Finanční výbor a jeho fungování

Publikoval(a) Veronika Heiderová dne

Finanční výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva města Kravaře. Je povinně zřizován zastupitelstvem obce, což mu ukládá zákon o obcích. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Zastupitelstvem města Kravaře byl pro volební období 2018-2022 zřízen finanční výbor o 9 členech. Předsedou finančního výboru je vždy člen zastupitelstva, v tomto případě byl předsedou zvolen Ing. Petr Muczka (KDU-ČSL). Novou Sílu Kravař zastupují Bc. Veronika Heiderová a Ing. Rostislav Stoček. Dalšími členy jsou Ing. et Ing. Šárka Nedělová (SNK – Za Kravaře prosperující), Ing. Andreas Hahn (ODS), Mgr. Monika Kotíková (ANO 2011), Miroslav Hájek (ANO 2011), Ing. Daniel Přibyla, MBA (KDU-ČSL) a Uliarová Ilona (SNK – Jistota).

Hlavní činnost Finančního výboru je především kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky města. Finanční výbor je tedy oprávněn kontrolovat, zda je majetek obce využíván účelně a hospodárně, v souladu se zájmy obce, a rovněž může kontrolovat dodržování rozpočtu. V případě zjištěných nedostatků může zastupitelstvu doporučit přijetí nápravných opatření. Finanční výbor však není oprávněn činit samostatné kroky vedoucí k nápravě zjištěných nedostatků, k takovému zásahu je oprávněno pouze zastupitelstvo.

Finanční výbor města Kravaře se schází pouze jednou ročně, většinou ke konci kalendářního roku, kdy se projednává rozpočet, tedy jakýsi finanční plán na rok nadcházející. Účastní se jej členové výboru, vedoucí odboru místního hospodářství a výstavby (Ing. Walter Kocián), tajemník města (Mgr. Bc. Lukáš Volný) a vedoucí odboru financí (Bc. Lukáš Baďura). Úkolem vedoucích odborů je odpovídat na dotazy a obhájit návrh rozpočtu.

Materiály k projednávání, jako členové finančního výboru, obdržíme s předstihem. Máme tedy možnost je dopředu nastudovat. Je nám předloženo financování chodu městského úřadu a jednotlivých odborů, ale z velké části se zabýváme otázkou investic města. Máme možnost nahlédnout, do kterých odvětví chce vedení města dané finance investovat.

Převážně tedy v průběhu zasedání projednáváme podrobnosti jednotlivých projektů, které jsou již v realizaci, nebo do kterých má město v úmyslu investovat, případně jaká by mohla být získaná dotace. Ke každému projednávanému bodu máme možnost se vyjádřit a sdělit své stanovisko. Ovšem je nutno podotknout, že samotný finanční výbor neurčuje, které projekty budou v daném roce zainvestovány.  Dále také nemůže ovlivnit, zda opravdu byly schválené investice použity tak, jak byly odsouhlaseny v rozpočtu.

V závěru jednání vždy probíhá hlasování o předloženém návrhu rozpočtu města a hlasování o plánovaných investicích města. Pokud jsou tyto návrhy podpořeny většinou zúčastněných členů, předává finanční výbor doporučení pro schválení rozpočtu na následující rok zastupitelstvu, které jej projednává na svém zasedání. Je však pouze v kompetenci zastupitelstva, zda doporučený rozpočet schválí či nikoli.

Dle našeho názoru je aktuálně nastavená četnost schůzek nedostačující. Uvítali bychom častější schůzky a pestřejší náplň programu. Bylo by vhodné provádět kontrolu naplňování rozpočtu města, případně v jaké míře dochází k jeho změnám, které svými rozpočtovými opatřeními provádí rada města. Lze tedy konstatovat, že stávající činnost kravařského finančního výboru je spíše formální, aby byl naplněn požadavek zákona o obcích.

Bc. Veronika Heiderová

 

 

 

 

Ing. Rostislav Stoček

Kategorie: Aktuality