeji. Našim cílem je znovu otevřít jednání o kupní ceně. Cena 12,3 mil. Kč je pro nás neakceptovatelná. K celé záležitosti proběhlo pracovní jednání dne 30. 5. 2022, z kterého vyplynulo, že většina zastupitelů by byla pro koupi areálu za určitou cenu. Na chybný návrh předkupního práva ze strany Tempa jsme upozornili vedení města na tomto jednání. Rovněž jsme očekávali, že vedení nechá zpracovat právní rozbor dané situace. Díky naší iniciativě tedy došlo alespoň k posouzení dané situace právníkem města, který nám dal za pravdu, došlo k úpravě důvodové zprávy materiálu zastupitelstva města a byla připravena výzva směrem k Tempu.

  • Vydali jsme změnu územního plánu č. 3 (změna u Buly Arény – Alzheimer centrum).
  • Ostatní projednávané body v diskuzi
  • Petice občanů proti výstavbě bytového domu na ulici Cihelní
   • Jednání zastupitelstva se rovněž zúčastnilo několik občanů bydlících na ulici Cihelní v Kravařích, kteří vyslovili nesouhlas s připravovanou výstavbou bytového domu o 17 bytech na této ulici. Výstavba je připravovaná soukromým investorem. Svůj postoj stvrdili peticí proti výstavbě bytového domu, kterou na jednání ZM oficiálně předali vedení města. Zastupitel Heribert Sentenský vznesl dotaz, zda jako zastupitelé máme vůbec nějaké možnosti v této věci zasáhnout. Pokud jsme rozuměli správně, tak odpověď na tuto otázku bychom měli obdržet z Městského úřadu v Kravařích (odboru výstavby a územního plánování) ať zjistíme, kde máme jako zastupitelé své mantinely.
  • Výstavba terapeutických dílen
   • Pan Josef Lusar informoval zastupitele, že i nadále nesouhlasí s výstavbou terapeutických dílen v navrhované lokalitě, vedle svého domu a podal návrh k ústavnímu soudu proti jejich výstavbě. Důvodem je, dle jeho názoru, především snížení průjezdnosti ulice Novodvorské spojené s přívozem a odvozem klientů spolu se zvýšenou obsazeností parkovacích míst na této ulici. Tajemník městského úřadu konstatoval, že zatím město neobdrželo žádnou informaci v této věci, jak ze strany stěžovatele, tak ani soudu.
  Kategorie: Aktuality