Prosincové zastupitelstvo – personální změny, rozpočet 2022, převod fotbalového areálu pod město a další témata

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Dne 8.12. proběhlo na zámku v Kravařích již 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře. Za Novou sílu se zúčastnili Sandra Hradilová a Milan Rostek. Lukáš Glabasnia byl z jednání omluven.

Personální změny

Nejprve jsme vzali na vědomí rezignaci dlouholetého zastupitele za KDU-ČSL, Ing. Petra Muczky, který rezignoval na mandát zastupitele, předsednictví i členství ve finančním výboru. Došlo rovněž k složení slibu nového zastupitele Ing. Petra Kotziana Ph.D., který Petra Muczku ve funkci nahradil.

Zastupitelé rovněž vzali na vědomí rezignaci Marka Dehnera (Jistota) na členství ve výboru pro dotace, kulturu a sport. Nově zvoleným členem se stal Ing. Josef Martínek.

Zastupitelé mimo jiné

 • rozhodli o přijetí automobilu MERCEDES – BENZ určeného pro jednotku požární ochrany města Kravaře a o přijetí osvětlovací soupravy v LED provedení. Obojí město obdrží od Moravskoslezského kraje,
 • rozhodli o poskytnutí návratné finanční výpomoci (kotlíkové půjčky) 79 občanům našeho města,
 • schválili změnu zřizovací listiny Buly Aréna – Aquapark Kravaře, která spočívá ve změně názvu aquaparku na Městský Aquapark Kravaře),
 • vzali na vědomí petici obce Štěpánkovice proti vybudování fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) v lokalitě Hanůvka a stanovisko obce Štěpánkovice – viz příloha. Obci Štěpánkovice se na petici podepsalo 920 občanů z celkového počtu 3.200 obyvatel, tedy téměř 1/3 všech občanů, což je úcty hodný výsledek. Jejich úsilí odměníme alespoň tím, že se nad jejich důvody proti stavbě FVE zamyslíme a vezmeme je v úvahu při rozhodování na březnovém zasedání zastupitelstva, neboť právě v březnu by zastupitelé měli rozhodovat o opětovné žádosti občanů o změnu územního plánu,
 • schválili rozpočet města Kravaře na rok 2022 jako schodkový tím, že schodek ve výši 103 081 350 Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let včetně fondů. V příjmech i ve výdajích je rozpočtována částka pro rok 2022 ve výši 271 709 230 Kč. Letos si rozpočet vysloužil také naši podporu a to hlavně z toho důvodu, že pro investice na příští rok je vyčleněná částka ve výši cca 50 mil. Kč,
 • vzali na vědomí nabídku Úřadu pro zatupování státu ve věcech majetkových na bezúplatné získání vybraných pozemků do vlastnictví města. Jedná se o pozemky, které využívají naše spolky. Bezúplatný převod by se uskutečnil prostřednictvím Moravskoslezského kraje a je podmíněn protislužbou města kraji, spočívající ve zřízení věcného břemene bezplatného užívání části objektu Městské knihovny pro Úřad práce ČR.
 • rozhodlo o uzavření darovací smlouvy na pozemky a stavby ve vlastnictví SK Kravaře. Město se zápisem do katastru nemovitostí stane vlastníkem sportovního areálu, včetně fotbalového hřiště, tribuny, budovy šaten, sociálního zařízení a budovy restaurace. Hodnota majetku je odhadována na 20 mil. Kč. Majetek má ve výpůjčce Městský fotbalový klub do 31.12.2029.
 • rozhodlo o uzavření smlouvy o spolupráci a kupní smlouvy na pozemky v lokalitě u Aquaparku. Město nabyde do svého vlastnictví pozemky o celkové rozloze 7.165 m2 za kupní cenu 7.255.000 Kč. Na těchto pozemcích je záměr města vybudovat zde malé integrované bezpečnostní centrum (včetně hasičské zbrojnice), což dlouhodobě podporujme.
 • schválili financování nových kotlíkových dotací v připravované 4. výzvě, poskytnutí dotace jednotlivým úspěšným žadatelům z rozpočtu Města Kravaře prostřednictvím kraje a to ve výši dotace 5.000 Kč na jednu žádost,
 • schválili cenu stočného na příští rok ve výši 37,75 Kč/m3 bez DPH a poplatek za použití kanalizace ve výši 76,38 Kč bez DPH,
 • neschválili koupi pozemků a budov od obchodního družstva TEMPO (areál stavebnin), z důvodu nekompletnosti nabídky. Část pozemků je ve vlastnictví státu a TEMPO jedná s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby zbylé pozemky získal.

V zastupitelstvu panovala vzácná shoda. U každého jednotlivého bodu jsme hlasovali pro návrh, většina bodů byla schválená jednomyslně.

V diskuzi nám byly podány informace týkající se soudních sporů s Eiffage Construction.

V posledním vydání Besedníku – listopad/prosinec 2021 jste se mohli dočíst o proběhlé Valné hromadě Městského fotbalového klubu Kravaře (dále jen MFK), která měla proběhnout za účasti „pověřených zástupců města Kravaře“. V článku se dále uvádí, že místostarosta Martin Schwarz a zastupitel Petr Vilášek byli zvoleni do Představenstva MFK za město Kravaře. Protože jsme sami nenašli pověřující usnesení z Rady/Zastupitelstva ani pro jednoho ze zmíněných zastupitelů, tázali jsme se, zda takovéto usnesení některý z orgánů obce vydal. Místostarosta nám odpověděl, že žádné takové usnesení neexistuje. Z vyjádření místostarosty jasně vyplývá, že město Kravaře nemá žádného zástupce v MFK a oba nově zvolení členové představenstva MFK jsou tam jako soukromé osoby. Může se jednat o potenciálně spornou situaci mezi MFK a oběma zvolenými členy představenstva, kdy se MFK může mylně domnívat, že zvolilo zástupce za město Kravaře. Zřejmě by měli MFK vysvětlit, že role obou zastupitelů v představenstvu MFK Kravaře je ryze soukromá a pánové nedisponují žádnou pravomocí jednat jménem města. Otázkou je, jak to oba aktéři prezentovali na valné hromadě, když dle autora článku se jedná o pověřené zástupce města Kravaře.

Kategorie: Aktuality