Náměstí se občané opět nedočkají

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Náměstí se občané opět nedočkají, ve schváleném rozpočtu pro něj není vyhrazena ani koruna.  

Ve středu 7.12.2022 proběhlo druhé zasedání zastupitelstva města Kravaře. Scházíme se v počtu 18 zastupitelů, omluveni jsou Daniel Přibyla, Alois Hadamczik a David Bitomský. Nebýt rozpočtu, jedná se o zcela klidné zasedání bez jakékoliv diskuze.

Schvalujeme příspěvky pro uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva města.

Schvalujeme zřízení služby TAXÍK MAXÍK, která od nového roku nahradí službu Senior taxi provozovanou prostřednictvím taxislužby. Nadace charty 77 poskytne městu finanční příspěvek ve výši 630.573 Kč na nákup auta Ford Grand Tourneo Connect a město toto auto bude používat po dobu osmi let nebo do najetí 150.000 km podle toho, která skutečnost nastane dříve. Rovněž je městu přislíbená provozní dotace ve výši 150.000 Kč na zavedení této služby. Město v této souvislosti nabere 2 zaměstnance, každého na 0,5 úvazku. Dle materiálu do zastupitelstva by mělo dojít k snížení měsíčních nákladů o 5.000,- Kč. Službu Senior taxi považujeme za velmi užitečnou a tento bod jsme svým hlasováním podpořili. Ale jen čas ukáže, zda skutečně dojde k úspoře nákladů, když město ponese náklady, které dříve nést nemuselo (mzdové náklady na zaměstnance včetně odvodů, servis automobilu a podobně).

Jmenovali jsme členy školské rady při ZŠ Kravaře – Moniku Ševčíkovou a Ivetu Königovou a při ZŠ Kravaře – Kouty Petra Jochima.

Vzali jsme na vědomí usnesení z prvního zasedání finančního výboru.

Rozhodli jsme o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Domov pro seniory sv. Hedviky ve výši 4 mil. Kč, na období od ledna do září 2023.

Schválili jsme neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. MŠ Kravaře kouty 712.000,- Kč, MŠ Petra z Kravař 1,5 mil. Kč, ZŠ Kravaře 4,7 mil. Kč, ZŠ Kravaře – Kouty 1,06 mil. Kč, ZUŠ Ivo Žídka 33.000,- Kč, Domov pro seniory sv. Hedviky 2 mil. Kč, Městský Aquapark Kravaře 6,1 mil. Kč a CVČ Kravaře 615.000,- Kč.

Schválili jsme také investiční příspěvek ZŠ Kravaře ve výši 100.000,- Kč na vybavení školní kuchyně.

Nepodpořili jsme rozpočet města na rok 2023, přesto byl rozpočet většinou zastupitelů schválen. Rozpočet města ve výši 302.744.460 Kč byl schválen jako schodkový s tím, že schodek ve výši 112.603.160 Kč bude uhrazen z přebytků hospodaření v minulých letech. Dle našeho názoru je rozpočet města nafouklý o 100 mil. Kč, které neustále tlačíme před sebou z důvodu tvorby fondu na opravu Čistírny odpadních vod (ČOV), fondu oprav školního hřiště při ZŠ Kravaře, nově také fondu oprav Sportovního areálu Olšinky. Přitom tyto položky rozpočtu nazýváme fondy, ale o fondy se ve své podstatě nejedná, neboť finance fakticky zůstávají na bankovním účtu města a nedochází k jejich oddělení od ostatních finančních prostředků města. Připouštíme, že zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tuto možnost sice umožňuje, ale dochází tak ke zkreslení, kolik volných finančních prostředků vlastně město má, tedy takových prostředků, s kterými může fakticky disponovat. Kdybychom zřídili skutečné fondy a ve statusu fondu či v pravidlech fondu kromě vymezení příjmů fondu rovněž stanovili pravidla pro ČERPÁNÍ financí z fondů, mohli bychom průběžně ČERPAT na opravu a údržbu ČOV. Nyní každý rok pouze navyšujeme položky rozpočtu s názvem „fondy“, ale vedle toho také vyčleňujeme další finanční částky na opravu a údržbu ČOV či sportovních areálů. Zřízením fondů bychom mohli fondy nejen navyšovat, ale také čerpat a dosáhli bychom tak úspor, které by mohly jít např. na investice nebo na navýšení Fondu rozvoje bydlení.

Nevyužívaný fond rozvoje bydlení byl jeden z dalších důvodů, pro který jsme rozpočet nepodpořili. Pravidla fondu rozvoje bydlení byla schválena pro půjčky občanům na předfinancování kotlíkových dotací ještě v době, kdy kotlíkové půjčky ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) nebyly a bylo tedy dobře, že jsme finance pro tento účel v dané době vyčlenili. Ale dnes je situace jiná. Finance na kotlíkové půjčky dostáváme z již zmíněného SFŽP. Navrhli jsme tedy, aby byla pravidla změněna na půjčky občanům pro energetické úspory (výměna oken, dveří, oprava střechy, zateplení střechy či obálky domu). Starostka nám sdělila, že vzhledem k výši fondu 1,5 mil. Kč to nemá smysl. Ani ji nenapadlo, že by fond mohl být navýšen. Je to zbytečně ležící 1,5 mil. Kč v rozpočtu, neboť občané je nečerpají a čerpat nebudou. Obec tak mohla občany podpořit v energetických úsporách a za výhodných podmínek jim za tímto účelem poskytnout půjčku. Koneckonců fond rozvoje bydlení není žádná žhavá novinka. Tyto fondy mají obce po celé ČR, na rozdíl od Kravař je mají nastavené tak, aby fungovaly.

Posledním důvodem pro nepodpoření rozpočtu byl ten, že v rozpočtu opět chybí částka na projektovou dokumentaci (PD) pro Náměstí. S odpovědí starostky, že je připravena PD pro Petra z Kravař, která se bude dělat jako první nejsme spokojeni, protože PD připravena není. V investicích jsou vymezené peníze na realizační PD v příštím roce (tolik k přípravě). Ale hlavně, Petra z Kravař není Náměstí. Myslíme si, že náměstí je téma, které stojí za samostatný článek. Pro tuto chvíli občany pouze upozorňujeme, že Náměstí se v tomto volebním období opět nedočkají.

Schválili jsme cenu stočného na příští rok ve výši 45 Kč/m3 a cenu poplatku za použití kanalizace ve výši 91,66 Kč/m3.

Schválili jsme záměr města směnit pozemek, vzali na vědomí informaci o chystající se dražbě ÚZSVM na pozemek v katastrálním území Kravař a schválili uzavření několika kupních smluv na městské pozemky z důvodu majetkoprávního narovnání, neboť pozemky byly doposud užívány bez právního důvodu.

Rozhodli jsme o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v souvislosti s realizací projektu Kotlíkové dotace v MS kraji – 3. výzva

Schválili jsme výmaz předkupního práva pro město Kravaře na žádost společnosti U Zámku s.r.o., neboť bytové jednotky a řadové domky u zámku jsou buďto již hotové, nebo před dokončením.

Závěrem programu nás starostka upozornila, že městu ročně roste částka, kterou dotuje svoz odpadu a zdůraznila, že i přes tuto skutečnost poplatek za odpady zůstane v příštím roce stejný. Zároveň zdůraznila, že toto „velkorysé gesto“ vůči občanům má svou časovou platnost a to do konce roku 2023, poté přijde zdražení.

Kategorie: Aktuality