Práce v kontrolním výboru má smysl

Publikoval(a) Jana Kokešová dne

Kontrolní výbor města Kravaře má sedm členů a jeho předsedkyní se na počátku volebního období stala paní Irena Sentenská (zastupitelka Kravař za Sdružení nezávislých kandidátů – Jistota). V souladu se zákonem jsou jeho hlavními úkoly kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, případně plnění dalších kontrolní úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce. A přesně tuto činnost také v praxi vykonával. I když po omezenou dobu…

Předně je třeba ocenit přístup paní Sentenské, která hned při úvodním jednání dala jasně najevo, že chce oproti předcházejícím volebním obdobím činnost výboru více zformalizovat, rozšířit a hlavně provádět systematicky a pravidelně.

Při každém svém setkání se tak kontrolní výbor vždy zabýval usneseními zastupitelstva obce a rady obce, která byla přijata od našeho posledního zasedání. Mimo tento základní okruh jsme pak kontrolovali i výkon dalších činností (který jsme si na počátku stanovili), mezi něž patřilo např. poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kontrola dotací poskytovaných z rozpočtu města Kravaře, kontrola smlouvy na zajištění veřejného osvětlení Kravař nebo kontrola veřejných zakázek, které byly městem zadány.

Před každým jednáním byly předsedkyní výboru rozeslány pozvánky s návrhem programu a dalšími materiály a v úvodu samotného jednání pak měli jednotliví členové výboru možnost program upravit či doplnit. Pokud k tomu nedošlo, přistoupili jsme se k samotné kontrole. K projednávaným bodům jsme měli možnost se vyjádřit, sdělit své stanovisko, případně nesouhlas a jeho důvody. Jako pozitivní hodnotím skutečnost, že se tyto debaty vždy odehrávaly v rámci mezí slušnosti a směřovaly k věcnému a konstruktivnímu řešení věci. O každém z jednání jsem sepisovala zápis (s uvedením našich zjištění), který byl následně předán zastupitelstvu, jako orgánu, jemuž je kontrolní výbor odpovědný.

Je ovšem zároveň potřeba zmínit, že takto zasedání probíhala pouze ze začátku. Jejich pravidelnost byla narušena epidemiologickou situací způsobenou šířením nemoci Covid-19. Jedno z posledních zasedání výboru je tak datováno k září roku 2020. Osobně si myslím, že bylo nadále možné jednání výboru převést na elektronickou platformu, případně materiály ke kontrole (stejně jako dosud) rozeslat elektronicky a poté o jejich správnosti hlasovat bez osobní přítomnosti členů výboru.  K tomu však nedošlo a kontrolní výbor fakticky přestal na nějakou dobu plnit svou funkci.

V mezidobí pak na svou funkci paní Sentenská rezignovala a novým předsedou se stal pan Heribert Sentenský. Další jednání se konalo až v květnu 2022. Bohužel pozvánka na něj mi nedorazila, a neměla jsem tedy možnost se ho zúčastnit.

A jak závěrem působení kontrolního výboru zhodnotit?

Za největší úspěch, kterého se výboru podařilo dosáhnout, bylo přijetí směrnice pro rozdělování dotací z rozpočtu města, tedy kritérií, na jejichž základě budou žádosti o poskytnutí finančního příspěvku hodnoceny. A i když si myslím, že by stálo za to na jejím znění ještě více zapracovat (aby poskytnuté peníze byly využívány opravdu účelně), je přijatá úprava lepší, než dosavadní stav, kdy bylo poskytnutí či neposkytnutí dotace čistě na subjektivním uvážení rady nebo zastupitelstva města (s ohledem na výši schvalované částky).

Celkově považuji činnost kontrolního výboru za přínosnou, protože se jedná o následnou kontrolu zákonnosti, na jejímž základě má město ještě možnost zjednat nápravu. Současně si však dovolím tvrdit, že její potenciál nebyl plně využit. Považovala bych za přínosné, kdyby se kontrolní výbor v nadcházejícím volebním období poskytováním dotací z našeho rozpočtu opětovně a podrobněji zabýval. Druhou oblastí, která si podle mého názoru do budoucna zasluhuje větší pozornost, je zadávání veřejných zakázek.

Kategorie: Aktuality